Kemiallinen tila

Pintavesien kemiallisen tilan arvio perustuu siihen, saavutetaanko tietyille vaarallisille ja haitallisille aineille asetetut ympäristönlaatunormit. Arvioitavia aineita tai aineryhmiä on 53. Jos yhdenkin raja-arvo ylittyy, veden kemiallinen tila ei saa arvosanaa ”hyvä”.