Publicerad: 21.3.2024

Informationen har producerats av NTM-centralen

Som en beredskapsåtgärd inför vårflödet sänks vattenståndet i de konstgjorda sjöarna lägre än vanligt (Landskapen i Österbotten)

I vår är det mer snö än vanligt i de österbottniska landskapen, vilket gör att det kan uppstå större vårflöden. Enligt nuvarande prognoser infaller flödestopparna antingen före eller efter mitten av april, men temperaturen och nederbörden under den närmaste tiden har en avsevärd inverkan på tidpunkten för toppflödena, hur snabbt snön smälter och hur höga flöden det blir. Prognoserna visar i nuläget på att vårflödet kommer att bli genomsnittligt.

Istjockleken i de österbottniska åarna ligger nära genomsnittet för tidpunkten. I Kyro älv var istjockleken i Storkyro och i nedre loppet av älven cirka 40-50 cm förra torsdagen. Också i nedre loppet av Perho å är istjockleken cirka 40-50 cm. Ungefär hälften av isens tjocklek består av stöpis, som är svagare än kärnis. Under förra veckoslutet steg vattenföringen dessutom så pass att vattnet på många ställen rann ut ovanpå isen och gjorde att isen smälte, särskilt längs stränderna. I år kommer NTM-centralen inte att utföra issågningar, eftersom issågen som används fordrar minst 50 cm tjock kärnis.

Som en beredskapsåtgärd inför vårflödet sänks vattenståndet i de konstgjorda sjöarna lägre än vanligt. Också i de övriga reglerade sjöarna görs plats för smältvattnet. Under flödestoppen kvarhålls flödesvattnet i de konstgjorda sjöarna för att på så sätt hålla tillbaka översvämningen nedströms i åarna. NTM-centralen följer upp isläget i åarna med hjälp av terrängbesök och viltkameror. Under nästa vecka kontrolleras flödesluckorna på invallningsområdena längs Kyro älv och Lappo å för att säkerställa att de är i skick inför våren.

Igår onsdag började man sänka vattenståndet i sjögruppen i Perho ås mellersta avsnitt genom att rejält öka avtappningen vid kraftverket i Kaitfors. Syftet är att få vattnet att rinna ut på isen nedanför kraftverket i Perho å. Då det mörka vattnet ligger på isen absorberar det effektivt solvärmen och det påskyndar att istäcket smälter.

Det är skäl för invånare i översvämningskänsliga områden att förbereda sig för snabbt stigande vattenstånd. Anvisningar för egen beredskap inför översvämningar finns bland annat på webbtjänsten vatten.fi under temat beredskap för översvämningar.

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:

Ledande vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto
tfn 0295 027 794

Vattenresursenhetens chef Kim Klemola
tfn 0295 027 829

Mer information på webben:

Beredskap inför översvämningar (vatten.fi)
https://www.vesi.fi/sv/temasida/med-temat-beredskap-infor-oversvamningar/

Vattenprognoser och varningar på kartan (vatten.fi)
https://www.vesi.fi/sv/karttapalvelu/

Vattensituationen i realtid (NTM-centralen i Södra Österbottens område) (ymparisto.fi)
http://wwwi3.ymparisto.fi/i3/RealTime/lsu.htm

Översvämningsskydd för småhus (pdf, doria.fi)
http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/99130/NTM%20%C3%96versv%C3%A4mningsskydd%20f%C3%B6r%20sm%C3%A5hus%202015_web.pdf?sequence=5

 

 

Bild: Den höga vattenföringen under veckoslutet märktes ännu i början av veckan i Perus i Lappfjärds å. © NTM-centralen i Södra Österbotten