med temat:
Vattenfotavtryck

Vattenfotavtrycket beskriver vattenanvändningen som helhet

Vattenfotavtrycket åskådliggör hur vattenintensivt vårt liv är. Ju större vattenfotavtrycket är, desto mer vatten används. All vattenanvändning ingår i vattenfotavtrycket: såväl det vatten vi får direkt ur kranen som så kallat dolt vatten. Dolt vatten, det vill säga virtuellt vatten, är det vatten som används för tillverkning av olika förnödenheter. Det inkluderar bland annat vatten som används för produktion av råvaror, mellanprodukter, energi och tjänster. Mindre än fem procent av den finländska konsumentens genomsnittliga vattenfotavtryck utgörs av direkt vattenförbrukning. Resten består av dolt vatten som ingår i köpta produkter och tjänster som tillverkats i Finland eller utomlands.

Utöver mängden vatten är det också väsentligt vilken typ av vatten som används – begränsade grund- och ytvattenresurser, havsvatten eller möjligtvis regnvatten – samt i vilket syfte. Med detta förknippas också nackdelen med vattenanvändningen, det vill säga hur mycket miljön belastas av det avloppsvatten som uppkommer vid användningen. Mest vatten går åt till nedkylning, särskilt inom energiproduktionen och industrin. Inga näringsämnen eller skadliga ämnen löses upp i kylvatten, till skillnad från det vatten som används som sanitets-, tvätt- eller processvatten. I vattenfotavtrycket ingår också dessa aspekter på avloppsvattnet. De olika färgerna på vattenfotavtrycket anger vattenanvändningens olika sidor.

 

Vattenfotavtrycket kan beräknas för en enskild medborgare eller hela nationen. Du kan enkelt ta reda på ditt eget vattenfotavtryck med Finlands miljöcentrals kalkylator för vattenfotavtrycket

Vattenfotavtrycket kan också beräknas för ett enskilt företag eller en hel näring. Globalt sett är jordbruket den största vattenkonsumenten. Bland industribranscherna i Finland används mest vatten av skogsindustrin. Ännu mer vatten används i energiproduktionen, särskilt som kylvatten. Vatten som rinner genom turbiner räknas i allmänhet inte till vattenfotavtrycket.

Vattenfotavtrycket kan dessutom beräknas för produkter och produktgrupper. En enskild produkts vattenfotavtryck beror dock i hög grad på var och hur den har producerats och hur mycket produktionen har belastat de lokala vattentillgångarna och vattendragen. En tredjedel av Finlands hela vattenfotavtryck består av dolt vatten i importprodukter.

Tillgång till vatten i olika områden. I Finland finns det tillräckligt med vatten för all användning, men importerade produkter kan ha producerats i ett område där det råder vattenbrist. Även i Finland kan det lokalt förekomma brist på vatten av god kvalitet.

Källor till vatten. Förbrukningen av vattentillgångarna påverkas av om vattnet som används är regnvatten, ytvatten eller grundvatten och om det råder brist på vatten.

Överföring eller transport av vatten. Långa transportsträckor ökar kostnaderna och nackdelarna med vattenanvändningen.

Sätten att använda vatten. Olika användningssätt belastar vattentillgångarna på olika sätt. Kylvatten återförs som sådant till samma vattenförekomst; vatten som är bundet i produkten eller har avdunstat i samband med produktionen återförs till en annan vattenförekomst eller punkt i det hydrologiska kretsloppet.

Förorening av vattnet. Även om det vatten som använts i produktionen återförs till naturen kan det vara smutsigt avloppsvatten som orsakar miljöolägenheter.

Vattenfotavtryckets färger

Genom att klicka på siffran får du information om de olika färgerna.

 1. Blått vattenfotavtryck

  Blått vattenfotavtryck

  Det blåa vattenfotavtrycket avser det vatten som tagits ur grundvattenreserver eller sjöar, åar och älvar. Om vattenuttaget än större än mängden nytt vatten som bildas eller rinner till dessa reserver, börjar vattenresurserna förr eller senare sina. I många av jordens odlingsområden har grundvattentillgångarna minskat oroväckande. Ställvis används också ytvattentillgångarna för mycket. Till exempel Aralsjön torkar ut för att vattnet från åar och älvar som mynnar ut i sjön delvis leds till odlingar för bevattning. Finländarna ansvarar också för det blåa vatten som går åt till att producera utländska produkter som används i Finland. Genom att köpa utländska produkter kan en finländsk konsument förvärra vattenbristen på andra håll i världen.

 2. Grått vattenfotavtryck

  Grått vattenfotavtryck

  Det grå vattenfotavtrycket beskriver nackdelen med vattenanvändningen: de negativa effekterna av avloppsvatten som återförs till miljön. Omfattningen av det gråa vattenfotavtrycket, det vill säga avloppsvattenbelastningens skadlighet, beror på både vilka ämnen avloppsvattnet innehåller och de lokala förhållandena. Till exempel orsakar persistenta organiska föreningar ett mycket större grått vattenfotavtryck i förhållande till mängden utsläpp än näringsämnen som övergöder vattnen. Olägenheterna ökar också om avloppsvattenbelastningen är stor i förhållande till storleken på och vattenföringen i det vattendrag där avloppsvattnet rinner ut, eller vattendraget i fråga är känsligt för belastning. Utsläpp i grundvatten kan förorena grundvattnet i ett stort område.

 3. Grönt vattenfotavtryck

  Grönt vattenfotavtryck

  Med grönt vattenfotavtryck avses mängden regnvatten som avdunstar från odlingsväxter. Det gröna vattenfotavtrycket är stort i synnerhet inom jordbruket, där bevattningen till största delen grundar sig på regn som faller på åkern eller på tillvaratagande av regnvatten. Även skogsbrukets gröna vattenfotavtryck är stort och begreppet har kritiserats i länder som Finland, där odlingsväxterna och skogarna får det vatten de behöver i stor utsträckning från regnvatten. I torrare områden är det viktigt att regnvattnet används sparsamt så att man inte behöver förlita sig på andra vattenkällor. En sparsam användning innebär bland annat att man sörjer för markens vattenhållningskapacitet och producerar jordbruksprodukter som inte förbrukar mycket vatten.

Vattensmart cirkulär ekonomi

Vattnet kan ses som en del av den cirkulära ekonomin. Den cirkulära ekonomins mål är att använda jordens begränsade naturresurser på ett vettigt sätt, så att inget svinn uppkommer samt att ämnena och energin inte bara strömmar genom produktions- och konsumtionskedjan utan används så länge som möjligt.

I en vattensmart cirkulär ekonomi används vattnet effektivt och vattensvinnet minimeras. Om olika ämnen löses upp eller energi binds i vattnet vid användning, tas dessa till vara och återställs. Själva vattnet återvinns och återanvänds. Användningen av återvunnet vatten kräver dock en noggrann bedömning och hantering av riskerna, så att eventuella orenheter som blivit kvar i vattnet inte orsakar olägenheter för till exempel miljön eller hälsan.

 

Åtgärder som vidtas i en vattensmart cirkulär ekonomi omfattar allt från primärproduktion till förädling, användning och slutbehandling av vatten.

Metoder för att minska vattenfotavtrycket

Genom att klicka på siffran får du information om varje grupps möjligheter att påverka.

 1. Privata medborgare

  Privata medborgare

  Över 75 procent av finländarnas blåa vattenfotavtryck kommer från importerade produkter. Även andelen av det gråa vattenfotavtrycket är nästan lika stor. En konsument som tar sitt vattenansvar försöker undvika sådana utländska produkter vars produktion förbrukar mycket vatten och orsakar skadliga utsläpp. Jordbruksprodukter spelar en nyckelroll: de utgör fyra femtedelar av det blåa och gråa vattenfotavtrycket från importerade produkter. Speciellt viktigt är det att undvika livsmedel som produceras i områden med vattenbrist. Sådana områden finns bland annat i Mellanöstern och på olika håll i Afrika och Asien. Även exempelvis i Kalifornien, som lider av torka, och i delar av Spanien bidrar jordbruksproduktionen till att göra slut på vattentillgångarna.

 2. Företag och näringar

  Företag och näringar

  I Finland har minskningen av företagens och kommunernas vattenfotavtryck fokuserats särskilt på grått vatten, det vill säga behandling av avloppsvatten. Stora framsteg har gjorts inom sektorn under de senaste 50 åren. Det finns fortfarande mycket att göra till exempel för att avlägsna olika skadliga ämnen från avloppsvattnet. Vattenanvändningen bör effektiviseras och svinnet minskas, samtidigt som vattenansvaret bör omfatta hela värdekedjan, även utanför Finlands gränser. Det innebär att ett företag eller en kommun bär ansvaret för vattenanvändningen och avloppsvattnet i alla skeden av sin verksamhet och hanterar de vattenrisker som är förknippade med verksamheten. Jordbrukets vattenfotavtryck är tydligt fokuserat på näringsbelastningen och därför har jordbruket det största gråa vattenfotavtrycket av alla våra näringar. I jordbruket i Finland innebär vattenansvar framför allt en minskning av denna belastning.

 3. Staten och beslutsfattarna

  Staten och beslutsfattarna

  Att minska Finlands vattenfotavtryck är ett gemensamt mål, där olika parter har sina egna uppgifter och ansvar. Statens och beslutsfattarnas uppgift är att styra och stöda såväl medborgarnas som företagens och näringarnas strävan efter en smartare vattenanvändning och vattenansvar. På ett allmänt plan innebär detta ökad kunskap om vattenfrågor och främjande av en vattensmart cirkulär ekonomi samt beaktande av detta perspektiv i utvecklingsprojekt, lagstiftning och bland annat jordbruks-, industri- och handelspolitik. Konkreta upplysnings- och stödåtgärder är de redskap som medborgarna och företagen erbjuds för att minska vattenfotavtrycket, jämföra produkter och produktionssätt samt utvidga vattenansvaret. Staten måste naturligtvis också se till att minska sitt eget vattenfotavtryck.