Publicerad: 24.1.2022

Informationen har producerats av Finlands miljöcentral

Grundvattnet behöver skydd

Det är viktigt att skydda grundvattnet, eftersom det är mycket svårt att rena förorenat grundvatten. Var och en kan för egen del bidra till att skydda grundvattnet.

En läckande oljecistern eller ett avlopp i dåligt skick kan utgöra ett allvarligt hot mot grundvattnet. I värsta fall förorenas brunnsvattnet i ett stort område och jorden måste bytas ut och iståndsättas.

Även mindre vårdslöshet kan försämra grundvattnets kvalitet. Hushållen ska se till att oljor och lösningsmedel inte välter eller läcker ut i marken. Bilen ska inte tvättas hemma på gården utan på biltvättplatser. På dessa platser leds tvättvattnet via en sand- och oljeavskiljare till spillvattenavloppet. Bekämpningsmedel ska inte användas på gården. I grundvattenområden är det helt förbjudet att använda många bekämpningsmedel.

I många konsumtionsprodukter används kemikalier som utgör en risk för grundvattnet. Sådana är till exempel vatten- och smutsavvisande medel för textilier samt skidvallor. Terrängtrafik – snöskotrar och terränghjulingar – kan också äventyra grundvattnet.

Grundvattnet ska beaktas i all markanvändning och i all planering av markanvändningen. Risker för grundvattnet orsakas av bland annat servicestationer, sågverk och träimpregneringsanläggningar samt grustag och vägar. Gamla avstjälpningsplatser och skjutbanor är särskilda riskobjekt. I klassificerade grundvattenområden kan markanvändningen begränsas för att skydda grundvattnet.

En skyddsplan har gjorts upp för cirka 2 000 grundvattenområden. Skyddsplaner utarbetas i synnerhet för grundvattenområden som används för vattenförsörjning eller områden med mycket verksamhet som äventyrar grundvattnet. Skyddsplanen för grundvattenområdet ger anvisningar för bland annat markanvändningen. Kommunen ger information om grundvattenområden och eventuella skyddsplaner.

Bild: Pixabay

Fördjupa dig i temat