Publicerad: 2.3.2023

Informationen har producerats av NTM-centralen

Vattenöversikt för februari 2023: Mindre snö, is och syreproblem än vanligt (Landskapen i Österbotten)

I slutet av februari var det mindre snö i de österbottniska landskapen än genomsnittligt vid den här tidpunkten. Snöns vattenvärde var ca 40–80 mm i slutet av månaden. Detta är på många ställen ca 20 mm mindre än genomsnittet för tidpunkten.

I åarna var isarna tunnare än genomsnittet i februari, eftersom den höga vattenföringen i mitten av januari fick isen att smälta och bli tunnare. Isläget vid kusten och i havsområdet var sämre än genomsnittet för februari. Bottenhavet och delvis Kvarken var ställvis fria från is och fast is förekom endast i inre skärgården. I södra delarna av Bottenviken förekom packis och ställvis fanns inget snötäcke på isen.

I februari sänkte man vattenståndet i de konstgjorda och reglerade sjöarna för att det ska finnas plats för smältvatten. Vårsänkningen i sjöarna kan denna vår vara mindre än vanligt, om inte snömängden ökar betydligt i mars och om bestämmelserna i regleringstillståndet tillåter en mindre sänkning.

Vattenföringen i åarna och älvarna var något större än genomsnittet för tidpunkten.  Vattenståndet i sjöarna låg nära eller något över genomsnittliga nivåer för februari. I sjöarna Lappajärvi och Kuortaneenjärvi låg vattenståndet i februari ca 20 cm högre än genomsnittet för tidpunkten.

Syresituationen i sjöarna bättre än genomsnittligt

Att vintern har varit mildare än vanligt, istäcket tunnare och vattenståndet ställvis högre har gjort att syresituationen i sjöarna är bättre än genomsnittligt. Trots detta kan det i grunda vikar eller avsnörda vikar förekomma syreproblem. Istäcket isolerar vattnet från atmosfären och i de grunda sjöarna är syrebristen i slutet av vintern delvis ett naturligt fenomen. Ett resultat av detta är att det förekommer begränsat av fiskar som fordrar rikligt med syre, såsom sik och siklöja. Det typiska är att syresituationen är som sämst i mars, innan smältvattnet börjar förbättra läget. I februari observerades inga försurningsproblem i åarna.

Grundvattennivåerna har åter börjat sjunka

Grundvattennivåerna har åter börjat sjunka, eftersom det i februari i huvudsak varit köldgrader och nederbörden har kommit i form av snö.  Grundvattennivåerna väntas sjunka, tills tjälen smälter och regn- och smältvattnet kan absorberas i marken. Vid de nationella mätstationerna för grundvatten är grundvattennivåerna i huvudsak kring eller något över medlet för tidpunkten.

Mer information på webben:

Vattenprognoser och varningar (vatten.fi)

Vattensituationen i realtid (ymparisto.fi)

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:

Ledande vattenhushållningsexpert Kristiina Kastman
tfn 0295 028 021 (reglering och vattenföring)

Specialforskare Anssi Teppo
tfn 0295 027 948 (vattenkvalitet)

Överinspektör Krister Dalhem
tfn 0295 027 671 (grundvattnen)

Gruppchef Vincent Westberg
tfn 0295 027 956