Publicerad: 28.6.2021

Ersättning av översvämningsskador

Staten ersätter inte längre översvämningsskador. Däremot kan du teckna en försäkring mot översvämningar. Försäkringsbolagens försäkringar ersätter översvämningsskador orsakade av både förhöjda vattenstånd och störtregn.

Sedan början av 2014 har staten inte längre ersatt skador på byggnader och lösöre till följd av exceptionella översvämningar. I stället ersätts dessa skador av översvämningsskyddet som ingår i hemförsäkringarna.  Sedan början av 2016 har man också övergått från ett statligt finansierat ersättningssystem till ett försäkringsbaserat system för ersättning av skador på skörden.

Översvämningar kan orsaka stora skador

Översvämningar orsakar årligen skador på olika håll i Finland. Finlands miljöcentral (Syke) har samlat in uppgifter från de största försäkringsbolagen om ersättningar för skador på byggnader och lösöre till följd av översvämningar. Uppgifter har samlats in fram till 2015 och avsikten är att fortsätta insamlingen av uppgifter. Åren 2010–2015 betalade försäkringsbolagen sammanlagt över 5 miljoner euro i ersättning för översvämningsskador.

De ersättningar som staten beviljade för översvämningar 2012 och 2013 uppgick till över 4 miljoner euro – de totala skadorna orsakade av dessa översvämningar uppskattades till cirka 20 miljoner euro.

År 2007 orsakade ett enda störtregn i Björneborg skador på över 20 miljoner euro, varav försäkringsbolagen ersatte cirka 10 miljoner euro.

Ersätter din försäkring översvämningsskador?

I Översvämningscentrets översvämningkarttjänst hittar du NTM-centralernas kartor över översvämningshotade områden och kartor över översvämningsrisker för områden med betydande översvämningsrisk. I tjänsten finns dessutom kartor över översvämningshotade områden från cirka hundra andra områden och hela Finlands kust. Med hjälp av tjänsten kan du bedöma om din fastighet eller ditt jordbruksområde ligger inom ett översvämningskänsligt område.

I de flesta omfattande försäkringsprodukter ingår översvämningsskydd i hem- och fastighetsförsäkringen. Kontrollera med ditt eget försäkringsbolag om din försäkring täcker översvämningsskador. Försäkringsvillkoren kan kräva vissa skyddsåtgärder inför en översvämning.

Hemförsäkringar ersätter översvämningsskador endast om översvämningen har varit exceptionell. Begreppet exceptionell översvämning definieras i försäkringsvillkoren. Försäkringsbolaget beställer vid behov ett utlåtande om översvämningens återkomsttid från Översvämningscentret. Med en exceptionell översvämning avses i allmänhet en översvämning som statistiskt inträffar en gång på 50 år eller mer sällan. I översvämningskarttjänsten presenteras bedömningar av vilka områden på olika håll i Finland som hamnar under vatten vid en översvämning av en viss storlek i vattendrag eller vid kusten. Hur exceptionell en översvämning är fastställs dock först efter översvämningen, så i karttjänsten går det inte att direkt avgöra om skadorna ersätts vid en översvämning av en viss storlek. Tjänsten grundar sig på uppgifter vid tidpunkten när informationen sammanställdes.

Översvämningskarttjänsten

Förbered dig för och handla rätt vid översvämningar

Du kan undvika eller minska översvämningsskadorna genom att förbereda dig för översvämningar på förhand. Skaffa hem utrustning för att skydda byggnader och annan egendom mot översvämningsvattnet. Ta reda på hur du bygger översvämningsskydd och vidta åtgärder i god tid innan översvämningen når ditt hem.

Vid en översvämning är det viktigaste att se till att du själv och dina anhöriga är i säkerhet. Följ myndigheternas anvisningar och agera enligt dessa vid en översvämning.

När översvämningen är över ska du kontakta försäkringsbolaget och anmäla skadorna. Följ försäkringsbolagets fortsatta anvisningar för att sköta ärendet. Kom också ihåg att fotografera alla egendomsskador.

Mer information om ämnet:

Artiklar på Vatten.fi: 

Var får jag ersättningar för översvämningsskador?
Gör så här för att förbereda dig för översvämningar,
Gör så här vid en översvämning,
Beredskap inför översvämningar,
Översvämningskartering