Publicerad: 5.4.2023

Informationen har producerats av NTM-centralen

Vattenöversikt för mars 2023: Snö, is och utmaningar med syresituationen (Landskapen i Österbotten)

I slutet av mars var snöns vattenvärde i de österbottniska landskapen i genomsnitt ca 50–90 mm. Vattenståndet i de konstgjorda och reglerade sjöarna i de österbottniska landskapen har i huvudsak sänkts till nivåer som motsvarar vanliga vårsänkningar. Den långa vintern har försvagat syresituationen i flera sjöar i området.

Snö och is

I slutet av mars var snöns vattenvärde i de österbottniska landskapen i genomsnitt ca 50–90 mm. Mest snö fanns det i Perho ås och Lestijoki ås avrinningsområden, där snöns vattenvärde var ca 80–120 mm. I de övre loppen av Esse å och Lappo å samt i de övre loppen av Lappfjärds å, Malax å och Toby–Laihela å är snöns vattenvärde i storleksklassen 80–100 mm. I Kyro älvs avrinningsområde är snöns vattenvärde ca 60–80 mm. Snöns vattenvärde i millimeter motsvarar snölasten i kg/m2.  Istjockleken i åarna var ungefär 30–50 cm, vilket är mindre än i fjol. Ingen issågning görs i år, eftersom isarna inte är tillräckligt tjocka för den tunga issågen.

Vattenståndet i de konstgjorda och reglerade sjöarna i de österbottniska landskapen har i huvudsak sänkts till nivåer som motsvarar vanliga vårsänkningar. På det sättet fås plats för smältvatten och olägenheterna av vårflödena kan minskas. Till exempel har vattenståndet i den konstgjorda sjön Patana sänkts med ungefär fyra meter och i den konstgjorda sjön Kalajärvi med 2,5 meter. Alla luckorna i regleringsdammen vid Kuortaneenjärvi har öppnats i mitten av mars. Luckorna i regleringsdammen vid Kuortaneenjärvi hålls helt öppna under hela vårflödet och vattenståndet i sjön stiger på motsvarande sätt som en oreglerad natursjö till följd av smältvattnen.

I mitten av mars var vädret varmt och det fick vattenföringen att öka i åarna. Under senare hälften av mars höll sig temperaturen dock på minusgrader och det gjorde att isarna inte smälte så snabbt. I slutet av månaden var vattenföringen i åarna nära genomsnittet för tidpunkten.

Utmaningar med syresituationen i små sjöar och konstgjorda sjöar

I mars motsvarade vattenkvaliteten i åarna typiska vintervärden. Ytavrinningen var obetydlig och vattenkvaliteten påverkas mest av det vatten som rinner ut från grundvattnen och sjöarna samt bl.a. av avloppsvattenbelastning. Vattenkvaliteten var sämst, d.v.s. mycket näringshaltig, i Närpes å. I övriga större åar och älvar var vattenkvaliteten typisk för tidpunkten och näringshalterna gav uttryck för nöjaktig eller till och med god nivå. När det gäller pH-värdena låg de kring 6–7 och inga försurningsproblem observerades. Vattnet var också relativt klart och sedimenthalterna låga.

Den långa vintern har försvagat syresituationen i flera sjöar i området. Sämst är syresituationen i små, grunda och eutrofierade sjöar och i en del av de konstgjorda sjöarna. I sjöarna har syresituationen försämrats i underskiktet nära sjöns botten, men i en del sjöar även i överskiktet under isen. I de större och djupare sjöarna begränsas de syrefattiga förhållandena till underskiktet, medan syresituationen i överskiktet är god. De mest synliga följderna av syrebrist utgörs av fiskdöd. NTM-centralen har dock inte under mars månad fått uppgifter om fiskdöd.

Grundvattennivåerna håller på och sjunker något

Grundvattennivåerna har sjunkit något under mars. Vid de nationella mätstationerna för grundvatten är grundvattennivåerna i huvudsak kring eller något över medlet för tidpunkten. När snön och tjälen börjar smälta, förväntas även grundvattennivåerna börja stiga.

 

Mer information på webben:

Vattenprognoser och varningar (vatten.fi)

Vattensituationen i realtid (ymparisto.fi)

 

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:

Ledande vattenhushållningsexpert
Katja Haukilehto (reglering och vattenföring)
tfn 0295 027 794

Specialforskare
Anssi Teppo (vattenkvalitet)
tfn 0295 027 948

Överinspektör
Krister Dalhem (grundvattnen)
tfn 0295 027 671

Gruppchef
Vincent Westberg
tfn 0295 027 956

Bild: Bärklarsforsen i Esse å 5.4.2023. © NTM-centralen i Södra Österbotten.