Publicerad: 4.9.2023

Informationen har producerats av NTM-centralen

Nederbörden under de senaste veckorna har lett till att vattendragen ligger på flödesnivåer och de konstgjorda sjöarna har fyllts (landskapen i Österbotten)

Lördagens regn fick vattenföringen och vattenståndet att börja stiga igen i de österbottniska vattendragen. I Liinamaa i Lappo å har vattenståndet stigit ungefär en meter över flödesgränsen och det stiger fortsättningsvis. Också i sjön Kuortaneenjärvi ligger vattenståndet ungefär en meter över det normala för tidpunkten och fortsätter att stiga. Stora åkerområden ligger under vatten särskilt i Liinamaa. Vattenståndet i Liinamaa och i Kuortaneenjärvi är högre än någonsin tidigare i observationshistorian i början av september.

I Kyro älvs avrinningsområde är läget värst i Seinäjoki och i Jalasjoki. Flödesvatten rinner ut på åkrarna särskilt mellan Peräseinäjoki och Seinäjoki och vid övre loppet av Jalasjoki. I Seinäjoki och i Jalasjoki är vattenståndet högre än det var under vårflödet i år. I ån Seinäjoki ligger vattenståndet vid mätstationen i Jouttikoski cirka 2 meter högre och i ån Jalasjoki vid mätstationen i Jalasjärvi cirka 1,5 meter högre än genomsnittet för början av september.

De konstgjorda sjöarna i Lappo å och Kyro älv är fulla och de kan inte längre användas för att hålla tillbaka vattenföringen nedströms. En del av vattnen från övre loppen avtappas via de gamla åfårorna förbi de konstgjorda sjöarna. Vattenmängderna är för närvarande betydligt större än normalt och fortsätter att öka i Nurmonjokis och Seinäjokis gamla fåror, eftersom en del av vattnen från övre loppen styrs förbi de konstgjorda sjöarna Hirvijärvi, Kyrkösjärvi och från och med måndag även Kalajärvi. De stora vattenmängderna kan få båtar, bryggor och andra lågt belägna konstruktioner i rörelse. För ägarna lönar det sig att kontrollera att egendomen är ordentligt fastspänd och vid behov vidta beredskapsåtgärder och flytta undan egendomen så att flödesvattnet inte når den.

I Esse å har vattenståndet i Lappajärvi stigit så att det nu är ungefär en halv meter högre än det normala i början av september. Avtappningen från Lappajärvi har höjts till maximimängden enligt tillståndet, d.v.s. 30 m3/s. Vattenståndet i Lappajärvi kommer länge att vara exceptionellt högt, eftersom förändringar sker långsamt i den stora sjön.

Även i de små åarna längs kusten ökade vattenföringen snabbt på grund av det rikliga regnet under lördagen. Under söndagen började vattenföringen minska.

Eventuella kommande även mindre regnmängder kan leda till att vattenståndet snabbt stiger, eftersom marken är mycket våt och inte absorberar vatten.

Mer information på webben:

Vattenprognoser och varningar på kartan (vatten.fi)

Vattenläget i realtid på NTM-centralen i Södra Österbotten område (ymparisto.fi)

Beredskap inför översvämningar: Vad göra i olika skeden av en översvämning? (vatten.fi)

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:

Ledande vattenhushållningsexpert
Katja Haukilehto
tfn 0295 027 794

Chef för gruppen för reglering och dammsäkerhet
Pekka Hyytiäinen
tfn 0295 027 014

Vattenresursenhetens chef
Kim Klemola
tfn 0295 027 829