Julkaistu: 26.8.2022

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 25.8.2022

Kallaveden vedenkorkeus on laskenut kevään tulvakorkeudesta noin 70 cm. Vedenpinnan lasku on hidastunut viimeaikaisten sateitten ansiosta, mutta keskiennusteen mukaan vedenpinta laskisi syyskuun loppuun mennessä vielä vajaan 10 cm. Havaittu vedenkorkeus on tällä hetkellä NN+81,43 m, joka on myös likimäärin pitkän seurantajakson mediaanikorkeus.  Säännöstelypadot suljettiin kesäkuun puolessa välissä. Kallaveden luonnontilainen vedenkorkeus olisi noin 10 cm alempi mikäli Konnukseen ja Karvioon ei olisi vuonna 2016 rakennettu pohjapatoja hidastamaan Kallaveden luonnonmukaista purkautumista. Kallavesi purkaa vetensä Konnuksen ja Karvion luonnonkoskien kautta. Pohjapatojen rakentamisen tavoitteena oli estää Kallaveden vedenpinnan lasku purjehdusaikana laivaliikennerajan NN+81,25 m alapuolelle. Kallaveden kokonaislähtövirtaama on noin 100 m3/s.

Iisalmen reitillä ovat järvien vedenpinnat nousseet viimeaikaisten sateiden myötä. Onkiveden ja Kiurujärven vedenpinnat ovat lähellä säännöstelyn luparajan ylärajaa ja Poroveden vedenpinta ajankohdan tavoitekorkeudessa. Säännöstelypatoja avaamalla tai sulkemalla pidetään vedenpinnat lupaehtojen mukaisissa korkeuksissa.

Nilsiän reitin säännöstellyissä järvissä, mm. Syvärillä ja Vuotjärvellä ovat vedenpinnat likimäärin ajankohdan havaintojen mediaaniarvossa. Viimeaikaiset sateet ovat myös Nilsiän reitillä nostaneet vedenpinnat lievään nousuun. Nilsiän reitin kokonaislähtövirtaama on Karjalankoskessa noin 15 m3/s joka on noin puolet vastaavan ajankohdan mediaaniarvosta.

Varkauden alapuolella Haukiveden pinta (Saimaa) on likimäärin havaintojen mediaaniarvossa, mutta laskee keskiennusteen mukaan syyskuun loppuun mennessä 20 cm.

Säännöstelemättömällä Rautalammin reitillä vedenpinnat ovat likimäärin havaintojen mediaaniarvossa. Vedenpintojen ennustetaan laskevan syyskuun loppuun mennessä 20 cm. Konnekosken lähtövirtaama on noin 40 m3/s.

Juojärven vedenpinta on ajankohdan havaintojen mediaaniarvossa ja vedenpinta laskee keskiennusteen mukaan 10 cm syyskuun loppuun mennessä.

Pohjavesitilanne

Pohjavedenpintaa seurataan ELY-keskuksen toimesta kolmella havaintoasemalla ja näissä pohjavedenpinta on likimäärin ajankohdan keskimääräisessä korkeudessa, joskin pienehköillä pohjavedenmuodostumisalueilla yhdistettynä tiiviiseen maaperään on pohjavedenpinta laskenut 10-20 cm.

Lisätietoja

Yksikön päällikkö Jukka Hassinen
Pohjois-Savon elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus
puh 0295 026 783
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Kuva: Pohjoissavolainen järvimaisema © Pohjois-Savon ELY-keskus