Plan för hantering av översvämningsriskerna

Plan för hantering av översvämningsriskerna i Lappo avrinningsområde 2022–2027

Lappo ås avrinningsområde ligger i huvudsak i landskapen Södra Österbotten och Österbotten och är det tredje största avrinningsområdet i västra Finland. Lappo ås avrinningsområde omges av avrinningsområdena för Kovjoki å, Purmo å, Esse å, Kumo älv, Kyro älv och Kimo å.  Området med betydande översvämningsrisk ligger i Kauhava och Lappo kommuner. I Lappo ås avrinningsområde finns 22 natursjöar vars areal är större än 100 ha. Av dem regleras 12 natursjöar och tre konstgjorda sjöar.

Vid en översvämning hotas en betydande mängd invånare även i tätorten samt skol- och kulturbyggnader, viktiga trafikförbindelser och objekt med miljötillstånd (bl.a. ett avloppsreningsverk och djurstallar). En översvämning kan orsaka problem för eldistributionen, dataförbindelserna och vattenförsörjningen i ett stort område. För att hantera översvämningsriskerna i Lappo ås område har det utförts olika åtgärder under en period på drygt etthundra år.  Förutom rensningar och dikningar har det byggts konstgjorda sjöar och översvämningsvallar.

En plan för hantering av översvämningsriskerna i Lappo avrinningsområde har utarbetats för åren 2016-2021. Planen har uppdaterats och den nya planen gäller åren 2022–2027. Beredningen av planen har skett i Lappo ås översvämningsgrupp. I hanteringsplanen framförs nio mål och 33 olika åtgärder för hanteringen av översvämningsrisker i området.

Lappo ås avrinningsområde ligger i landskapen Södra Österbotten och Österbotten och det ingår i Kumo älv–Skärgårdshavet–Bottenhavets vattenförvaltningsområde. Lappo ås avrinningsområde är det tredje största i västra Finland. Lappo ås avrinningsområde omges av avrinningsområdena för Kovjoki å, Purmo å, Esse å, Kumo älv, Kyro älv och Kimo å. Området med betydande översvämningsrisk ligger i Kauhava och Lappo kommuner. De viktigaste kommunerna i avrinningsområdet är Kuortane, Alavo, Seinäjoki, Lappo, Kauhava och Nykarleby. Små delar av avrinningsområdet ligger även i kommunerna Vörå, Lappajärvi och Alajärvi.  En betydande del av invånarna i området bor i floddalen eller intill sjöarna.   I Lappo ås avrinningsområde finns 22 natursjöar vars areal är större än 100 ha. Tolv naturliga sjöar och tre konstgjorda sjöar regleras.  De största sjöarna i avrinningsområdet är Hirvijärvi konstgjorda sjö, Kuortaneenjärvi, Kuorasjärvi och Varpula konstgjorda sjö, som alla regleras.

Karakteristiskt för Lappo å är att variationen i vattenföringen är stor och vattendraget lätt svämmar över.   Vattenföringen i Lappo å är störst på våren till följd av snösmältning. På sommaren är vattenflödet vanligen litet, men ökar mot hösten. Översvämningarna i Lappo å beror inte i första hand på att vattenmängden är stor, utan de primära orsakerna är ådalens morfologiska särdrag d.v.s. att landskapet är flackt och åfåran liten. Det största problemet i området är den drastiska vårflödestoppen som delvis beror på de effektiva skogs- och åkerdikningarna samt på det att i området finns endast få sjöar och de ligger på källområdena. Observationer om vattenstånd och vattenföring har kontinuerligt gjorts sedan 1912 i Lappo å. Nuförtiden finns det 23 stationer som mäter vattenståndet och 15 som mäter vattenföringen och de är alla i kontinuerligt bruk. Medelvattenföringen (MQ) i Lappo å vid mätstationen i Keppo (1957-2020) är 34 m3/s. Vid mätstationen i Keppo är den lägsta (NQ) uppmätta vattenföringen 0,80 m3/s och den största (HQ) 320 m3/s.

Lappo ås översvämningsgrupp har ställt upp målen för hanteringen av översvämningsrisker i Lappo ås område med betydande översvämningsrisk och övriga områden med översvämningsrisk (Nykarleby) och för hela avrinningsområdet målen för kvarhållande av vatten. Målen har grupperats enligt de ogynnsamma följder som översvämningar orsakar och består av övergripande mål samt mer specifika delmål. Särskilt ville man i målen för Lappo ås avrinningsområde betona beredskap inför översvämningar, markanvändning, egen beredskap för översvämningar, kvarhållande av vatten samt beredskap inför klimatförändringen. Bekanta dig närmare med målen i hanteringsplanen för Lappo å.

Flera åtgärder har framförts för att hantera översvämningsriskerna. Största delen av åtgärderna hör samman med att minska översvämningsriskerna och öka beredskapen. I dessa ingår bl.a. egen beredskap och effektivare information, utveckling av regleringen och medel inom planeringen av markanvändningen. I Lappo ås avrinningsområde anses även uppdateringen av översvämningskartor vara en central faktor.  Med aktuella översvämningskartor och noggrannare mätningar av byggnaders läge kan man bättre gestalta vilka riskområden en översvämning orsakar och undvika byggande på översvämningsområden. Beredskapen inför översvämningar förbättras också bl.a. genom att på förhand skaffa tillfälliga översvämningsskydd, ordna översvämningsövningar och utarbeta beredskapsplaner.

I Lappo ås avrinningsområde har också framförts flera åtgärder för att förbättra avrinningsområdets förmåga att kvarhålla vatten. Det anses vara centralt med fungerande växelverkan, frivillighet och stödsystem. Ett exempel på en åtgärd för att förbättra kvarhållandet av vatten är ett pilotprojekt, där ett tidigare torvbrytningsområde ändras eller restaureras till ett område för kvarhållande av vatten. Ett pilotprojekt föreslås även för hantering och styrning av dagvatten.

En av åtgärderna som fortgår från första planeringsperioden är beredningen av en ändring i regleringen av Kuortaneenjärvi.  Dessutom kommer det att göras en utredning över behovet att skydda specialobjekt med hjälp av översvämningsskydd (tillfälliga och permanenta) i området med betydande översvämningsrisk. Objekt som behöver skydd kan bestå av byggnader, konstruktioner för vattentjänster och infrastruktur för el- och dataförbindelser. Utredningen kan användas som en anvisning till områdets kommuner och aktörer.

Aktuell information och en uppdaterad lägesbild hjälper såväl invånare som myndigheter när de ska planera och genomföra skyddsåtgärder vid en översvämning. Också invånarna kan hjälpa till med att komplettera lägesbilden genom att förse myndigheterna med lokala översvämningsobservationer.

Utanför området med betydande översvämningsrisk har det också föreslagits åtgärder för att förbättra översvämningsskyddet i området som hör till Alavo stad. Bland annat utreds en ny översvämningsfåra och lokala skydd.

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 18 § i lagen om hantering av översvämningsrisker godkänt planen för hantering av översvämningsrisker i Lappo ås avrinningsområde den 16 december 2021. NTM-centralen i Södra Österbotten kungör godkännandet i kommunerna i avrinningsområdet den 21 december 2021 och skickar informationen till de myndigheter som har hörts under beredningen av planen.

Plan för hantering av översvämningsrisker i Lappo ås avrinningsområde 2022-2027 (pdf)

Jord- och skogsbruksministeriets beslut (mmm.fi)

Samråd om planerna för hantering av översvämningsrisker

Invånare och intressegrupper har haft möjlighet att framföra sina åsikter om innehållet i planen för hantering av översvämningsrisker, bland annat om målen, åtgärderna och genomförandet. Dessutom har man kunnat ge respons på miljörapporten, som är en del av planen. Samrådsmaterialet har varit framlagt i kommunerna i avrinningsområdet och responsen har också kunnat ges elektroniskt.

Planen för hantering av översvämningsrisker i Lappo å 2016-2021 har uppdaterats för åren 2022–2027. Samrådet om utkastet till hanteringsplan pågick 2.11.2020-14.5.2021. Samtidigt begärdes utlåtanden i ärendet från myndigheterna. Under samrådet lämnades sammanlagt 22 utlåtande in, varav 15 gällde Lappo ås avrinningsområde. En del preciseringar gjordes i planutkastet på basis av den respons som kom under samrådet. Responsen beaktas även vid genomförandet av åtgärder och i det fortsatta samarbetet med intressegrupperna.

Samrådet om utkastet till plan för hantering av översvämningsrisker i Lappo å åren 2016-2021 pågick 1.10.2014-31.3.2015. Under samrådet kunde man framföra sin åsikt om hanteringsplanerna och om målen och åtgärderna för att hantera översvämningsriskerna, om miljörapporten samt om genomförandet av planen. Responsen behandlades i översvämningsgruppen och den beaktades till nödvändiga delar i färdigställandet av planen. Ett sammandrag gjordes över responsen.