Julkaistu: 27.6.2023

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Paljon uusia vesistökunnostushankkeita pohjalaismaakunnissa (Pohjalaismaakunnat)

Pohjalaismaakunnissa on vuonna 2023 jälleen käynnistymässä runsaasti uusia vesistökunnostushankkeita. Yhteensä on myönnetty tai ollaan myöntämässä rahoitusta noin kolmellekymmenelle hankkeelle virtavesien, järvien ja rannikkovesien tilan parantamiseksi yli 800.000 euron edestä. Kaikkiaan kunnostushankkeita on käynnissä pohjalaismaakunnissa yli 50 joiden valtionavustusten yhteenlaskettu summa ylittää 2,6 miljoonaa euroa.

Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueella on kesäkuun loppuun mennessä myönnetty ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön määrärahoista avustuksia vesistöhankkeille yli 800.000 euroa. Avustus on keskimäärin noin 50 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista, joten pohjalaismaakunnissa tullaan käyttämään tänä vuonna alkaviin vesistöjen kunnostushankkeisiin ja muihin vesistöhankkeisiin yli 1,6 miljoonaa euroa. Lisäksi muutaman avustushakemuksen osalta käsittely on vielä kesken ja ELY-keskus odottaa hakijoilta tarkistuksia hakemuksiin.

Ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmasta sekä vesien- ja merenhoidon edistämisrahasta on tänä vuonna myönnetty avustusta 15 hankkeelle yhteensä noin 750 000 euroa. Selvästi suurin avustus (500 000 euroa) on myönnetty Mustasaaren kunnalle Lintuvuoren teollisuusalueen hulevesikäsittelyyn ja Sepänkylän-Kappelinmäen pohjavesialueen suojeluun. Pohjavesialue on tärkeä vedenhankinnan kannalta ja hankkeen avulla edistetään pohjavesien suojelua. Seuraavaksi suurimmat avustukset tästä määrärahasta ovat myönnetty Vaasan kaupungin hankkeelle Järviruo’osta biokaasuksi – Vaasan edustan rannikkovesien tilan parantaminen, jonka tavoitteena on edistää kunnostusniittojen yhteydessä syntyvän järviruokojätteen hyötykäyttöä (99.000 €) ja Ähtärin Niemisvesi-Pemun ennallistamishankkeelle, jonka tavoitteena on järven aiempien vedenkorkeuksien palauttaminen (25.000 €).

Maa- ja metsätalousministeriön kautta tulevasta vesi- ja kalatalouden edistämisrahasta on myönnetty avustusta neljälle hankkeelle yhteensä n 100 000 €. Suurimmat avustukset kohdistuvat Evijärven kunnostustoimiin (50.000 €) ja Ähtärin reitin vesistösäännöstelyn kehittämiseen (21.000 €).

Pohjalaismaakunnissa on tänä vuonna vesistöhankkeita käynnistymässä tasaisesti kaikissa maakunnissa. Suurin osa uusista ja käynnissä olevista hankkeista kohdistuu mataliin rehevöityneisiin järviin, mutta myös virtavesikunnostuksia ja rannikkovesikohteita avustetaan. Rannikkovesien kunnostustoimenpiteet voivat olla haasteellisia toteuttaa, joten näiden toimenpiteiden toteutuksista ja vaikutuksista saadaan arvokasta uutta tietoa. Rannikkovesien kunnostusten tueksi käynnistettiin Rannikko-Pohjanmaan vesistökunnostusverkosto vuoden 2022 alussa. Verkoston tarkoituksena on jakaa tietoa, tehostaa rannikon vesistökunnostuksia ja edesauttaa käytännön kunnostustoimien toteutumista. Lähes kaikissa hankkeissa on myös kiinnitetty huomiota valuma-alueelta tulevaan kuormitukseen, joka edistää vesistöjen hyvän ekologisen tilan saavuttamista. Vesistöjen kunnostustoimet toimivat tärkeänä osana toimenpiteitä parantaa pohjalaismaakuntien pintavesien tilaa.

Lisätietoja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta:

Etelä-Pohjanmaa: vesienhoidon asiantuntija Riku Palo, puh. 0295 027 414

Pohjanmaa: vesienhoidon asiantuntija Helena Puro, puh. 0295 027 029

Keski-Pohjanmaa: vesitalousasiantuntija Marko Aalto, puh. 0295 028 971

Vesistöjen kunnostusryhmän päällikkö Vincent Westberg, puh. 0295 027 956

Tulvasuojelu- ja kuivatusryhmän päällikkö Sari Yli-Mannila, puh. 0295 027 962

Kuva: Ruuhelan kosteikko, Vähä-Haapajärvi, Ähtäri. Kuva: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.