Regionala sidor om översvämningsrisker

Översvämningar i Egentliga Finland

I avrinningsområdena med få sjöar i Egentliga Finland förekommer de största översvämningarna i allmänhet på våren på grund av snösmältning och ställvis på grund av isproppar, eller på senhösten och vintern på grund av rikliga regn. Dessutom kan det i samband med stormar i Skärgårdshavets kustområde förekomma översvämningar som beror på att havsnivån stiger.

Vid Åbo kust, som är det enda området med betydande översvämningsrisk i Egentliga Finland, inträffar de värsta havsöversvämningarna som orsakar skador numera främst under hösten och början av vintern, då vattenståndet i Östersjön kan vara högt på grund av att långvariga sydvästliga vindar och stormar höjer havsvattenståndet vid kusten.

I september 1975 steg havsvattnet vid sydkusten mer än en meter över normalnivån. Bland annat skadades en del båtar när de fylldes med vatten eller förtöjningarna slets av. I december 1986 nådde havsvattnet översvämningsnivå längs kusten. I Åbo uppmättes havsvattenståndet till 121 cm över det teoretiska medelvattenståndet. I Åbo hamn steg vattnet till hamnkajerna och hotellet omringades av vatten. I februari 1990 inträffade århundradets djupaste lågtryck och havsvattenståndet på sydvästkusten steg beroende på plats med cirka 100–130 cm. I januari 1995 steg havsvattenståndet i Åbo hamn till som mest till +127 cm, vilket ledde till vattenskador i fastigheterna och till att några bilar blev blöta.

I januari 2005 uppmättes i Åbo hamn en höjning av havsvattenståndet som var +137 cm som högst jämfört med det teoretiska medelvattenståndet. Det här var rekord för Åbos del. Översvämningen orsakade då svåra vattenskador på fastigheterna i hamnen och ungefär 200 bilar förstördes.

I januari 2007 steg vattnet vid sydvästkusten till över en meter över det normala och var som mest + 116 cm i Åbo hamn. Detta orsakade mindre skador på fastigheterna och några bilar blev blöta.

I februari 2020 steg havsvattnet till följd av ett lågtryck som varat hela vintern och en storm till ett rekord vid Bottenhavets kust och även i Åbo hamn till +115 cm.

De största översvämningsriskerna i Egentliga Finland finns i området med betydande översvämningsrisk vid Åbo kust, där det bland annat finns omfattande hamnverksamhet och där översvämningar dessutom kan orsaka skador på samhällstekniken, den ekonomiska verksamheten, vägnätet och miljön.

Andra områden med översvämningsrisk i den lägre kategorin i Egentliga Finland är Salo och Bjärnå, där översvämningar som orsakar skador uppstår på grund av att vattenföringen och vattenståndet ökar på grund av regn och/eller snösmältning samt isproppar.

I den plan för hantering av översvämningsrisker jämte bilagor som utarbetats för Åbo kust presenteras en beskrivning av de åtgärder som ska vidtas för att hantera översvämningsriskerna i området.

Planer för hantering av översvämningsrisker i Egentliga Finland:

Preliminära bedömningar av översvämningsriskerna

I den preliminära bedömningen av översvämningsriskerna identifieras de risker som översvämningar medför för bland annat för bebyggelsen, samhällets funktioner, trafiken, miljön och kulturarvet. Bedömningen görs för alla avrinnings- och kustområden och utifrån bedömningen utses områden med betydande översvämningsrisk. De första preliminära bedömningarna gjordes 2011 och granskades 2018. Utifrån justeringen utarbetades en promemoria om identifierade översvämningsrisker och förslag på områden med översvämningsrisk. Bedömningarna revideras nästa gång år 2024.

Här kommer det i ett senare skede att finnas länkar till bedömningsdokumenten i materialbanken på Vesi.fi.

Hörande om den preliminära bedömningen av översvämningsriskerna

Befolkningen och intressentgrupperna har haft möjlighet att framföra sina åsikter om förslagen på områden med betydande översvämningsrisk. Samtidigt har de fått framföra sin åsikt om innehållet i planen för hantering av översvämningsrisker samt om utgångspunkterna och målen för den tillhörande miljörapporten samt om beredningen av den. Responsen har beaktats när man utsett områden med betydande översvämningsrisk och i beredningen av planen för hantering av översvämningsrisker

NTM-centralen i Egentliga Finland har under den första planeringsomgången år 2018 granskat de preliminära bedömningarna av översvämningsriskerna inom sitt verksamhetsområde. Bedömningsmaterialet var framlagt för hörande 9.4–9.7.2018. Samtidigt begärdes också utlåtanden av de behöriga myndigheterna. För Egentliga Finlands del inkom 5 utlåtanden. Det fanns inget behov av att ändra bakgrundsdokumenten för bedömningen och NTM-centralen i Egentliga Finlands förslag till områden med betydande översvämningsrisk i Egentliga Finland utifrån responsen som inkom under hörandet.

Som område med betydande översvämningsrisk föreslogs Åbo kust, som hade utsetts till betydande redan i bedömningen 2011. Bland områdena med betydande översvämningsrisk i Egentliga Finland avlägsnades Salo stad på grund av att ett projekt för översvämningsskydd färdigställts samt havsöversvämningsområdena i Reso och Nådendal på grund av preciserade översvämningskartor och skadebedömningar. Jord- och skogsbruksministeriet utsåg områden med betydande översvämningsrisk i enlighet med det reviderade förslaget.

  • Reviderat förslag 2018
  • Respons från hörandet och genmäle

Områdesspecifikt material

Här kommer det i ett senare skede att finnas länkar till områdesspecifikt material i materialbanken på Vesi.fi

 

Myndigheternas beredskapsåtgärder och verksamhet vid översvämning

Olika myndigheter och andra offentliga aktörer har sina egna uppgifter och ansvar i samband med förberedelser för översvämningar och under en översvämning.

Lagstiftning om översvämningsrisker

Lagstiftningen som styr hanteringen av översvämningsrisker gäller såväl översvämningar i vattendrag och havsvattenöversvämningar som dagvattenöversvämningar i tätorter.

Hantering av översvämningsrisker

Hanteringen av översvämningsrisker omfattar alla de åtgärder i de olika faserna vars mål är att bedöma och minska översvämningsriskerna samt förhindra eller minska skadorna som orsakas av översvämningar.