Publicerad: 8.3.2023

Informationen har producerats av NTM-centralen

Rapport om havets tillstånd i Österbotten och Mellersta Österbotten 2022 har publicerats

På sommaren 2022 har kustvattnens vattenkvalitet följts upp på 36 av miljöförvaltningens observationsplatser i havsområdet utanför Österbotten och Mellersta Österbotten. Dessutom genomförs verksamhetsutövarnas obligatoriska kontroller i området.

Resultaten från de mest intensivt övervakade områdena presenteras i en rapport som NTM-centralen i Södra Österbotten publicerat i mars 2023. Rapporten i serien Utsikter finns på Nationalbibliotekets tjänst Doria. Norra Bottenhavets, Kvarkens och södra Bottenvikens status 2022. Sammanfattning av övervakningsresultat för vattenkvalitet (Utsikter, mars 2023) (pdf, doria.fi)

Resultaten visar att kustvattnens status i medeltal är bättre i de norra delarna av området. Halten av klorofyll-a, totalfosfor och totalkväve är på en lägre nivå och siktdjupet är större än i områdets södra delar, men resultaten varierar ställvis mycket. Massförekomst av cyanobakterier (blågrönalgblomning) observerades främst i områdets södra delar, till exempel utanför Vasa, Malax och Kaskö. Observationerna stöds av satellitdata producerat av Finlands miljöcentral, som också ingår i rapporten.

Till övervakningen av kustvatten hör förutom vattenkvalitet även övervakning av växtplankton, bottendjur och makrofyter (makroskopiska alger och vattenväxter). NTM-centralen i Södra Österbotten ansvarar för övervakningen i norra Bottenhavet, Kvarken och södra Bottenviken. Resultaten från makrofytuppföljningen har tidigare sammanfattats i en rapport som finns på webbadressen www.doria.fi/handle/10024/182872 (på finska).

Tilläggsuppgifter:

Ledande vattenhushållningsexpert
Anna Bonde, tfn 0295 027 777