Publicerad: 27.11.2023

Informationen har producerats av NTM-centralen

Kravis kan orsaka översvämningar längs Esse å

Det kalla vädret under de senaste dagarna och den höga vattenföringen i Esse å har gjort att det har börjat bildas mer kravis i forsarna i ån. Ovanför forsarna där det bildas kravis har vattenståndet ställvis stigit och med vattnet strömmar stora mängder issörja.

Om vattenföringen i ån är hög då vädret bli kallt, hinner istäcket inte bildas särskilt i forsarna. Vid sträng köld kan det strömmande vattnet kylas ner till under noll grader och det börjar bildas issörja eller kravis särskilt kring forsarna i ån.   Kravisen kan dämma upp forsen och orsaka översvämning i området ovanför. Då avtappningen minskar, minskar också risken för att kravis uppstår och samtidigt ger det bättre förutsättningar för att ett istäcke ska bildas. Lokalt kan man underlätta istäcket att bildas genom att lägga ut kravisbommar.

För att underlätta kravissituationen i Esse å och få istäcket att bildas minskades avtappningen från Evijärvi och Lappajärvi med fem kubikmeter i sekunden på måndag eftermiddag. Vattenståndet i sjön Lappajärvi är exceptionellt högt och hela hösten har avtappningen från sjön legat på maximinivån 30 m3/s.  Avtappningen från Lappajärvi och Evijärvi är nu cirka 25 m3/s. Om risken för kravis blir ännu större, är det möjligt att ytterligare minska avtappningen från Lappajärvi och Evijärvi till Esse å.

I Esse å förekommer nästan årligen översvämningar på grund av kravis vid forsarna nedanför Evijärvi i närheten av Esse, Lappfors och Kållby. På måndagen samlades det rikliga mängder issörja i nedanför Kittelvägens bro i Kållby i nedre loppet av ån. Vattnet kunde rinna under issörjan. Genom att minska avtappningen hoppas man kunna främja att ett istäcke bildas även i Kållby. NTM-centralen följer upp kravissituationen vid forsarna med hjälp av viltkameror och fältbesök. Nästan varje vinter har man varit tvungen att med hjälp av grävmaskin lösa upp kravisproppar i Esse å, om vattenståndet har stigit så att det hotat bostadshus.

Risken för att det ska uppstå proppar på grund av issörja och kravis är störst i början av vintern, när vädret snabbt blir kallare, vattenföringen är stor och ån inte ännu har ett istäcke. I villkoren i regleringstillståndet för Lappajärvi och Evijärvi tillåts vid behov att vattenföringen som avtappas från sjöarna kortvarigt minskas med 5 m3/s i syfte att hindra att det uppstår issörja i Esse å. Då ett bestående istäcke har bildats, kan avtappningen ökas på nytt.

Ibland har det förekommit problem med kravis även i andra österbottniska åar, exempelvis i Lestijoki och Lappo å.

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:

Ledande vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto
tfn 0295 027 794

Chef för gruppen för reglering och dammsäkerhet, Pekka Hyytiäinen
tfn 0295 027 014

Informatör Satu-Mikaela Burman, tfn 0295 027 646

Bild: Vattnet strömmade i Punsarsforsen i Esse å och det förde med sig issörja i den kyliga måndagsmorgonen. © NTM-centralen i Södra Österbotten