Publicerad: 26.4.2023

Informationen har producerats av NTM-centralen

Till valborg kan höga flöden väntas i de österbottniska åarna (landskapen i Österbotten)

Enligt prognoserna kommer nederbörden under denna vecka att få vattenföringen i de österbottniska åarna att stiga till nivåer som motsvarar minst genomsnittliga årliga vårflöden. Enligt vattenprognoserna väntas vattenföringen i åarna bli högre än den var i mitten av april i samband med snösmältningen. Också vattenståndet i de konstgjorda och reglerade sjöarna når nära övre gränsen för regleringen. På grund av regnprognoserna har avtappningen från de reglerade sjöarna utökats betydligt på många ställen. Flödessituationen underlättas av att åarna är isfria.

I femdygnsprognoserna uppskattas nederbördsmängden på många ställen uppgå till ungefär 50 mm.  Enligt de nuvarande prognoserna är nederbörden störst nära kusten, men de lokala regnmängderna kan varierna mycket. Särskilt i Mellersta Österbotten finns det ännu snö kvar i terrängen. I de norra delarna av området föll en del av nederbörden i början av veckan i form av snö. Då marken ännu är frusen, rinner regnvattnet till stora delar direkt ut i vattendragen och får vattenföringen i åarna att öka snabbt. Om de största regnprognoserna förverkligas, kan det leda till översvämmade vägar och översvämningsskador på fastigheter på låglänta områden.

I Tunkkari i Perho å ökar vattenföringen enligt prognoserna i slutet av veckan så att den ligger kring nivån 130 m3/s, medan det genomsnittliga årliga största flödet i Tunkkari är 93 m3/s. Som mest kan den sammanlagda nederbördsmängden under veckan bli till och med 80 mm, vilket skulle göra att vattenföringen ökar så att den når ett nytt rekord (170 m3/s).

I nedre loppet av Lappo å ökar vattenföringen enligt prognoserna ungefär till nivån 220 m3/s. Det största årliga flödet i Keppo är i genomsnitt 200 m3/s. I Liinamaa i Kauhava ligger vattenståndet i Lappo å ungefär en meter över flödesgränsen och enligt prognoserna kommer vattenståndet att stiga ytterligare ungefär 80 cm. Vattenståndet i sjön Kuortaneenjärvi stiger enligt prognoserna så att det under valborg ligger på nästan samma nivåer som under vårflödet i fjol. Flödet i Kuortaneenjärvi kan leda till avbrott på lågt belägna vägar och göra att byggnader på låglänta platser blir våta.

I nedre loppet av Kyro älv ökar vattenföringen enligt prognoserna ungefär till nivån 270 m3/s, vilket är nära det största genomsnittliga årliga flödet (300 m3/s). På onsdagsmorgonen var vattenföringen ungefär 220 m3/s. Enligt prognoserna stiger vattenståndet i Kyro älv med ungefär en halv meter från morgonens nivå i Nikkola i Ilmajoki, men vattenståndet blir tydligt lägre än nivån för när översvämningsluckorna till invallningsområdena måste öppnas.

När det regnar mycket, ökar vattenföringen snabbast i de kustnära små avrinningsområdena där det inte finns sjöar. Enligt prognoserna kommer vattenföringen under de närmaste dagarna att bli högre än ett genomsnittligt vårflöde bland annat i Kelviå å, Kronoby å, Malax å och Toby–Laihela å.

Mer information på webben:

Vattenprognoser och varningar på kartan (vatten.fi)

Vattensituationen i realtid på NTM-centralen i Södra Österbottens område (ymparisto.fi)

Översvämningscentret: Vattenläget (vatten.fi)

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:

Ledande vattenhushållningsexpert
Katja Haukilehto
tfn 0295 027 794

Vattenhushållningsexpert
Juhani Huhtamäki
tfn 0295 027 806

Gruppchef
Kim Klemola
tfn 0295 027 829