Publicerad: 2.6.2022

Informationen har producerats av Finlands miljöcentral

Små vattenbyggnadsarbeten

Småskaliga projekt som genomförs i vattendrag eller nära vattendrag ska i vissa fall anmälas till NTM-centralen. En del av projekten kan kräva tillstånd enligt vattenlagen.

Små vattenbyggnadsarbeten är till exempel småskalig schaktning vid stränder, anläggande av broar och trummor i vattendrag samt placering av olika rör och ledningar på botten av vattendrag. I vissa fall ska en anmälan om dessa göras till den regionala närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen). Om ingen anmälan behövs kan man be NTM-centralen om ett utlåtande om huruvida projektet kräver tillstånd enligt vattenlagen.

Efter att ha fått anmälan eller begäran om utlåtande kan NTM-centralen ställa villkor för genomförandet av projektet. Om projektet bedöms medföra olägenheter kan NTM-centralen också hänvisa anmälaren till att ansöka om tillstånd enligt vattenlagen.

Behov av tillstånd för broar och trummor

Behovet av tillstånd för en bro eller trumma påverkas av hur man definierar det vattendrag eller den fåra där bron eller trumman ska anläggas. För att anlägga en bro eller trumma i en bäck enligt definitionen i vattenlagen krävs tillstånd enligt vattenlagen om konstruktionen medför olägenheter för till exempel fiskbeståndet eller torrläggningen i området, eller om konstruktionen försämrar de naturliga förhållandena i fåran. Detsamma gäller broar som byggs över havet eller en sjö.

Regionförvaltningsverkets (RFV) tillstånd behövs alltid när en ny bro byggs över en älv eller över ett sund eller en trängre led där det regelbundet bedrivs trafik.

Om en bro eller trumma anläggs i en rännil eller ett dike ska man beakta att det enligt vattenlagen är förbjudet att äventyra de naturliga förhållandena i rännilen. Att bygga en bro över en sådan fåra kan dessutom kräva undantagslov enligt skogslagen. Undantagstillstånd behövs om objektet är en särskilt viktig livsmiljö enligt skogslagen.

Placering av rör eller ledning under en fåra

Det är möjligt att installera vatten- och avloppsrör, el- och datakommunikationskablar samt andra med dessa jämförbara ledningar på ett vattendrags botten. Om den här typen av ledning installeras under en kungsådra (till exempel en älv, ett sund eller en trängre led) eller en bäck, ska NTM-centralen i området och vattenområdets ägare underrättas om detta. Anmälan ska göras minst 60 dygn innan arbetet inleds. En ledning eller kabel kan också placeras i ett vattenområde som ägs av någon annan, om placeringen inte medför mer än ringa olägenhet för områdets ägare.

Anmälan till NTM-centralen är avgiftsfri. Om ett samfällt vattenområde ägs av ett icke konstituerat delägarlag kan delägarlaget underrättas genom så kallad offentlig delgivning. Delgivningen verkställs av NTM-centralen som publicerar information om underrättelsen på sin webbplats och skickar också underrättelsen till kommunen för publicering. Det är bra att nämna behovet av offentlig delgivning när projektanmälan lämnas till NTM-centralen.

Bestämmelser om innehållet i anmälan till NTM-centralen finns i statsrådets förordning om vissa ledningar som placeras på ett vattenområde (146/2018). Förordningen trädde i kraft 2018. I förordningen ingår också bestämmelser om hur ledningen ska placeras, om arrangemang under byggnadstiden och om att lämna meddelande om att projektet slutförts.

Anmälan om dragning av ledning eller kabel under vattendrag (blankett)

Placering av ledning i havet eller en sjö

En ledning som placeras i havet eller en sjö kan kräva tillstånd av regionförvaltningsverket om den medför olägenheter. Om ledningen placeras på någon annans vattenområde måste man be områdets ägare ge sitt samtycke eller ansöka om nyttjanderätt hos regionförvaltningsverket.

Regionförvaltningsverkets tillstånd behövs alltid om ledningen placeras under en allmän farled eller om ledningen stänger eller inskränker en kungsådra eller en allmän far- eller flottled. Tillstånd enligt vattenlagen kan behövas till exempel för placering av en avloppsledning i ett vattenområde, eftersom avloppet kan medföra risk för förorening av vattendraget.

Placering av kollektorslangar

För placering av kollektorslangar på någon annans vattenområde behövs alltid samtycke av vattenområdets ägare. Installation av kollektorslangar förutsätter också åtgärdstillstånd enligt markanvändnings- och byggförordningen.

Mer information om ämnet:

Andra webbplatser:
Statsrådets förordning om vissa ledningar som placeras på ett vattenområde 146/2018