Plan för hantering av översvämningsriskerna

Plan för hantering av översvämningsrisker i Helsingfors och Esbo kustområde 2022–2027

Helsingfors och Esbo kustområde har enligt jord- och skogsbruksministeriets beslut (20 december 2018) utsetts till ett område med betydande översvämningsrisk. En översvämning i ett kustområde kan orsaka betydande regionala skador på bland annat bosättningen, byggnaderna, vägnätet och samhällstekniken. Dessutom finns det ett kraftigt planläggnings- och byggnadstryck i närheten av stranden.

I planen för hantering av översvämningsrisker presenteras de mål och åtgärder för hantering av översvämningsrisker som föreslagits för området, hur de ska uppnås inklusive motiveringar och genomförandet av målen och åtgärderna i den förra planen för hantering av översvämningsrisker utvärderas. I planen beskrivs också andra frågor som är väsentliga för hanteringen av översvämningsrisker, såsom myndigheternas verksamhet vid en översvämning. Planen bygger på en preliminär bedömning av översvämningsriskerna i kustområdet, på kartor över översvämningshotade områden och kartor över översvämningsrisker samt på andra uppgifter.

Helsingfors och Esbo ligger mitt i Nylands historiska landskapsområde. Området är det mest tätbefolkade området i Finland och där finns även det största tillväxttrycket i landet. I området finns många av landets viktigaste administrativa och ekonomiska funktioner.

Kustområdet utanför Helsingfors och Esbo ligger på norra sidan av Finska viken, cirka 120 km öster om Östersjöns huvudbassäng och cirka 300 km väster om Finska vikens innersta del. Havsområdet ingår i östra Finska vikens kustområde. Området består till största delen av relativt grund skärgård, där vattendjupet varierar i huvudsak mellan 10 och 20 meter med undantag för strandområdena. Djupzonen på över 20 meter börjar egentligen först i den yttre skärgården.

Vanligtvis är havsvattenståndet som högst under senhösten och vid årsskiftet. De högsta vattenstånden i Finska vikens kustområde uppmättes i januari 2005 under vinterstormen Gudrun, då vattenståndet till exempel i Helsingfors steg cirka 1,5 meter högre än normalt.

För kustområdet utanför Helsingfors och Esbo presenteras 11 mål för hanteringen av översvämningsriskerna:

 1. Fast bosättning i influensområdet för en sällsynt översvämning (1/100 a) skyddas mot översvämningar med strukturella eller operativa metoder så att människors hälsa och säkerhet inte riskeras.
 2. I influensområdet för en mycket sällsynt översvämning (återkommer mer sällan än 1/250a) finns det inga objekt som är svåra att evakuera eller så kan objekten skyddas och evakueringsförbindelserna har säkrats.
 3. Energi- och vattentjänsterna avbryts inte för en oskäligt lång tid vid en mycket sällsynt översvämning.
 4. Viktiga trafikförbindelser blir inte avbrutna och översvämningsvatten når inte tunnelnätet under mark vid en mycket sällsynt översvämning.
 5. Verksamhet som tryggar samhällets vitala funktioner och försörjningsberedskapen störs inte vid en mycket sällsynt översvämning.
 6. Inga nya riskobjekt uppstår.
 7. En mycket sällsynt översvämning medför inga oåterkalleliga och oersättliga skador för miljön och kulturarvet.
 8. Genom planering av områdesanvändningen, planläggning, planering och genomförande av byggande samt upprätthållande av den byggda miljön minskas riskerna för översvämning i kustområden och dagvattenöversvämning. I myndighetsverksamheten och byggandet beaktas klimatförändringens inverkan på ökningen av översvämningar.
 9. Aktuell information om översvämningar i kustområden produceras för myndigheter och andra aktörer i översvämningssituationer för beredskap och avvärjning av översvämningar.
 10. Kontinuiteten i översvämningskompetensen säkerställs och samarbetet mellan de centrala aktörerna löper smidigt.
 11. De människor som bor i och besöker översvämningshotade områden samt de företag som verkar där är medvetna om översvämningshotet, sannolikheten för en översvämning och sitt ansvar. De kan skydda sin egendom och självständigt förbereda sig för en översvämningssituation.

I planen behandlas och presenteras heltäckande åtgärder som minskar översvämningsrisken, åtgärder för översvämningsskydd, beredskapsåtgärder, verksamhet vid en översvämning, åtgärder i efterhand samt andra åtgärder.

En av de viktigaste åtgärderna i Helsingfors och Esbo kustområde är organiseringen av städernas interna översvämningsorganisationer. Det är också viktigt att fästa uppmärksamhet vid att varningssystem, ledning och kommunikation om översvämningsläget fungerar.

Regionala projekt för översvämningsskydd ska under de kommande åren främjas genom utredningar, planering och genomförande.

Nuläget i beredskapsplanerna för offentliga aktörer, samhällstekniska anläggningar, industrianläggningar och centrala företag granskas och det säkerställs att översvämningsriskerna har beaktats i planerna.

Dessutom strävar man efter att identifiera och kontrollera översvämningsrisken för bland annat bosättning och byggnader samt samhällstekniska konstruktioner. Det är också viktigt att prioritera och vidta nödvändiga skyddsåtgärder.

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 18 § i lagen om hantering av översvämningsrisker godkänt planen för hantering av översvämningsrisker i Helsingfors och Esbo kustområde den 16 december 2021. NTM-centralen i Nyland kungör godkännandet i kommunerna i avrinningsområdet den 21 december 2021 och skickar informationen till de myndigheter som har hörts under beredningen av planen.

Plan för hantering av översvämningsrisker i kustområdet i Helsingfors-Esbo 2022-2027 (pdf)

Bilagor till plan för hantering av översvämningsriskerna i Helsingfors och Esbo kustområde (pdf)

Jord- och skogsbruksministeriets beslut (mmm.fi)

Hörande om planerna för hantering av översvämningsrisker

Invånare och intressegrupper har haft möjlighet att framföra sina åsikter om innehållet i planen för hantering av översvämningsrisker, bland annat om målen, åtgärderna och genomförandet. Dessutom har man kunnat ge respons på miljörapporten, som är en del av planen. Samrådsmaterialet har varit framlagt i kommunerna i avrinningsområdet och responsen har också kunnat ges elektroniskt.

Planen för hantering av översvämningsrisker i Helsingfors och Esbo kustområde 2016–2021 har uppdaterats för perioden 2022–2027. Hörandet gällande förslaget ordnades den 2 november 2020–14 maj 2021. Samtidigt begärdes utlåtanden av behöriga myndigheter. Sex utlåtanden och en åsikt lämnades in. På basis av responsen under hörandet gjordes vissa preciseringar av planförslaget.