Publicerad: 21.3.2022

Informationen har producerats av Finlands miljöcentral

Torrläggning av odlingsmark

Torrläggning är en förutsättning för odling i finländska förhållanden. Torrläggningen styrs av bestämmelserna om dikning i vattenlagen. I dessa anges bland annat när torrläggning kräver tillstånd och när underhåll av diken kräver en ny dikningsförrättning.

Syftet med torrläggning av odlingsmark är att leda bort för mycket vatten från odlingsområdet. Lämplig torrläggning tryggar en god markstruktur och bördighet. Den förhindrar att marken packas samman och skyddar den mot erosion. En väl genomförd torrläggning dämpar urlakningen av jordmaterial och näringsämnen i vattendragen.

Torrläggningen delas allmänt in i grundtorrläggning och lokal dränering. God grundtorrläggning ger förutsättningar för tillräcklig lokal torrläggning. Med tanke på vattenskyddet är det väsentligt att ordna grundtorrläggningen så att vattendraget inte belastas. Naturenliga metoder bör följas i grundtorrläggningsprojekt. På så sätt främjas också den biologiska mångfalden.

Torrläggningen styrs av bestämmelserna om dikning i vattenlagen. De gäller både anläggning av nya diken och underhåll av diken, oavsett när och enligt vilken lag dikningen i tiderna har genomförts.

Anmälan om dikning och tillståndsplikt för dikning

Andra dikningar än en obetydlig dikning ska anmälas till närings-, trafik- och miljöcentralen minst 60 dagar på förhand. Även underhåll av ett dike ska anmälas i de fall då fåran som används som dike har återfått sitt naturliknande tillstånd. Åtgärder i ett grundvattenområde och på sura sulfatjordar ska alltid anmälas.

I anmälan ska ingå uppgifter om den projektansvarige samt beskrivningar av projektet och dess miljökonsekvenser samt projektets verkningsområde.

Att meddela om dikning

Anläggning av ett nytt dike eller underhåll av ett dike kan kräva tillstånd enligt vattenlagen. Tillstånd behövs om dikningen eller underhållet av diket kan orsaka förorening av ett vattenområde eller andra olägenheter i vattendraget. Dessa olägenheter kan vara till exempel försurning av vattendraget eller ökad näringsbelastning. Tillstånd enligt vattenlagen söks hos regionförvaltningsverket.

Dikningsplanen godkänns vid dikningsförrättningen

En dikningsförrättning krävs om

  • dikningen leder till att ett översvämningsområde försvinner eller minskas,
  • dikningen leder till att vattnens avrinningsriktning förändras avsevärt,
  • diket måste anläggas under en landsväg, kabel eller vissa andra motsvarande konstruktioner, och ägaren av denna konstruktion inte ger sitt samtycke till detta,
  • ingen överenskommelse kan nås om samfälld dikning och det finns minst tre nyttotagare,
  • det är fråga om att ändra en plan som har beslutats tidigare vid en dikningsförrättning,
  • det är fråga om att bilda eller upplösa en dikningssammanslutning, eller
  • det är fråga om medlemmarnas rättigheter och skyldigheter i dikningssammanslutningen.

En dikningsförrättning söks hos närings-, trafik- och miljöcentralen. Närings-, trafik- och miljöcentralen ger råd i frågor med anknytning till dikningsförrättningen. Handlingar som gäller anhängiga dikningsförrättningar finns i närings-, trafik- och miljöcentralernas webbtjänst.

Ansökan om dikningsförrättning
Anhängiga dikningsförrättningar

Vid dikningsförrättningen behandlas dikningsplanen och förutsättningarna för att förverkliga denna, utarbetas ett kostnadsförslag och fattas beslut om kostnadsfördelningen mellan nyttotagarna. En dikningsplan som fastställts vid en dikningsförrättning ger den projektansvarige rätt att börja anlägga diket och använda någon annans område för detta ändamål i enlighet med planen. Vid förrättningen bestäms även vilka åtgärder som ska vidtas för att förhindra skador samt hur eventuella skador ska ersättas.

Markägarna kan komma överens om dikningen sinsemellan

Markägare som drar nytta av dikningen kan ingå ett avtal om samfälld dikning om ingen yrkar på att planen ska fastställas i en dikningsförrättning och bestämmelserna i vattenlagen i övrigt inte heller kräver det. Vid avtalsdikning genomförs ett projekt för gemensam räkning, även så att kostnaderna delas. Alternativet till avtal är myndighetsbehandling. Om ett avtal om gemensam dikning inte kan nås och nyttotagarna är minst tre, ska ärendet behandlas i en dikningsförrättning. Om nyttotagarna är två, och de inte kan komma överens, hör ärendet till den kommunala miljövårdsmyndigheten.

Myndigheternas roller i dikningsärenden

Närings-, trafik- och miljöcentralen tar emot anmälan om dikning. På basis av anmälan om dikning kan närings-, trafik- och miljöcentralen vid behov uppmana anmälaren att ansöka om tillstånd för projektet enligt vattenlagen. Även dikningsförrättningen söks hos närings-, trafik- och miljöcentralen.

Regionförvaltningsverket är tillståndsmyndighet enligt vattenlagen. Tillstånd enligt vattenlagen kan sökas också utan att en anmälan om dikning lämnats till närings-, trafik- och miljöcentralen.

Den kommunala miljövårdsmyndigheten avgör en konflikt som gäller dikning i de fall då en fastighetsägare vill genomföra en dikning på någon annans område eller avleda vatten till någon annans dike, och de övriga fastighetsägarna inte går med på detta. Den kommunala miljöskyddsmyndigheten avgör även konfliktsituationer där ägaren försummar underhållet av ett torrläggningsdike vid sin fastighet, och detta orsakar skada på någon annans fastighet. I detaljplaneområden avgörs dikningsfrågor i regel med stöd av markanvändnings- och bygglagen.

En handbok för kommunala miljövårdmyndigheter om avgörande av dikningsärenden enligt vattenlagen
Rättsfall om dikning

Nyttotagaren ansvarar för underhållet av dikena

Nyttotagaren av grundtorrläggningen är skyldig att sköta underhållet av dikena. Torrläggningen kan genomföras av en enskild markägare eller en dikningssammanslutning. En dikningssammanslutning bildas när ett projekt gäller flera fastigheter. Sammanslutningen bildas antingen vid en dikningsförrättning eller i samband med ett tillstånd som regionförvaltningsverket beviljat.

I Finland finns det tiotusentals dikningssammanslutningar. Tidigare bildade dikningssammanslutningar kan granskas i karttjänsten för dikningssammanslutningar. I tjänsten finns dikningssammanslutningens namn och projektets förrättningsnummer. Med dessa kan man begära handlingar med en begäran om information från den regionala närings-, trafik- och miljöcentralen.

Karttjänst för dikningssammanslutningar
Begäran om information

Viss flexibilitet i fråga om underhållet

Som underhåll räknas begränsade åtgärder enligt den dikningsplan som tidigare fastställts vid dikningsförrättningen. Med underhåll av diken avses mindre åtgärder som inte leder till att diket blir större. I allmänhet kräver underhåll ingen anmälan om dikning. Undantag är till exempel underhållsåtgärder på sura sulfatjordar och i grundvattenområden.

I samband med underhåll kan man genom beslut av dikningssammanslutningen avvika litet från dikningsplanen, förutsatt att ändringarna inte avsevärt påverkar dikningskostnaderna, nyttan eller miljövärdena. Sådana ändringar kan vara till exempel småskalig breddning av fåran eller olika förstärkningar av fåran. Även rörläggning i diket samt flyttning av diket eller breddning av fåran till en sedimenteringsbassäng kan handläggas som små ändringar.

Broar, trummor och rördiken

När det behövs nya broar eller trummor i diken eller när man vill förbättra odlingsbarheten genom att rördika en åker ska detta avtalas på förhand med dikningssammanslutningen eller markägarna ovan om dikena.

Broar och trummor ska förnyas eller ändras efter behov, så att storleken på vattenmynningen och anläggningsdjupet är tillräckliga för att uppnå den planerade torrläggningen. Vattenmynningen ska dimensioneras så att den inte ens vid en översvämning minskar fåran alltför mycket och orsakar en skadlig fördämning.

Ett grundförbättringsprojekt kräver en ny plan

Ett underhållsprojekt kallas för ett grundförbättringsprojekt då den gamla dikningsplanen förnyas helt eller till väsentliga delar. Den nya planen fastställs vid en dikningsförrättning.

Publikationen ”Handbok för dikningssammanslutningar: Genomförande av underhålls- och grundförbättringsprojekt” ger råd om när rensningar i underhållssyfte kan genomföras enligt den gamla planen och när de betraktas som grundförbättringsprojekt som kräver en ny dikningsförrättning.

Genomförande av underhålls- och grundförbättringsprojekt

Anvisningar för planering av grundtorrläggning och vattenhushållningsdisponenttjänster

Anvisningar för planering av grundtorrläggning på finska finns i en handbok om planering och dränering av mark (Maankuivatuksen ja kastelun suunnittelu). Anvisningarna i handboken omfattar principerna för naturenligt vattenbyggande. Ett företag som är specialiserat på planering av grundtorrläggning kan göra upp planen.

Maankuivatuksen ja kastelun suunnittelu (2. päivitetty painos) (endast på finska)

Guiden ”Vesitalousisännöitsijän opas” (guide för vattenhushållningsdisponenter) har riktas i synnerhet till disponenter, men också andra som ansvarar för dikningsprojekt eller vattenrestaureringsprojekt har nytta av den. Guiden innehåller konkreta anvisningar om bland annat dikningssammanslutningen och dess förvaltning, en översikt över dikning och juridiska synpunkter på torrläggning av mark samt grundläggande information om planering och genomföring av dikning och möjligheterna att få finansiering för ändamålet.

Guide för vattenhushållningsdisponenter (endast på finska)

Vattenhushållningsdisponenttjänster (dikningsdisponenttjänster) är avsedda för dikningssammanslutningar som genomför underhålls- och grundförbättringsprojekt. Disponenttjänster kan också anlitas för genomförande av andra vattenhushållningsprojekt och övervakning av genomförandet. Vattenhushållningsdisponenterna har avlagt utbildning och examen inom vattenhushållning eller för dikningsdisponenter.

Kontaktuppgifter till dikningsdisponenterna (Salaojayhdistys.fi)

Understöd för gemensam dikningsinvestering kan sökas för grundtorrläggning

Investeringsstöd för jordbruk kan sökas för grundtorrläggningsprojekt på åkrar som är gemensamma för flera gårdsenheter och som också främjar miljöns tillstånd. Understöd kan sökas för att göra en ny dikesfåra eller för att grundligt renovera en fåra, men inte för att underhålla en dikesfåra i enlighet med en fastställd plan. Understöd söks elektroniskt från NTM-centralen via Livsmedelsverkets e-tjänst Hyrrä.

Information om finansiering av ett grundtorrläggningsprojekt
Stöd för gemensamma dikningsprojekt (på finska)
Investeringsstöd för jordbruk (Livsmedelsverket)
Handbok för myndigheter om gemensam dikningsinvestering (på finska)

Mer information om ämnet:

Artiklar  vatten.fi:
Torrläggning och sura sulfatjordar
Naturenliga metoder vid torrläggning
Vattenförvaltning inom skogsbruket

Materialbank på vatten.fi:
En guide om strandröjning inom vattendragsprojekt och vid rensning av utfallsdiken
Stranderosion – Orsaker och förebyggande åtgärder