Publicerad: 6.9.2023

Informationen har producerats av NTM-centralen

Vattenöversikt för augusti 2023: I augusti föll rikligt med regn (landskapen i Österbotten)

Regnet i augusti föregicks av den ovanligt rikliga nederbörden i slutet av juli. På många ställen i Södra Österbotten var regnmängden i augusti cirka 140 mm, medan områdets genomsnittliga regnmängd i augusti är cirka 70 mm.

Exempelvis i Möksy i Alajärvi föll 143 mm regn i augusti, i Ylistaro i Seinäjoki 138 mm, i Hirvijärvi i Jalasjärvi 144 mm och i Myllymäki i Etseri 148 mm.

I augusti regnade det mest måndagen 28.8 då regnmängden under ett dygn ställvis steg till 40–60 millimeter. Exempelvis vid nederbördsstationen i Möksy i Alajärvi regnade då 49 mm, Myllymäki i Etseri 57 mm, Kärjenkoski i Storå 40 mm och Hirvijärvi i Jalasjärvi 38 mm. Som en följd av nederbörden var marken mycket våt i augusti och regnet sögs inte upp i marken. Regnet höjde vattenytorna snabbt.

I Liinamaa i Lappo började vattenytan sjunka i början av augusti efter regnet i slutet av juli. I Liinamaa steg vattenytan på nytt till en nivå nära flödesgränsen på grund av nederbörden i slutet av augusti. Vattenytan i Kuortaneenjärvi steg på grund av regnet i slutet av augusti en halv meter högre än den vanliga augustinivån. I Nurmonjoki låg vattenytorna i de så kallade källsjöarna till Nurmonjoki på flödeshöjd under nästan hela augusti och avtappningarna från sjöarna var exceptionellt stora. Även vattenytorna i de konstgjorda sjöarna Hirvijärvi och Varpula höll på att stiga nära regleringens övre gränser i slutet av augusti.

I Kyro älvs avrinningsområde, framför allt i Seinäjoki steg vattenytan högt i slutet av augusti och vattnet flödade ut på åkrarna i synnerhet i på det öppna åkerområdet mellan Peräseinäjoki och Seinäjoki. Vattenytorna i de konstgjorda sjöarna Kalajärvi och Kyrkösjärvi har stigit till närheten av regleringens övre gränser. I Kyro älvs nedre lopp var vattenföringen i slutet av augusti som störst cirka 160 m3/s.

I Esse ås avrinningsområde steg vattenytan i Kuninkaanjoki som mynnar ut i Alajärvi sammanlagt med cirka 2,6 meter i och med regnet som föll i slutet av augusti. Vattenytan började sjunka ganska snabbt och sjönk med 1,3 meter fram till sista dagen i augusti. Vattenytan i Lappajärvi, som har legat ovanligt högt ända sedan den rikliga nederbörden i juli, började återigen stiga och i slutet av augusti låg den 35 cm högre än vad som är vanligt för tidpunkten.

I Perho ås avrinningsområde blev nederbörden i slutet av augusti mindre och vattenföringen var också mindre än i Södra Österbotten. Även vid Österbottens kust var nederbörden mindre i de mindre vattendragsområdena jämfört med källområdena till åarna i Södra Österbotten. I de mindre åarna längs kusten steg vattenytorna måttligare.

Situationen beträffande blågröna alger var lugn, riklig nederbörd försämrade vattenkvaliteten i åarna

På grund av det varma vädret var ytvattentemperaturerna högre än vanligt i augusti. I Lappajärvi varierade vattnets temperatur huvudsakligen 18–20 °C, medan temperaturen i genomsnitt är 17,5 °C i augusti. När det gäller blågröna alger var dock augusti en relativt lugn månad. Det ostadiga vädret och de hårda vindarna gynnade inte förekomsten av kraftiga eller långvariga blågröna algblomningar. Obetydliga blomningar observerades i Alajärvi, Ähtärinjärvi, Larsmosjön och i havsområdet utanför Jakobstad. Den rikliga nederbörden i slutet av juli, början och slutet av augusti avspeglades i åarnas vattenkvalitet. Vattnet var grumligt och näringskoncentrationerna höga eller mycket höga, vilket avspeglade kraftig inkommande belastning från avrinningsområdet. Försurningsolägenheter har dock inte observerats. I stora åar var pH-värdet mellan 6 och 7, vilket är typiskt för tidpunkten.

Riklig nederbörd kompletterar grundvattenreserverna

På grund av riklig nederbörd i augusti har grundvattenytorna hållits på en ganska stabil nivå. Typiskt för tidpunkten är att grundvattenytorna fortsätter att sjunka ännu under den varma perioden tills att höstregnen kompletterar grundvattenreserverna. Nederbörden i slutet av augusti innebar att grundvattenytorna till och med ställvis började stiga. På de riksomfattande stationerna för grundvattenkontroll ligger grundvattenstånden huvudsakligen högre än genomsnittet.

Mer information

På webben:
Vattenprognoser och varningar (vatten.fi): https://www.vesi.fi/sv/karttapalvelu/
Vattensituationen i realtid (ymparisto.fi): http://wwwi3.ymparisto.fi/i3/RealTime/lsu.htm

Mer information från NTM-centralen i Södra Österbotten:
Ledande vattenhushållningsexpert
Katja Haukilehto (reglering och vattenföring)
puh. 0295 027 794

Gruppchef
Jyrki Latvala (vattenkvalitet)
tfn 0295 027 861

Överinspektör
Krister Dalhem (grundvattnen)
puh. 0295 027 671

E-postadresserna bildas enligt modellen