Behandling av urin och lakvatten

I en separerande torr- eller vattentoalett separeras vätskorna från avföringsavfallet. Detta minskar bland annat luktolägenheter som orsakas av torrtoaletten. Vätskan separeras antingen direkt i toalettstolen eller i botten av toalettbehållaren. Vätska som separerats i behållaren kallas lakvatten.

Behandling

Urin är mycket näringsrik. Näringsämnena i avloppsvattnet från en vanlig vattentoalett härstammar främst från urin. Ren urin innehåller endast lite mikrober, men avföringen blandas alltid i viss mån med den separerade urinen. Lakvatten innehåller en relativt stor mängd avföringsmikrober. Både urin och lakvatten ska lagras i en så lufttät behållare som möjligt i minst sex månader före återvinning. Under lagringen dödas mikroberna av urinens alkalinitet och salthalt. Ingendera av vätskorna får ledas från toaletten direkt ut i marken, eftersom vätskan belastar jordmånen och kan rinna ut i närliggande vattendrag, grundvatten eller brunnar.

Urinen kan också behandlas tillsammans med grått avloppsvatten. Den näring som urinen tillför måste då beaktas i samband med valet av behandlingsmetod för det gråa avloppsvattnet. Trots att urinens andel av vätskevolymen som ska behandlas inte är stor, innehåller den en avsevärd mängd näringsämnen.

Återvinning

Det lönar sig att i mån av möjlighet utnyttja vätskan från toaletter, så att de värdefulla näringsämnena den innehåller återgår till naturens kretslopp. Ett bra sätt att återvinna vätskan är att använda den som gödselmedel. Urin och lakvatten kan spridas till exempel över gräsmattor, rabatter, träd och buskar. Urin kan också användas som gödsel för ätliga växter, men inte för sallader eller rotfrukter som äts färska under vegetationsperioden. Användning av lakvatten som gödsel för ätbara växter rekommenderas inte.

I köksträdgården kan urin eller lakvatten spridas som gödselmedel till exempel med vattenkanna. Utspädning med vatten förbättrar upptagningen av näringsämnen i marken. De använda utspädningsförhållandena är 1:3, 1:5 eller 1:10. Vid regelbunden gödselbevattning lönar det sig att späda ut vätskan ordentligt. Vid spridning av gödselmedel är det viktigt att vätskan snabbt sugs upp i marken innan den hinner torka. På vintern ska urin inte spridas i köksträdgården, eftersom största delen av kvävet då sköljs bort eller avdunstar.

Vätskor från toaletten kan också användas som kompostaktivator, i synnerhet i en nyanlagd kompost. Det lönar sig inte att tillsätta urin eller lösningsmedel i en mogen kompost.