Publicerad: 2.12.2019

Informationen har producerats av Finlands miljöcentral

Varför är vattnet brunt?

Vattenytan reflekterar himlens färger. Därför ser en sjö ofta blå eller grå ut. Vattnets verkliga färg ser man om man tar vatten ur sjön i dricksglas.

Vatten som förekommer i naturen är aldrig enbart rent vatten, utan det innehåller många ämnen. En del av ämnena ger vattnet färg. I Finland är vattnet i åar, älvar och sjöar oftast lite brunt, ibland till och med tefärgat. Färgen beror huvudsakligen på humushalten.

Humusen kommer från vattendragets avrinningsområde. Humus från jordmånen löses upp eller blandas med regnvatten som rinner längs markytan.
Humus består av ofullständigt sönderfallna växtdelar och bildas särskilt på torvmarker. Vattnet i sjöar och tjärnar som omges av myrar har ofta speciellt hög humushalt.

Den bruna färgens styrka kan variera beroende på väder och årstid. Efter regn och när snön smälter sköljs mycket humus ut i vattendraget och vattnets färg blir starkare. Dikningar i avrinningsområdet och annat bökande i marken kan öka humusbelastningen i vattendraget.

Järn kan förstärka vattnets bruna färg. Även järnet kommer från avrinningsområdet, dess jordlager och berggrund. Järn kan sköljas ut i en sjö både till följd av ytavrinning och med grundvattnet. Varken järn eller humus är skadliga för människan.

Järnbakterier som fäller järn kan ibland färga en bäck eller ett dike helt rostbrunt. På botten av en sjö kan man ibland hitta stora skivor av sjömalm, det vill säga sedimenterad järnoxid.

Bild: © Timo Manninen, Vastavalo

Fördjupa dig i temat