Vattenstånd

Vattenståndet beskriver variationerna i vattendragens och havets vattenstånd. Vattenståndet i ett vattendrag påverkas av nederbördsmängden, avrinningen, avdunstningen samt vattenföringen till och från sjön. Havsvattenståndet påverkas i första hand av strömmarna i de danska sunden, vindförhållandena, lufttrycket och isläget.