Publicerad: 22.9.2021

Informationen har producerats av Finlands miljöcentral

Många former av sjötrafik

Det är livligt utanför hamnen. Småbåtar kryssar sig fram mellan enorma passagerar- och fraktfartyg, som möss mellan elefanthjordens fötter. På vattnet rör man sig i många syften och med många slags fartyg.

De många olika typerna av fartyg vittnar om hur viktig sjötrafiken är. Havet och de inre vattenvägarna har i århundraden erbjudit ett praktiskt sätt att ta sig från en plats till en annan eller flytta varor. Traditionellt har det varit betydligt lättare att röra sig med båt och fartyg – eller vintertid över isarna – än att ta sig fram i kuperad och stenig terräng.

Trots att landtransportens betydelse på senare tid har ökat, är sjötransporterna fortfarande överlägsna i synnerhet på långa sträckor. På Östersjön seglar ständigt i genomsnitt ett par tusen fartyg. Dessa fartyg och båtar använder sig av sjöfartens positioneringssystem. Utöver dessa rör sig också tusentals mindre båtar på havet.

På insjöarna i Finland transporteras frakt numera främst i Saimen. På insjöarna och vid kusten består sjötrafiken till största delen av fritidsbåtstrafik. Fiskefartyg rör sig också fortfarande på vattnen, även om de är färre än tidigare.

Ett nätverk av farleder och hamnar betjänar sjötrafiken. Det finns mer än 20 000 kilometer farleder markerade på sjökorten. En femtedel av dem betjänar handelssjöfarten. På grund av landhöjningen och uppslamningen måste farlederna ställvis upprätthållas genom muddring. De allt större fartygen medför också behov av muddring.

Förr i tiden upprätthölls även flottningsleder. Som mest fanns det mer än 40 000 kilometer leder för flottning i vårt land. Många åar och älvar eller till och med små bäckar rensades för timmerflottning, eftersom flottning var nästan det enda sättet att flytta virket från skogen till sågen eller cellulosafabriken. Numera restaureras rensade avsnitt av åar och älvar för att återställa dem till naturtillstånd.

Bild: © Jari Kurvinen, Vastavalo