Publicerad: 4.6.2021

Informationen har producerats av Finlands miljöcentral

Myndigheternas beredskapsåtgärder och verksamhet vid översvämning

Myndigheter och andra offentliga aktörer har många uppgifter när en översvämning hotar. De sköter bland annat informationen om översvämningshot och räddningsverksamheten samt skyddet av viktiga områden.

Målet är att förebygga och minska de skador som en översvämning orsakar på många sätt. Olika myndigheter och andra offentliga aktörer har sina egna uppgifter och ansvar i samband med förberedelser för översvämningar och under en översvämning. Översvämningscentret, närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) och räddningsverken är centrala instanser. De samarbetar också hela tiden med varandra och upprätthåller beredskapen för översvämningar.

När en översvämning närmar sig blir samarbetet mellan de olika aktörerna mer effektivt och även kommunerna och vattenkraftbolagen deltar. Under videokonferenser diskuteras respektive lägesbild och översvämningsprognoser samt bedömningar av översvämningarnas konsekvenser.

ÖversvämningscentretNTM-centralenRäddningsmyndighetenKommunen
Uppföljning av vattensituationen på riksnivå och information om den, kartor över vattensituationen och översvämningssituationenUppföljning av vattensituationen inom NTM-centralens område och information om översvämningshotAllmän ledning vid bekämpning av översvämningarSkydd av kommunens byggnader och vägar
Översvämningsprognoser och översvämningsvarningarFörebyggande bekämpningsåtgärder (exempelvis issågning och styrning av regleringen)Räddningsverksamhet, skydd av enskilda viktiga objektEvakuering och ordnande av nödinkvartering
Upprätthållande av en riksomfattande lägesbild av översvämningssituationenExperthjälp till räddningsmyndigheterna vid bekämpning av översvämningar (avlägsnande av isdammar, byggande av tillfälliga vallar och dammar, undantagsavtappning)Åtgärder för skydd av privat egendom (stängning av vägar m.m.)Tillhandahållande av arbetskraft och utrustning till räddningsmyndigheterna vid behov

De centrala instansernas ansvar vid översvämningshot och under en översvämning.

Prognostisering av översvämningar skapar grunden för verksamheten

Finlands miljöcentrals och Meteorologiska institutets gemensamma tjänst, Översvämningscentret, följer hur vattensituationen utvecklas i hela landet och utarbetar översvämningsprognoser. Översvämningar i vattendrag förutspås med hjälp av vattendragsmodeller som används till att beräkna vattnets kretslopp från nederbörd till havet via terrängen, sjöarna och älvarna. Havsvattenöversvämningar förutspås för sin del med hjälp av havsmodeller som används till att beräkna hur vattnet beter sig i Östersjön. Väderprognoser är viktig information med tanke på såväl vattendrags- och havsmodeller som prognoser för störtregn.

Översvämningscentret upprätthåller också lägesbilden med anknytning till översvämningar och publicerar lägesrapporter samt varnar för hotande översvämningar. NTM-centralerna följer översvämningsrisken i sitt eget område och informerar om hotande översvämningar.

Prognostiseringen av översvämningar hjälper myndigheterna och medborgarna i ett område att förbereda sig för översvämningar. Olika instanser kan i tid vidta åtgärder för att minska översvämningsskadorna.

Översvämningsskador förebyggs på olika sätt

När en översvämning hotar kan myndigheterna bygga tillfälliga konstruktioner som skydd mot översvämningen. Sådana är till exempel tillfälliga översvämningsvallar som förhindrar att vatten stiger till bosättningsområden eller andra värde- och riskobjekt. Invånare och företagare ska vidta egna åtgärder för att skydda sig själva och sin egendom mot översvämningen.

Om översvämningsrisken beror på isbildning och isdammar kan NTM-centralen och räddningsverket försöka avlägsna isdammarna. Man kan också försöka förhindra att kravisproppar bildas genom att lägga ut isbommar och reglera vattenföringen.

För att lindra en översvämning kan NTM-centralen bestämma att ett kraftverksbolag eller någon annan innehavare av regleringstillstånd ska tappa av vatten på ett sätt som avviker från det normala. Avtappningen ökas eller minskas beroende på om översvämningen hotar vattendraget ovanför eller nedanför dammen.

Invånarnas säkerhet huvudsaken vid en översvämning

Om en översvämning trots olika försiktighetsåtgärder börjar hota bostadsområden ställs räddningsverksamheten i centrum. Då är det viktigt att informera befolkningen om faror och ge instruktioner. Vid behov evakueras befolkningen.

Även under en översvämning kan myndigheterna fortsätta att skydda objekten till exempel med sandsäckar samt genom att pumpa bort vatten över tillfälliga översvämningsvallar.