Julkaistu: 8.12.2022

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Perhonjoen säännöstely saattaa muuttua sähköpulan aikana

Perhonjoella varaudutaan mahdollisen sähköpulan aiheuttamiin muutoksiin vesistön säännöstelyssä. Sähkön saannin turvaamiseksi Perhonjoen keskiosan järviryhmän alapuolella sijaitsevalla Kaitforsin voimalaitoksella on lupapäätöksen mukaan oikeus hoitaa säännöstelyä normaalitilanteesta poiketen. Sähköpulan sattuessa lisätehontarve voi olla tunnista jopa vuorokausiin. Lisätehon saaminen edellyttää voimalaitoksen läpi virtaavan vesimäärän lisäämistä.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja Kaitforsin voimalaitoksen omistaja (Oy Perhonjoki Ab) ovat selvitelleet miten sähkön tuotantoa voitaisiin poikkeustilanteessa lisätä niin, että säännöstelyn ja juoksutusten haitat minimoitaisiin.  Tähän liittyen on sovittu, että tulevana talvena voidaan käyttää Perhonjoen keskiosan järviryhmän luvanmukaista säännöstelyväliä (80 cm) nykykäytäntöä laajemmin tarvittaessa. Tämä muutos vaikuttaa toteutuessaan mm. yläpuolisen järviryhmän vedenpinnan muutoksiin, jäänpaksuuksiin ja sitä kautta talviaikaiseen virkistyskäyttöön.

Poikkeustilanteissa sähkönsaannin turvaamiseksi voidaan poiketa luvan juoksutusmääräyksistä siten, että Kaitforsin voimalaitoksen päivä- ja yöjuoksutusten välisestä suhteesta poiketaan ja siten, että juoksutus nostetaan yli 17 kuutioon sekunnissa silloinkin, kun järviryhmän tulovirtaama on alle 14 m3/s. Juoksutusmuutokset pyritään kaikissa tilanteissa tekemään sellaisilla määrillä, joilla voidaan hillitä veden nousua jään päälle. Suurin riski juoksutusmuutoksissa on alapuolisen jokijään paksuuntuminen, koska nopeat virtaamalisäykset nostavat veden jään päälle.  Jos poikkeusjuoksutuksiin joudutaan tulevana talvena, jään paksuuntumista seurataan. Mikäli tarkkailun seurauksena havaitaan merkittävää jään paksuuntumista, tai poikkeamisista aiheutuu ennalta arvaamattomia haittoja, säännöstelyn poikkeamisista luovutaan.

Perhonjoen keskiosan järviryhmän säännöstelyluvan haltija on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Säännöstelyä hoitaa käytännössä Oy Herrfors Ab lupamääräysten ja ELY-keskuksen ohjeiden mukaisesti.

Lisätietoja:

Johtava vesitalousasiantuntija Katja Haukilehto
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
puh. 0295 027 794

Ryhmäpäällikkö Kim Klemola
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
puh. 0295 027 829

Vesivoimapäällikkö Benjam Wärn
Oy Herrfors Ab
puh. 044 781 5341