Julkaistu: 4.5.2021

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Sastamalassa aloitetaan jokimittaukset tulvakartoitusta varten

Pirkanmaan ELY-keskus laatii parhaillaan tulvakarttaa Sastamalassa Kokemäenjoen yläosalle Äetsän ja Hartolankosken voimalaitosten väliselle alueelle. Kartoitus on jatkoa jo useille aikaisemmille kartoituksille Pirkanmaalla. Tähän mennessä on kartoitettu suurimpien järvien tulva-alueita ja lisäksi Punkalaitumenjoen tulva-alueita.

– Kiikan seudulla on sattunut tällä vuosituhannella useita hankalia tulvatilanteita, vaikka tulvavahingoilta on onneksi vältytty. Tulvatilanteita on koettu joko kasaantuneen hyydepadon tai voimakkaan virtaaman aiheuttamasta vedennoususta, toteaa Pirkanmaan ELY-keskuksen johtava vesitalousasiantuntija Diar Isid.

Kartoituksesta vastaa Sitowise Oy ja uoman mittaamisesta vastaa Turun yliopiston maantieteen ja geologian laitos. Mittausalue käsittää Kokemäen-joen pääuoman Äetsän ja Hartolankosken vesivoimalaitosten välillä. Ennen pääuomaa aloitetaan mittaukset kahdella pienemmällä jokikohteella, Malvaanojassa ja Kiikanojassa.

– Mittaukset pyritään tekemään pelkästään vesialueella ja tonteilla liikkumista pyritään välttämään. Jos joudutaan liikkumaan asuintalojen lähellä, siitä pyritään informoimaan asukkaita etukäteen, kertoo professori Petteri Alho Turun yliopistosta.

Joissain tapauksissa joudutaan poistamaan vähäisessä määrin rantaryteikköä tai oksia mittauksen helpottamiseksi. Maanomistajia pyydetään olemaan yhteydessä Pirkanmaan ELY-keskukseen, jos mittauksesta on aiheutunut pysyvää vahinkoa omalla ranta-alueella.

– Mittausten jälkeen laaditaan jokimalli, jolla lasketaan vedenkorkeudet eri virtaamatilanteissa. Työssä käytetään eri suuruisia tulvatilanteita, jotta voidaan helpommin tunnistaa ranta-alueen mahdollisia tulvariskejä. Mallinnustyö valmistuu kokonaisuudessaan syyskuussa, toteaa pääsuunnittelija Lauri Harilainen Sitowise Oy:ltä.

– ELY-keskus viimeistelee lopulliset kartat, jotka kuvaavat tulva-alueen laajuutta eri virtaamatilanteissa. Tulvakartat tulevat yleiseen käyttöön Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämien järjestelmien kautta, kertoo vesitalousasiantuntija Niko Nurhonen Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Tulvakartat suunnittelun ja varautumisen tukena

Mittaukset ja tulvakartat laaditaan Pirkanmaan ELY-keskuksen toimeksiannosta. Kartoitukseen osallistuvat lisäksi Sastamalan kaupunki ja UPM Energy Oy. Mittaustiedoilla laaditaan tulvakartat, jotka palvelevat tulvariskien hallinnan suunnittelua alueella. Jatkossa tarkastellaan tarkemmin mahdollisia tulvariskikohteita ja pyritään edistämään tulvariskien vähentämistoimenpiteitä.

Pirkanmaan ELY-keskus on laatinut viime vuosina tulvakartat lähes kaikille suurimmille järville. Pirkanmaan tulvakartat ovat käytettävissä ymparisto.fi -palvelussa.

Lisätietoja:

Pääsuunnittelija: Lauri Harilainen, Sitowise Oy, p.040 559 8129
Mittaukset: Petteri Alho, Turun yliopiston maantieteen ja geologian laitos, p. 050 570 8333
Tilaajan edustajat: Diar Isid, p. 0295 036 188 ja Niko Nurhonen, p.295 036 103, Pirkanmaan ELY-keskus

KUVA: Suuret tulvavirtaamat ovat osoittautuneet Kiikan seudulla haastaviksi. Mittauksilla ja tulvakartoilla selvitetään pahimmat riskialueet. © Diar Isid