Är det tillåtet att ta vatten från ett vattendrag?

Var och en har rätt att ta vatten från ett vattendrag tillfälligt och för personligt behov, förutsatt att vattenuttaget inte orsakar skador eller störningar för områdets ägare eller andra innehavare av rättigheter.

Ägaren till eller innehavaren av ett vattenområde får ta vatten permanent för sedvanlig förbrukning på sin fastighet, såsom i hushållet och på gården. Även vatten från någon annans vattenområde kan tas för sedvanlig förbrukning, förutsatt att uttaget inte medför sådana skadliga följder för allmänna eller enskilda intressen eller för andra användare att tillstånd enligt vattenlagen behövs. Den vattenmängd som tas ska vara skälig. Den som tar mer än 100 m3 vatten per dygn ska anmäla detta till närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen). Om vattenuttaget påverkar de allmänna eller enskilda intressen som nämns i vattenlagen, krävs tillstånd av regionförvaltningsverket för uttaget.