Publicerad: 1.3.2023

Informationen har producerats av Finlands miljöcentral

Sjunkvirke renar dikesvattnet

Att sänka ner flera meter långa trädknippen i ett skogsdike eller åkerdike framstår kanske inte genast som en god idé. Sjunkvirke har dock visat sig vara ett bra sätt att minska belastningen från avrinningsområdet.

Dikesvatten transporterar mängder av näringsämnen och jordmaterial som sköljs ut från skogarna och åkrarna till vattendragen. Ett sätt att minska belastningen är en reningsanläggning som består av trädknippen. Buntar av slanor som sänkts ner i diket plockar effektivt upp näringsämnen; en reningsanläggning av den här typen kan minska fosforhalten i dikesvattnet med så mycket som hälften. Dessutom håller trädknippena kvar suspenderat material och humus.

Reningsanläggningens effekt grundar sig på att det börjar växa påväxtalger och annan vegetation på trävirkets yta. Vegetationen utgör en bra livsmiljö för små ryggradslösa djur. Det organismsamhälle som bildas utnyttjar näringsämnena i dikesvattnet. Suspenderade partiklar i vattnet fastnar i vegetationen.

Reningsanläggningen berikar också naturen. Den fungerar som ett insekt- och blötdjurshotell under vattnet. Antalet bottendjur som lever i dike mångdubblas, likaså faunans artrikedom.

Sjunkvirke håller länge under vattnet, till och med i hundratals eller tusentals år. Reningsanläggningen har således betydelse även som kollager. Bara två knippen, det vill säga cirka 0,6 kubikmeter trä, lagrar lika mycket kol som en passagerares flygresa från Rom släpper ut i atmosfären.

Sjunkvirke har inte konstaterats skada vattenkvaliteten eller vattenorganismerna.

Foto: © Kari-Matti Vuori, Finlands miljöcentral