Tulvariskien hallintasuunnitelmat

Pyhäjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma 2022–2027

Pyhäjoen tulvariskien hallintasuunnitelmaa ruvettiin tekemään vuonna 2014 edeltävänä vuonna sattuneen merkittävän jääpatotulvan perusteella. Vuonna 2018 Maa- ja metsätalousministeriö nimesi Pyhäjoen merkittäväksi tulvariskialueeksi ja asetti ja niille tulvaryhmät. Tulvaryhmän jäseninä on Pyhäjoen vesistöalueen kuntien edustajat sekä Pohjois-Pohjanmaan liitto sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hallintasuunnitelman tavoitteena on vähentää vesistötulvasta aiheutuvia vahingollisia seurauksia erityisesti Pyhäjoen alueella. Lisäksi pyritään siihen, että vesistötuvista aiheutuvat vahingolliset seuraukset koko vesistöalueella jäävät kokonaisuutena mahdollisimman vähäisiksi.

Pyhäjoki saa alkunsa Pyhäjärvestä. Pääuoman pituus Pyhäjärveltä rannikolle on noin 160 km. Putouskorkeutta Pyhäjärveltä merelle on noin 140 m. Pyhäjoen suurimmat sivujoet ovat Kärsämäenjoki ja Piipsanjoki. Lukuunottamatta 120 km2 Pyhäjärveä  Pyhäjoen vesistössä on vähän järviä ja ne ovat yleensä pieniä ja matalia.

Pyhäjoen vesistöalueella on kaksi säännösteltyä järveä, Pyhä- ja Haapajärvi. Suurin säännöstelytilavuus on käytettävissä Pyhäjärvessä jolla voidaan tasoittaa vähäjärvisyyden aiheuttamia virtaaman vaihteluita. Pyhäjoen alaosa on suojeltu koskiensuojelulailla. Pyhäjoen yläosalla on kolme voimalaitosta. Joen keskiosalla on Haapakosken voimalaitos ja alajuoksulla Hourunkosken voimalaitos.

Pyhäjoen vesistöalueella asuu noin 31 tuhatta asukasta joista suurin osa taajamissa ja kylissä. 75 % valuma-alueen pinta-alasta on metsä- ja suomaata.

Pyhäjoella on esitetty 12 tulvariskien hallinnan tavoitetta: 

 1. Tulvahuippu ei ilmastonmuutoksesta huolimatta kasva 
 2. Viranomaistoiminta on selkeää 
 3. Väestö on turvassa 
 4. Tulvasuojelupenkereet ovat turvalliset 
 5. Tiedonkulku toimii 
 6. Veden-, sähkön- ja lämmönjakelu toimivat 
 7. Tärkeät tiet ovat liikennöitävissä 
 8. Elintärkeää toimintaa ei sijoiteta tulva-alueelle 
 9. Vesien tila ei heikkene 
 10. Kulttuuriperinnölle ei aiheudu korjaamatonta vahinkoa 
 11. Perusopetus on turvattu 
 12. Yritystoiminnalle ei aiheudu kohtuuttomia vahinkoja 

Pyhäjoella pyritään maan- ja alueenkäytön toimenpiteillä varmistamaan ettei jokivarren tulvariskit ainakaan kasva nykytilanteeseen verrattuna. Uusi rakentaminen tehdään sellaiselle korkeustasolle, ettei rakennuksille ja niiden käyttäjille aiheudu vaaraa tulvatilanteesta. Erityisen tärkeää on myös tulvaviestintä, jotta alueen asukkailla ja toimijoilla on käytössään ajankohtaista tulvatilannetietoa.

Tulvasuojauksen kannalta tärkeintä on huolehtia Pyhäjokivarren asutusta suojaavien tulvapenkereiden kunnossapidosta, jotta ne säilyttävät toimivuutensa myös tulevaisuuden tulvista.

Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyi tulvariskilain 18 § perusteella Pyhäjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman 16.12.2021. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus kuuluttaa hyväksymisestä 21.12.2021 vesistöalueen kunnissa ja toimittaa tiedon niille viranomaisille, joita suunnitelman valmistelun aikana on kuultu.

Pyhäjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma 2022-2027

Pyhäjoen vesistöalueen ympäristöselostus (pdf)

Maa- ja metsätalousministeriön päätös (mmm.fi)

Kuuleminen tulvariskien hallintasuunnitelmista

Sidostahoilla ja kansalaisilla oli mahdollisuus esittää mielipiteensä ehdotuksesta tulvariskien hallintasuunnitelmaksi sekä suunnitelman osana esitettävästä ympäristöselostuksesta 2.11.2020-14.5.2021. Kiitämme saadusta palautteesta! Lausuntopalveluun tulleet lausunnot ovat tarkasteltavissa www.lausuntopalvelu.fi -sivuston kautta.

Palaute käydään nyt läpi ELY-keskuksessa ja tulvaryhmässä ja palautteista laaditaan yhteenveto elokuun 2021 loppuun mennessä. Ehdotus tulvariskien hallintasuunnitelmaksi tarkastetaan palautteen pohjalta. Yhteystietonsa jättäneille lähetetään palautekooste. Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyy tulvariskien hallintasuunnitelmat joulukuussa 2021. Valmiit tulvariskien hallintasuunnitelmat julkaistaan 22.12.2021 mennessä tällä sivulla ja niistä tiedotetaan myös alueellisesti.