Publicerad: 16.5.2023

Informationen har producerats av NTM-centralen

Anmälan om muddring förnyas – vad ändrar?

Anmälan om muddringar och slåtter ändrar den 15 maj 2023. Från och med nu görs anmälan i regionförvaltningens e-tjänst.

E-tjänsten

Med den nya blanketten kan du anmäla muddringar eller slåtter helt elektroniskt. I e-tjänsten kan du lägga till alla nödvändiga bilagor. Du kan också märka ut muddringsarealen och deponeringsplatsen direkt på kartan. Samtidigt kan du bl.a. granska skyddsområden och grundvattenområden med kartan. Genom att förnya blanketten har man strävat efter att underlätta anmälningsförfarandet och alla nödvändiga uppgifter kan lämnas på en gång. Systemet kräver stark autentisering.

E-tjänstens adress är https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/sv/palvelut (E-tjänst för registrering och anmälning av miljöärenden)

Det är viktigt att planera på förhand

Utarbeta tydliga och genomförbara planer för muddrings- eller slåtterarbetet redan innan anmälan görs till tjänsten. Beskriv projektets genomförande så bra som möjligt i anmälan. Även samtycken till bl.a. deponeringsmassornas placering ska anges i anmälan. När du planerar muddring eller slåtter är det alltid bra att beakta den rådande miljön. Genom noggrann planering kan du minimera eventuella olägenheter för grannarna och miljön.

Anmälan om muddring och slåtter ska alltid göras när man arbetar med maskinkraft på platsen, oavsett om det är fråga om slåtter eller muddring. Anmälan görs för muddringar som är under 500 kubikmeter. För projekt som överskrider detta ska du söka vattentillstånd hos regionförvaltningsverket. Anmälan görs av den person som ansvarar för genomförandet av projektet, vanligtvis fastighetsägaren. Den regionala närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) behandlar anmälan inom 30 dygn efter att den inkommit.

Mer om ämnet: Restaurering av stränder (vatten.fi)

Tilläggsinformation:

Kundservice för miljöfrågor
0295 020 901

Bild: © Asko Sydänoja