Publicerad: 8.1.2024

Informationen har producerats av NTM-centralen

Ny reglering av Västerfjärden anpassar till klimatförändringen (Österbotten)

NTM-centralen i Södra Österbotten har fått tillstånd till en regleringsändring av Västerfjärdens sötvattenbassäng. Inga besvär mot tillståndsbeslutet lämnades in till Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland och därmed kommer den nya regleringspraxisen att tas i bruk redan under våren.

Västerfjärdens ursprungliga regleringstillstånd utfärdades år 1976 och vattennivån har i enlighet med tillståndet hållits låg under tiden 1.4–20.5. I takt med klimatförändringens påverkan har vintrarna blivit kortare och antalet snöfattiga vintrar ökat. Detta har inneburit att det under vissa vårar varit svårt att höja vattenståndet till sommarnivån. De nya regleringsprinciperna möjliggör en flexibel reglering av vårsänkningens storlek, tidpunkt och längd. Den obligatoriska kalenderbundna vårsänkningen faller bort och i framtiden sänks vattennivå i bassängen utgående från snösituationen och vattendragsprognoserna.

I praktiken kommer inte de nya regleringsbestämmelserna att inverka på vattenstånden i Västerfjärden, förutom att vårsänkningen under snöfattiga vårar blir mindre och varaktigheten kortare. Förändringen påverkar inte översvämningsnivåerna i nedre loppet av Närpes å och leder heller inte till att överskridningar av regleringsnivåerna blir vanligare. Även framöver kan regleringsluckorna hantera flödena i Närpes å. Möjligheterna till rekreationsbruk kommer att förbättras, eftersom vattenståndet mer tillförlitligt kan höjas till normala sommarnivåer. Dessutom förbättrar avskaffandet av den obligatoriska vårsänkningen även sjöns syresituation under våren och vintern eftersom vattenvolymen i bassängen bibehålls. I och med förändringen ökar också antalet yngelproduktionsområden nära stranden i maj-juni, vilket förbättrar reproduktionen av vårlekande fisk. Regleringsändringens inverkan på vattenkvaliteten och vattennivåerna kommer att följas upp i enlighet med den godkända uppföljningsplanen.

Västerfjärdens sötvattenbassäng har byggts för att försörja skogsindustrin med vatten i samband med Närpes ås regleringsprojekt i slutet av 1970-talet. Projektet beviljades år 1976 vattenrättsligt tillstånd, som sedan delvis har ändrats år 1997. Tillståndsinnehavare är NTM-centralen i Södra Österbotten. Baserat på ett avtal ansvarar Metsä Board Oyj för konstruktionerna och skötseln av regleringen i Västerfjärden.

Tilläggsinformation från NTM-centralen i Södra Österbotten:

på svenska:

Vattenhushållningsexpert Petter Höglund,
tfn 0295 027 810

på finska:

Ledande vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto,
tfn 0295 027 794

Gruppchef Sari Yli-Mannila,
tfn 0295 027 962