Publicerad: 12.4.2021

Informationen har producerats av Finlands miljöcentral

Restaurering förbättrar användningen av stranden i rekreationssyfte

Många stränder blir så småningom allt mer igenväxta. Vassruggarna sprider sig, vattnet blir grundare och det samlas mjuk gyttja på botten. Kan det hjälpa att restaurera?

En strand växer oftast igen på grund av en alltför stor belastning av näringsämnen och suspenderat material i vattendraget. Till följd av belastningen övergöds stranden och blir grundare. Utvecklingen kan också påskyndas av landhöjningen och av att boskap inte längre betar i strandområdena på samma sätt som tidigare.

Genom att restaurera stränderna kan man förbättra trivseln och möjligheterna till rekreation i strandområdet. Restaureringen måste dock planeras väl och med eftertanke, eftersom strandområdena är viktiga habitat för många arter.

Bestående förändringar kan åstadkommas endast genom att minska belastningen på vattendraget. Det är viktigt att förebygga erosion av marken i vattendragets omgivning. Dessutom finns det olika sätt att förhindra avrinningen av näringsämnen och suspenderat material från åkrar och skogar. Alla markägare måste också se till att näringsämnen inte kommer ut i vattendraget från den egna tomten.

Slåtter bidrar till att hålla vassruggarna under kontroll. När man skördar vegetationen som slagits avlägsnar man samtidigt näringsämnen från vattendraget. Man ska ändå inte försöka städa upp stranden helt och hållet, eftersom vegetationen erbjuder trygghet, mat och fortplantningsplatser för många djur i vattnet och på stränderna. Det är alltså bättre att slå vassen fläckvis.

Om stora delar av stranden har vuxit igen kan muddring vara ett alternativ. Kom ändå ihåg att muddring är en kraftig åtgärd som kan medföra stora nackdelar. Muddringen kan grumla vattnet, frigöra näringsämnen och förstöra fiskens lekområden.

Det lönar sig att samarbeta med andra som är bosatta vid stranden när det gäller restaurering. Dessutom är det viktigt att göra de anmälningar och skaffa de tillstånd som myndigheterna kräver. Det första steget är att kontakta närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) i regionen.

Bild: © Syke

 

Fördjupa dig i temat

  • Restaurering av stränder

    Våra stränder är värdefulla habitat. När stränder restaureras är det viktigt att beakta både människans …