Annat innehåll

Sammanfattning av den riksomfattande blågrönalgöversikten juni–augusti 2022: Till havs observerades rikliga algmängder i somras, blågrönalgsläget i sjöarna låg kvar på samma nivå som under de senaste åren

Sommarens blågrönalgsläge har varierat beroende på väderförhållandena. Algmängderna i havsområden och sjöar nådde sin kulmen under sommarens varmaste perioder i mitten av juli och augusti.

Öppna

Logo ELY-keskus

Rapport om havets tillstånd i Österbotten och Mellersta Österbotten 2022 har publicerats

På sommaren 2022 har kustvattnens vattenkvalitet följts upp på 36 av miljöförvaltningens observationsplatser i havsområdet utanför Österbotten och Mellersta Österbotten. Dessutom genomförs verksamhetsutövarnas obligatoriska kontroller

Öppna

Logo ELY-keskus

Ändringar i avtappningen från Evijärvi på grund av turbintest i vattenkraftverket i Kattilakoski

I Oy Herrfors Ab:s vattenkraftverk i Kattilakoski i Evijärvi i Esse å testas kraftverksturbinen 27.10.2022. På grund av testningen vidtas specialarrangemang i avtappningen från Evijärvi

Öppna

Logo ELY-keskus

Vattenöversikt för december 2022: Kölden gjorde att vattenföringen sjönk och vattenkvaliteten blev bättre (landskapen i Österbotten)

I december låg temperaturen mestadels på kölden. Hårdare köldknäppar inträffade kring självständighetsdagen och i mitten av månaden. Det vintriga vädret hade också inverkan på vattensituationen.

Öppna

Plan för hantering av översvämningsrisker i Kymmene älvs avrinningsområde

En plan för hantering av översvämningsrisker utarbetas för avrinnings- eller kustområden med ett eller flera områden med betydande översvämningsrisk. I planen presenteras målen för hanteringen

Öppna

Plan för hantering av översvämningsriskerna i Lappo avrinningsområde

En plan för hantering av översvämningsrisker utarbetas för avrinnings- eller kustområden med ett eller flera områden med betydande översvämningsrisk. I planen presenteras målen för hanteringen

Öppna

Plan för hantering av översvämningsriskerna i Kyro älvs avrinningsområde

En plan för hantering av översvämningsrisker utarbetas för avrinnings- eller kustområden med ett eller flera områden med betydande översvämningsrisk. I planen presenteras målen för hanteringen

Öppna

Plan för hantering av översvämningsriskerna i Toby-Laihela ås avrinningsområde

En plan för hantering av översvämningsrisker utarbetas för avrinnings- eller kustområden med ett eller flera områden med betydande översvämningsrisk. I planen presenteras målen för hanteringen

Öppna

Plan för hantering av översvämningsriskerna i Lappfjärds ås avrinningsområde

En plan för hantering av översvämningsrisker utarbetas för avrinnings- eller kustområden med ett eller flera områden med betydande översvämningsrisk. I planen presenteras målen för hanteringen

Öppna

Antalet blågrönalgobservationer i insjöar har ökat under midsommarveckan, situationen till havs är lugn

Antalet blågrönalgobservationer i insjöar har ökat något från förra veckan. I havsområden håller det svala vattnet fortfarande mängden blågröna alger relativt låg. Det varma midsommarvädret

Öppna

Logo ELY-keskus

Höjdnivåerna för byggnader som kan nås av flödesvatten i Kyro älvs nedre lopp utreds (landskapen i Österbotten)

Under sommaren 2022 utreds mera ingående höjdnivåerna för byggnader som kan nås av flödesvatten i det nedre loppet av Kyro älvs avrinningsområde i kommunerna Storkyro,

Öppna

Algmängderna fortfarande rikliga till havs, situationen i sjöar bättre än normalt

Det dåliga blågrönalgsläget i havsområdena fortsätter. Blågrönalgförekomster finns nu i alla havsområden. Rikliga algmängder har observerats särskilt i Skärgårdshavets och Finska vikens kustområden. Situationen i

Öppna

Det dåliga blågrönalgsläget till havs har blivit lite bättre, små algmängder i sjöarna

Det nationella blågrönalgsläget har förbättrats något sedan förra veckan. Blågrönalgobservationerna i sjöar har minskat till följd av det blåsiga och regniga vädret, och situationen i

Öppna

Det varma vädret har ökat antalet blågrönalgobservationer till havs och i insjöar

Algsituationen har förvärrats jämfört med tidigare veckor till följd av det varma vädret. Blomningar av blågröna alger har nu observerats mer än genomsnittet i insjöar,

Öppna

Algsituationen lugn – inga blågrönalgobservationer i insjöar eller havsområden

Finlands miljöcentral Syke har denna vecka inlett informeringen av blågrönalgsläget för sommaren 2022. Blågröna alger har ännu inte observerats i Finlands havsområden eller insjöar. Gulaktigt

Öppna

Övergödande belastning

Näringsbelastningen på sjöar, åar, älvar och kustvatten orsakar övergödning. Punktbelastningen har minskat men den diffusa belastningen är fortfarande stor. Belastningens mängd och källor varierar betydligt

Öppna

En omfattande gipsbehandling av åkrarna skulle minska fosforutsläppen till Östersjön

Finlands miljöcentral och Helsingfors universitet informerar Resultaten av den fleråriga övervakningen av gipsbehandling av åkrar bekräftar gipsets vattenskyddseffekter. Inga skador har konstaterats på odlingen. Enligt

Öppna

En ny guide har publicerats till stöd för dikningar och vattenrestaureringsprojekt

Guiden ”Vesitalousisännöitsijän opas” (guide för vattenhushållningsdisponenter) har utarbetats i brett samarbete och riktas i synnerhet till disponenter, men också andra som ansvarar för dikningsprojekt eller

Öppna

Plan för hantering av översvämningsrisker i Åbo kustområde

En plan för hantering av översvämningsrisker utarbetas för avrinnings- eller kustområden med ett eller flera områden med betydande översvämningsrisk. I planen presenteras målen för hanteringen

Öppna

Plan för hantering av översvämningsrisker i Lovisa kustområde

En plan för hantering av översvämningsrisker utarbetas för avrinnings- eller kustområden med ett eller flera områden med betydande översvämningsrisk. I planen presenteras målen för hanteringen

Öppna

Plan för hantering av översvämningsrisker i Helsingfors och Esbo kustområde

En plan för hantering av översvämningsrisker utarbetas för avrinnings- eller kustområden med ett eller flera områden med betydande översvämningsrisk. I planen presenteras målen för hanteringen

Öppna

Blågrönalgobservationer har ökat något i insjöar och till havs

Enstaka blågrönalgobservationer har gjorts i insjöar och havsområden, men situationen är karakteristiskt lugn för försommaren. Till havs har blågrönalger observerats i vattenlager under ytan, men

Öppna

Att rädda Skärgårdshavet genom samarbete och aktiv projektverksamhet

Kick-off för vattenskyddets färdplan hölls torsdagen den 6 oktober 2022 på Forum Marinum i Åbo. Hybridevenemanget samlade närmare 100 personer som var intresserade av vattenskydd

Öppna

Gipsansökningen inspirerade odlarna till gemensamma vattenvårdstalkon

I år kunde man ansöka om avgiftsfri gipsbehandling av åkrar i hela Finlands kustområde. Gipsansökningen väckte stort intresse och i och med det utvidgade projektet

Öppna

Situationen för blågröna alger har försämrats avsevärt i havsområden, situationen i inlandsvattnen är lugn

Observationerna av blågröna alger har ökat avsevärt både vid kusten och på öppna havet. Observationerna har ökat både i Finska viken och i Bottenviken. Situationen

Öppna

Värmen har ökat antalet blågrönalgobservationer till havs, situationen i sjöarna har hållits stabil

Vattendragen har blivit varmare till följd av hettan, vilket har lett till en ökning av blågrönalgobservationer i havsområden. Blågrönalgobservationerna har ökat särskilt i Skärgårdshavet och

Öppna

Många nya vattenrestaureringsprojekt i de österbottniska landskapen (landskapen i Österbotten)

År 2023 startar återigen rikligt med nya projekt i syfte att restaurera vattendrag i de österbottniska landskapen. Sammanlagt över 800 000 euro har beviljats eller

Öppna

Den riksomfattande informationstjänsten för åtgärdsprogrammen för vattenvården eTPO har öppnats

NTM-centralerna har publicerat en riksomfattande informationstjänst, i vilken alla åtgärdsprogram för vattenvården i Finland finns elektroniskt (förutom Åland). På webbplatsen kan du enkelt bläddra i

Öppna

Systematisk vattenvård

Vattenvård är ett långsiktigt arbete. Målet är att alla yt- och grundvatten i Finland ska ha åtminstone god status. Vattnens status får inte heller bli

Öppna

Fler observationer av blågröna alger än under de föregående veckorna i de österbottniska landskapen

Under vecka 28 har observationerna av blågröna alger ökat på grund av det varma vädret i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten. Blågröna alger har

Öppna

Blågrönalgsläget fortfarande lugnt i Finlands sjöar och havsområden

Än så länge har inga betydande blågrönalgobservationer gjorts i Finlands sjöar och havsområden. Det svala vädret i början av sommaren har inte varit gynnsamt för

Öppna

Det klassiska insjölandskapet belönades som bäst i landskapsdagens fototävling

Onsdagen den 20 oktober firades den internationella landskapsdagen, till vars ära miljöministeriet ordnade en fototävling med temat ”Landskapsdagen 2021”. Som bästa bild i tävlingen belönades

Öppna

Logo ELY-keskus

Österbotten och Mellersta Österbotten har fått ett eget nätverk för restaurering av kustvatten

Kustvattnens status i Österbotten och Mellersta Österbotten är huvudsakligen otillfredsställande, men medlemmarna i det splitternya nätverket delar viljan för att förbättra vattnens status. Nätverket samlar

Öppna

Logo ELY-keskus

Planerna för hantering av översvämningsrisker i de österbottniska landskapen omfattar översvämnings verkningar både nu och i framtiden

De österbottniska slätterna är kända för sina översvämningar och under de senaste tio åren har översvämningar inträffat bland annat längs Esse å, Vörå och Kimo

Öppna

Klimatförändringen ökar översvämningsrisken – riskhanteringsplanerna minskar den

Klimatförändringen förutspås öka extrema situationer med anknytning till väder- och vattenförhållandena. Finland är ett långt land och under de två senaste åren har vi upplevt

Öppna

Man har tagit itu med utmaningarna med vattenskyddet inom jordbruket

NTM-centralen i Egentliga Finland har utrett utmaningarna med vattenskyddet inom jordbruket som en del av Skärgårdshavets hot spot-vägkartprojekt. Utmaningarna har sammanställts i rapporten Maatalouden vesiensuojelun

Öppna

Planerna för att hantera översvämningsrisker hjälper att bygga upp beredskap inför klimatförändringar

Jord- och skogsbruksministeriet godkände den 16.12.2021 planerna för hantering av översvämningsrisker 2022-2027. Sammanlagt finns det 18 planer för avrinnings- och kustområden med åtminstone ett område

Öppna

Översvämningsgruppen för Åbo kustområde

Översvämningsgruppens uppgift är att koordinera planeringen av hanteringen av områdets översvämningsrisker. Gruppen består av representanter för regionens NTM-centraler, landskapsförbunden, kommunerna och räddningsverken.

Öppna

Översvämningsgruppen för Kyro älvs avrinningsområde

Översvämningsgruppens uppgift är att koordinera planeringen av hanteringen av områdets översvämningsrisker. Gruppen består av representanter för regionens NTM-centraler, landskapsförbunden, kommunerna och räddningsverken.

Öppna

Hantering av översvämningsrisker

Syftet med hanteringen av översvämningsrisker är att bedöma och minska riskerna för översvämning samt hindra eller minska de skador som översvämningarna orsakar. Till hanteringen hör

Öppna

Översvämningsgruppen för Toby-Laihela ås avrinningsområde

Översvämningsgruppens uppgift är att koordinera planeringen av hanteringen av områdets översvämningsrisker. Gruppen består av representanter för regionens NTM-centraler, landskapsförbunden, kommunerna och räddningsverken.

Öppna

Översvämningsgruppen för Lappo ås avrinningsområde

Översvämningsgruppens uppgift är att koordinera planeringen av hanteringen av områdets översvämningsrisker. Gruppen består av representanter för regionens NTM-centraler, landskapsförbunden, kommunerna och räddningsverken.

Öppna

Reglering av Kemi älvs avrinningsområde

Kemi älvs avrinningsområde Kemi älvs avrinningsområde är Lapplands största och hela Finlands näst största avrinningsområde. Avrinningsområdet täcker cirka 50 procent av landskapet Lapplands areal. Avrinningsområdets

Öppna

Översvämningsgruppen för Lappfjärds ås avrinningsområde

Översvämningsgruppens uppgift är att koordinera planeringen av hanteringen av områdets översvämningsrisker. Gruppen består av representanter för regionens NTM-centraler, landskapsförbunden, kommunerna och räddningsverken.

Öppna

Översvämningsgruppen för Helsingfors och Esbo kustområde

Översvämningsgruppens uppgift är att koordinera planeringen av hanteringen av områdets översvämningsrisker. Gruppen består av representanter för regionens NTM-centraler, landskapsförbunden, kommunerna och räddningsverken.

Öppna

Översvämningsgruppen för Lovisa kustområde

Översvämningsgruppens uppgift är att koordinera planeringen av hanteringen av områdets översvämningsrisker. Gruppen består av representanter för regionens NTM-centraler, landskapsförbunden, kommunerna och räddningsverken.

Öppna

Reglering av Vuoksens avrinningsområde

Vuoksens avrinningsområde Vuoksens vattensystem har det största avrinningsområdet i vårt land. Det sträcker sig över landskapen Kymmenedalen, Södra Karelen, Södra Savolax, Norra Karelen, Norra Savolax,

Öppna

Översvämningsgruppen för Kymmene älvs avrinningsområde

Översvämningsgruppens uppgift är att koordinera planeringen av hanteringen av områdets översvämningsrisker. Gruppen består av representanter för regionens NTM-centraler, landskapsförbunden, kommunerna och räddningsverken.

Öppna