Publicerad: 8.12.2022

Informationen har producerats av Finlands miljöcentral

Vem får gräva dike och var?

Är det tillåtet att gräva ett dräneringsdike på den egna tomten? Ska man anmäla torrläggning av åker- eller skogsmark till myndigheterna eller ansöka om tillstånd?

På den egna tomten får man gräva ett dike till exempel för att dränera en byggplats. Att gräva ett sådant dike betraktas som obetydlig dikning och behöver inte anmälas till myndigheten. Om tomten är belägen i en tätort ska man dock komma överens med kommunen om att leda dräneringsvattnet till kommunens dagvattensystem.

Andra typer av dikning som kan betraktas som obetydliga är bland annat täckdikning eller kompletterande dikning av ett åkerskifte samt normalt underhåll av diken.

För dikningar som är mer omfattande än obetydliga ska en anmälan om dikning göras till närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) minst 60 dagar på förhand. Om dikningsobjektet ligger i ett grundvattenområde eller på sur sulfatjord ska även en mindre dikning anmälas. Efter att anmälan lämnats bedömer NTM-centralen om man måste ansöka om tillstånd för dikningen hos regionförvaltningsverket eller om en dikningsförrättning behövs.

Alla dikningsprojekt – såväl små som stora – ska planeras och genomföras så att olägenheterna av dikningen minimeras. Dikningen ska orsaka så små olägenheter som möjligt exempelvis för andra markägare eller för fiskbestånden i vattendraget nedanför och användningen av vattendraget för rekreation. Vatten får till exempel inte ledas bort så att mark som ägs av någon annan blir vattendränkt eller så att grannens tillgång till vatten försvåras.

Om olägenheterna av dikningen inte kan förebyggas tillräckligt väl, kräver dikningen i allmänhet tillstånd av regionförvaltningsverket.

Bild: © Yrjö Huusko

Fördjupa dig i temat: