Publicerad: 7.6.2023

Informationen har producerats av NTM-centralen

Vattenöversikt för maj 2023: Vattenföringen har minskat under maj månad (landskapen i Österbotten)

I början av maj var vattenföringen ännu ganska stor och vattenytorna i insjöarna låg högt efter vårflödet. Maj månad var ganska regnfattig, vilket ledde till att vattenföringen i åarna minskade uppenbart före slutet av månaden. I slutet av maj månad låg vattenytorna i de reglerade sjöarna nära vanliga försommarnivåer.

Vattenstånd och vattenföring i vattendragen

I början av maj var vattenföringen ännu ganska stor och vattenytorna i insjöarna låg högt efter vårflödet. Maj månad var ganska regnfattig, vilket ledde till att vattenföringen i åarna minskade uppenbart före slutet av månaden. I slutet av maj månad låg vattenytorna i de reglerade sjöarna nära vanliga försommarnivåer.

I Perho å var vårens högvattenflöde störst i början av maj. I Tunkkari i Vetil var vattenföringen 121 m3/s vid första maj, vilket är större än det genomsnittliga årliga högvattenflödet på 93 m3/s. I slutet av maj var vattenföringen i Tunkkari bara 9 m3/s. I slutet av maj låg vattenytorna i de konstgjorda sjöarna längs Perho å nära vanliga senvårsnivåer.

I Esse ås nedre lopp vid Herrfors kraftverk var vattenflödet 53 m3/s på första maj, vilket är uppenbart större än vårens genomsnittliga högvattenflöde på 36 m3/s.I slutet av maj var vattenföringen vid Herrfors 12 m3/s. Vattenståndet i Lappajärvi steg som högst till cirka 20 cm över målzonen i början av maj. I slutet av maj låg vattenståndet i Lappajärvi cirka 10 cm över målzonen.

I Lappo ås nedre lopp var vattenföringen i början av maj 190 m3/s. Före slutet av maj sjönk vattenföringen till nivån 17 m3/s. Vattenytan i Kuortaneenjärvi låg som högst på nivån N43+76,69 m i början av maj. Före slutet av maj månad sjönk Kuortaneenjärvi med cirka en meter och stannade på en nivå som ligger nära vanliga försommarnivåer. Även vattenytan i den konstgjorda sjön Hirvijärvi steg i början av maj högre än vanligt och en del av vattnet i Nurmonjoki avtappades längs Nurmonjoki förbi Hirvijärvi.

I Kyro älvs nedre lopp var vattenföringen i början av maj 184 m3/s. Före slutet av maj sjönk vattenföringen till 17 m3/s. Vattenytorna i de konstgjorda sjöarna Kalajärvi och Kyrkösjärvi steg under den första veckan i maj till vanliga försommarnivåer.

Även vattenföringen i de mindre åarna längs kusten minskade uppenbart under maj månad. Vårflödet i Kronoby å var som störst 50 m3/s i månadsskiftet april-maj. Vattenföringen var klart större än det genomsnittliga högvattenflödet under våren som ligger på 38 m3/s. I slutet av maj var vattenföringen i bara 4 m3/s. I början av maj hade vattenföringen i Österbottens sydligaste å Lappfjärds å minskat avsevärt från den högsta nivån i april. I Lappfjärds ås nedre lopp var vattenföringen 34 m3/s vid första maj och 5 m3/s i slutet av maj.

Olägenheterna på grund av försurning blev mindre än väntat

Vårens antågande och minskningen av vattenflödet påverkade vattenkvaliteten i åarna. När vårflödet sjönk minskade också partikel- och närsaltshalterna i åarna jämfört med läget i april. De högsta närsaltshalterna uppmättes i den kraftigast belastade Närpes å, där halterna också ökade mot slutet av månaden. I övriga åar hölls koncentrationerna på en ganska jämn nivå hela månaden. De lägsta närsaltshalterna mättes i Lappfjärds å-Storå. I åvattnen var försurningsläget skäligt under hela maj. pH-värdet i de stora åarna varierade mellan 5,6 och 6,9.De lägsta pH-värdena uppmättes i början av månaden i Lappo å (5,6) och Närpes å (5,9).I några mindre åar längs kusten konstaterades olägenheter på grund av försurning. Låga pH-värden på 4,6–5,0 mättes i Solf å, Vörå å, Lehmäjoki och Toby-Laihela å.

Grundvattenytorna sjunker

Grundvattnet låg som högst i början av månaden. Markens vattenlagringskapacitet är full på våren, vilket är typiskt, och det syns bland annat i att vattnet ligger högt i dikena. Vattnet har runnit från marken ut i diken och andra vattendrag. I början av växtperioden har dessutom vattenmängden som växterna behöver ökat och när vädret blir varmare ökar avdunstningen, vilket gjorde att grundvattenytorna började sjunka i mitten av månaden. Fenomenet är normalt och inträffar varje år. Det förväntas att grundvattenytan sjunker ända fram till hösten. På de riksomfattande stationerna för grundvattenkontroll ligger grundvattenstånden i stort sett på genomsnittet för tidpunkten.

Mer information på webben:
Vattenprognoser och varningar (vatten.fi): https://www.vesi.fi/sv/karttapalvelu/
Vattensituationen i realtid (ymparisto.fi): http://wwwi3.ymparisto.fi/i3/RealTime/lsu.htm

Mer information från NTM-centralen i Södra Österbottens

• Vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto, puh. 0295 027 794 (reglering och vattenföring)
• Specialforskare Anssi Teppo, puh. 0295 027 948 (vattenkvalitet)
• Överinspektör Krister Dalhem, puh. 0295 027 671 (grundvattnen)
• Gruppchef Vincent Westberg, tfn 0295 027 956 0295 027 956

Bild: ©NTM-centralen i Södra Österbottens