Plan för hantering av översvämningsriskerna

Plan för hantering av översvämningsriskerna i Kyro älvs avrinningsområde 2022–2027

Kyro älvs avrinningsområde ligger i huvudsak i landskapen Södra Österbotten och Österbotten och är det näststörsta avrinningsområdet i västra Finland.  Kyro älvs avrinningsområde omges av avrinningsområdena kring Kimo å, Lappo å, Kumo älv, Karvia å, Lappfjärds å, Tjöck å, Närpes å och Toby-Laihela å.  Området med betydande översvämningsrisk ligger i Ilmajoki, Seinäjoki, Storkyro, Vasa och Korsholms kommuner.  Vid stora översvämningar kan dessutom översvämningsvattnen från Kyro älv och Toby-Laihela å flyta samman i det s.k. bifurkationsområdet.

Vid en översvämning hotas en betydande mängd invånare även i tätorten samt skol- och daghemsbyggnader, viktiga trafikförbindelser, ett vattendrag som används för vattenanskaffning och objekt med miljötillstånd (bl.a. ett avloppsreningsverk och djurstallar).  En översvämning kan orsaka problem för eldistributionen, dataförbindelserna och vattenförsörjningen i ett stort område.

En plan för hantering av översvämningsriskerna i Kyro älvs avrinningsområde har utarbetats för åren 2016–2021.  Planen har uppdaterats och den nya planen gäller åren 2022–2027. Beredningen av planen har skett i Kyro älvs översvämningsgrupp.  I hanteringsplanen framförs nio mål och 40 olika åtgärder för hanteringen av översvämningsrisker i området.

Kyro älvs avrinningsområde ligger i huvudsak i landskapen Södra Österbotten och Österbotten och är det näststörsta avrinningsområdet i västra Finland.  Kyro älvs avrinningsområde omges av avrinningsområdena kring Kimo å, Lappo å, Kumo älv, Karvia å, Lappfjärds å, Tjöck å, Närpes å och Toby-Laihela å. Området med betydande översvämningsrisk ligger i Ilmajoki, Seinäjoki, Storkyro, Vasa och Korsholms kommuner. En betydande del av invånarna bor i eller intill floddalen.  Vid stora översvämningar kan översvämningsvattnen från Kyro älv och Toby-Laihela å flyta samman i det s.k. bifurkationsområdet. I avrinningsområdet finns 11 stora (över 100 ha) natursjöar. Den största av dem, Seinäjärvi, regleras.  Dessutom finns det fem konstgjorda sjöar, som alla regleras.

För att hantera översvämningsriskerna i Kyro älvs område har det utförts olika åtgärder under dryga två århundraden. Förutom rensningar och dikningar har det byggts konstgjorda sjöar och översvämningsvallar längs vida åkerfält.

Observationer om vattenstånd och vattenföring har kontinuerligt gjorts sedan 1911 i Kyro älv. Nuförtiden finns det 18 stationer som mäter vattenståndet och 12 som mäter vattenföringen och de är alla i kontinuerligt bruk. Medelvattenföringen (MQ) i Kyro älv är 43 m3/s. Vid mätstationen i Skatila är den lägsta (NQ) uppmätta vattenföringen 0,4 m3/s och den största (HQ) 528 m3/s.

Kyro älvs översvämningsgrupp har ställt upp målen för hanteringen av översvämningsrisker i Kyro älvs områden med betydande översvämningsrisk och övriga områden med översvämningsrisk samt för hela avrinningsområden mål för kvarhållande av vatten.  Målen har grupperats enligt de ogynnsamma följder som översvämningar orsakar och består av övergripande mål samt mer specifika delmål. Särskilt ville man i målen för Kyro älvs avrinningsområde betona beredskap inför översvämningar, markanvändning, egen beredskap för översvämningar, kvarhållande av vatten samt beredskap inför klimatförändringen. Bekanta dig närmare med målen i hanteringsplanen för Kyro älv.

Flera åtgärder har framförts för att hantera översvämningsriskerna. Största delen av åtgärderna hör samman med att minska översvämningsriskerna och öka beredskapen.  I dessa ingår bl.a. egen beredskap och effektivare information, utveckling av regleringen och medel inom planeringen av markanvändningen.  Med aktuella översvämningskartor och noggrannare mätningar av byggnaders läge kan man bättre gestalta vilka riskområden en översvämning orsakar och undvika byggande på översvämningsområden. Beredskapen inför översvämningar förbättras också bl.a. genom att på förhand skaffa tillfälliga översvämningsskydd, ordna översvämningsövningar och utarbeta beredskapsplaner.

I Kyro älvs avrinningsområde har också framförts flera åtgärder för att förbättra avrinningsområdets förmåga att kvarhålla vatten.  Det anses vara centralt med fungerande växelverkan, frivillighet och stödsystem.  Ett exempel på en åtgärd för att förbättra kvarhållandet av vatten är ett pilotprojekt, där ett tidigare torvbrytningsområde ändras eller restaureras till ett område för kvarhållande av vatten.  Ett pilotprojekt föreslås även för hantering och styrning av dagvatten.

Dessutom föreslås att man fortsätter med arbetet att utreda en ändring av invallningsområdet i Kyro älvs övre lopp och den eventuella tillståndsprocessen. Också utredningen av en ändring i regleringen av Kyrkösjärvi fortsätter. I nedre loppet fortsätter åtgärderna för att minska översvämningsriskerna och utreds behovet för nya åtgärder (t.ex. slåtter för att förbättra översvämningsskyddet). För områdena med betydande översvämningsrisk görs också utredningar om behovet av skydda objekt mot översvämning (tillfälliga och permanenta översvämningsskydd). Objekt som behöver skydd kan bestå av byggnader, konstruktioner för vattentjänster och infrastruktur för el- och dataförbindelser. Utredningen kan användas som en anvisning till områdets kommuner och aktörer.

Aktuell information och en uppdaterad lägesbild hjälper såväl invånare som myndigheter när de ska planera och genomföra skyddsåtgärder vid en översvämning. Också invånarna kan hjälpa till med att komplettera lägesbilden genom att förse myndigheterna med lokala översvämningsobservationer.

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 18 § i lagen om hantering av översvämningsrisker godkänt planen för hantering av översvämningsrisker i Kyro älvs avrinningsområde den 16 december 2021. NTM-centralen i Södra Österbotten kungör godkännandet i kommunerna i avrinningsområdet den 21 december 2021 och skickar informationen till de myndigheter som har hörts under beredningen av planen.

Plan för hantering av översvämningsrisker i Kyro älvs avrinningsområde 2022-2027 (pdf)

Jord- och skogsbruksministeriets beslut (mmm.fi)

Samråd om planerna för hantering av översvämningsrisker

Invånare och intressegrupper har haft möjlighet att framföra sina åsikter om innehållet i planen för hantering av översvämningsrisker, bland annat om målen, åtgärderna och genomförandet. Dessutom har man kunnat ge respons på miljörapporten, som är en del av planen. Samrådsmaterialet har varit framlagt i kommunerna i avrinningsområdet och responsen har också kunnat ges elektroniskt.

Planen för hantering av översvämningsrisker i Kyro älv 2016-2021 har uppdaterats för åren 2022–2027. Samrådet om utkastet till hanteringsplan pågick 2.11.2020-14.5.2021. Samtidigt begärdes utlåtanden i ärendet från myndigheterna. Under samrådet lämnades sammanlagt 22 utlåtanden in, varav 13 gällde Kyro älvs avrinningsområde.  En del preciseringar gjordes i planutkastet på basis av den respons som kom under samrådet. Responsen beaktas även vid genomförandet av åtgärder och i det fortsatta samarbetet med intressegrupperna.

Samrådet om utkastet till plan för hantering av översvämningsrisker i Kyro älv åren 2016-2021 pågick 1.10.2014-31.3.2015. Under samrådet kunde man framföra sin åsikt om hanteringsplanerna och om målen och åtgärderna för att hantera översvämningsriskerna, om miljörapporten samt om genomförandet av planen. Responsen behandlades i översvämningsgruppen och den beaktades till nödvändiga delar i färdigställandet av planen. Ett sammandrag gjordes över responsen.

Material från områdena

Utredningar som gäller hanteringen av översvämningsrisker:

Utkastet till översiktsplanen för översvämningsskyddet i Kyro älvs mynningsområde och förslaget till skötsel- och användningsplanen för Natura 2000-området i Kyro älvs mynning var framlagda till allmänt påseende 2.11–10.12.2018. Planerna har uppdaterats på basis av inlämnad respons.