Publicerad: 13.10.2022

Informationen har producerats av NTM-centralen

Att rädda Skärgårdshavet genom samarbete och aktiv projektverksamhet

Kick-off för vattenskyddets färdplan hölls torsdagen den 6 oktober 2022 på Forum Marinum i Åbo. Hybridevenemanget samlade närmare 100 personer som var intresserade av vattenskydd inom och utom Skärgårdshavets avrinningsområde. Syftet med evenemanget var att inleda genomförandet av färdplanens åtgärder i Skärgårdshavets avrinningsområde och att klargöra de olika parternas roll när det gäller att minska fosforbelastningen från jordbruket.

Evenemanget öppnades av miljö- och klimatminister Maria Ohisalo och jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen. I sina anföranden betonade båda ministrarna vikten av ett gott samarbete mellan ministerierna för att främja ärendet.

Minister Ohisalo berättade att den nationella finansiering som kanaliseras genom olika program räcker bra till för att genomföra åtgärderna i färdplanen.  I sitt anförande betonade hon särskilt gipsets betydande effekter på vattenskyddet och hur den fortsatta finansieringen i anslutning till det har säkerställts.

Enligt minister Kurvinen står jord- och skogsbruksministeriet också starkt bakom målen i färdplanen. Genomförandet av färdplanen kommer att stödjas bland annat genom det nya CAP-systemet. Utöver vattenskyddsarbetet betonade ministern vikten av jordbrukets livskraft och försörjningsberedskap.

Under förmiddagen hölls även föredrag om färdplanens innehåll och genomförande samt om landskapsförbundets och kommunernas roll i genomförandet av åtgärderna. Programmet innefattade också anföranden om utnyttjandet av näringsämnen i gödsel och om stöd till näringscykel för biogasanläggningar. I flera anföranden betonades dessutom hur viktigt gipset och de regionala projektaktörernas aktivitet är för allokeringen av finansieringen.

MTK-Egentliga Finland tog upp jordbrukarnas behov och önskemål i fråga om bland annat vattenhanteringen på åkrarna, rådgivning och finansiering. Ur jordbrukarnas perspektiv skulle det också vara viktigt att betona betydelsen av redan vidtagna vattenskyddsåtgärder och nyttan av dem.

I centrum för eftermiddagsprogrammet stod aktiveringen av projektverksamheten. Under evenemanget presenterades bland annat viktiga finansieringskanaler och delades ut tips om hur man söker finansiering. Dessutom berättade de aktörer som ledde vattenskyddsprojekten om sina erfarenheter av projektarbetet och nätverkandet mellan aktörerna. Enligt presentationerna är den största utmaningen i utvecklingen av projektverksamheten problemen med självfinansieringsandelen.

Under evenemanget samlades in mer detaljerad information om de utmaningar och utvecklingsbehov som projektaktörerna upplevde genom en involverande enkät. Med hjälp av resultaten av enkäten ges bättre rådgivning och stöd till regionala projektaktörer i framtiden. NTM-centralen kommer att fortsätta bygga upp samarbetsnätverk utifrån de idéer och den feedback som erhållits vid evenemanget.

Projektverksamheten har en central roll när det gäller att styra den nationella finansieringen och för att kanalisera finansieringen särskilt till Skärgårdshavets avrinningsområde krävs ett omfattande samarbete mellan olika aktörer. Med minister Ohisalos ord: ”Arbetet kräver samarbete mellan alla aktörer, såväl myndigheter, lokalbefolkning och riksdagspartier. Varje handling räknas!”

Mer information:

Specialsakkunnig Elina Laurila, NTM-centralen i Egentliga Finland: elina.laurila@ely-keskus.fi

Skärgårdshavets hot spot-vägkartprojekt

Bild © Elina Laurila