Publicerad: 12.4.2021

Informationen har producerats av Finlands miljöcentral

Källorna behöver restaureras

En källa i skogen är som en liten oas. Den håller sig sval året om och utgör ett speciellt habitat för många arter. Det lönar sig att värna om källorna och restaurera dem vid behov.

Mindre än en tiondel av Finlands källor är i något som liknar ett naturligt tillstånd och endast en hundradel är i ett helt naturligt tillstånd. Många källor har förstörts i samband med skogsdikning eller byggande av vägar. Även om själva källan fortfarande existerar kan vattennivån ha sjunkit till följd av torrläggning av marken. En del av källorna har modifierats för att utnyttjas för vattentäkt. I takt med att källans naturliga tillstånd försämrats har de källarter som lever där ofta blivit ensidigare eller förändrats.

För att restaurera en källa höjs grundvattennivån till att börja med till nivån före torrläggningen. Skogsdiken i närheten av källan och sänkor i körstråken fylls igen. Vattnet som rinner ut från källan leds till den ursprungliga källrännilen eller -bäcken, som ska återställas i ursprungligt skick. Dikesvattnet ovanför leds förbi källan.

Vid behov kan onödiga konstruktioner och avverkningsrester avlägsnas från källan. Det lönar sig också att öka den skuggande vegetationen kring källan med hjälp av naturliga träd.

Restaureringen av källan måste planeras noggrant för att den inte ska medföra ytterligare problem. Växt- och djurarter som lever i källan och dess omgivning ska undersökas grundligt och olika arters krav ska beaktas. Om det är länge sedan källans naturliga tillstånd ändrades, kan källans flora och fauna redan ha anpassat sig till de nya förhållandena.

Om du planerar att restaurera en källa på din egen mark ska du kontakta Finlands skogscentral eller närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) regionen.

Bild: © Hannu Laatunen, Vastavalo

Fördjupa dig i temat

  • Restaurering av småvatten

    småvattnen har en avsevärd ekologisk, ekonomisk och social betydelse och ett stort landskapsvärde. Småvattnen är …