Publicerad: 11.11.2022

Informationen har producerats av NTM-centralen

En ny guide har publicerats till stöd för dikningar och vattenrestaureringsprojekt

Guiden ”Vesitalousisännöitsijän opas” (guide för vattenhushållningsdisponenter) har utarbetats i brett samarbete och riktas i synnerhet till disponenter, men också andra som ansvarar för dikningsprojekt eller vattenrestaureringsprojekt har nytta av den. Guiden innehåller konkreta anvisningar om bland annat dikningssammanslutningen och dess förvaltning, en översikt över dikning och juridiska synpunkter på torrläggning av mark samt grundläggande information om planering och genomföring av dikning och möjligheterna att få finansiering för ändamålet. En stor skara av sakkunniga från NTM-centralerna, disponenter och skogsbruksexperter har gjort upp guiden.

Finlands odlings- och skogsmarker har dikats, en del av områdena till och med flera gånger, för det fungerande och lönsamma jord- och skogsbrukets behov. Markägarna och dikningsbolagen som består av markägarna till torrläggningsområdena ansvarar för torrläggningsprojekten. Såväl skogsdikning som åkerdikning berör alltid en stor skara markägare och andra aktörer i det aktuella avrinningsområdet. När det gäller underhållet av torrläggningen spelar samarbetet en stor roll och vattenhushållningsprojekten behöver kompetenta ledare som hanterar det omfattande uppgiftsområdet. Den nya guiden är avsedd att stöda disponenten, vars yrkesskicklighet är nödvändig i arbetet.

Understödet för grundtorrläggning upphör i sin nuvarande form och från början av år 2023 övergår understöden i anslutning till dikning till jordbruksinvesteringar och icke-produktiva investeringar (CAP-stöd).År 2022 är det således ännu möjligt att ansöka om understöd för grundtorrläggningsprojekt i enlighet med anvisningarna i guiden. Understöd som har beviljats före ändringen betalas ut enligt nuvarande praxis. Anvisningar om det nya stödsystemet görs upp under år 2022 och införs i denna guide så snabbt som möjligt efter att de har blivit färdiga. Efter kompletteringarna publiceras guiden för vattenhushållningsdisponenter även på svenska.

Guiden för vattenhushållningsdisponenter, som tillsvidare endast finns på finska, och annan information om dikningar och grundtorrläggningsprojekt finns på webben:

Torrläggning av odlingsmark (vatten.fi)

Direkt länk till guiden på finska (doria.fi)

Mer information:

NTM-centralen i Egentliga Finland, överinspektör Anni Karhunen, tfn 0295 022 878, fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi
NTM-centralen i Södra Österbotten, vattenhushållningsexpert Outi Leppiniemi, tfn 0295 028 016, fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi