Publicerad: 2.12.2019

Informationen har producerats av Finlands miljöcentral

Mår sjön bra eller dåligt?

Sjön skimrar blå och vattnet ser ut att vara klart. Betyder det att sjön mår bra? Hur definieras vattnets status i en sjö eller älv egentligen?

Det finns många slags sjöar och älvar, och många typer av kustvatten likaså. En sjö kan vara klar av naturen. En annan kan ha brunt vatten eftersom det finns många myrar och andra torvmarker i dess avrinningsområde. En älv som rinner genom lerjordar ser ofta grå och grumlig ut.

Vattendragens status bedöms numera på samma grunder inom hela EU-området, och utgångspunkten för bedömningen är naturtillståndet. I praktiken innebär detta att även en sjö med brunt vatten eller en grumlig älv kan anses må bra – om vattnets färg eller grumlighet är naturlig.

Det väsentliga är vad människan har gjort för att förändra vattennaturen. Har avloppsvatten övergött en karg sjö? Finns det en damm i älven som hindrar fiskens vandring? Har bottenfaunan utarmats eller till och med försvunnit på grund av syrebrist som orsakats av belastning?

Om inga förändringar av den här typen har observerats eller om de är lindriga, kan vattendragets status anses vara god. Större förändringar innebär däremot en sämre status.

Bild: © Erkki Kettunen, Vastavalo

Fördjupa dig i temat