Vesi.fi_Tapio

Paikkatietoaineistoilla laatua suometsien hoitohankkeiden suunnitteluun

Tapio Oy ja Suomen metsäkeskus ovat yhdessä kehittäneet paikkatietoaineistojen hyödyntämistä suometsän hoitohankkeiden suunnittelussa. Paikkatieto antaa mahdollisuuden tarkastella koko suunnittelualuetta kokonaisuutena. Esimerkiksi laserkeilausaineistosta muodostettujen korkeusmallien avulla pystytään arvioimaan suometsien hoitoon liittyvää ojaverkoston kunnostustarvetta entistä tarkemmin. Nykytekniikan avulla suunnittelualueen toimenpiteiden taloudellisuustarkastelu, peruskuivatuksen kunnossapidon suunnittelu, vesien johtamisen suunnittelu sekä vesiensuojelurakenteiden mitoittamisen ja sijoittamisen suunnittelu on aiempaa huomattavasti vaivattomampaa.

Uudet paikkatietotyökalut helpottavat valuma-alueen laajuisen suunnitelman valmistelua

Suomen metsäkeskuksen verkkosivuille tuotettiin vuosina 2017–2018 Tapio Oy:n vetämällä Paikkatiedon hyödyntäminen kunnostusojituksen suunnittelussa -yhteishankkeella aineistoa ja paikkatiedon hyödyntämiseen pohjautuvia työkaluja suometsän hoitohankkeen suunnittelijan käyttöön. Tämä tarinakartan muotoon tehty työkalupakki sisältää runsaasti muun muassa laserkeilausaineistosta tuotettuun korkeusmalliin ja puustokuvauksiin perustuvia aineistoja, jotka helpottavat ja tarkentavat suunnittelijan työtä.

Työkalupakissa kuvataan tällä hetkellä käytettävissä olevat suometsien hoitohankkeen suunnittelussa vapaasti hyödynnettävät paikkatietoaineistot. Ne ovat otettavissa käyttöön toimijan omiin järjestelmiin WMS-rajapintapalvelun kautta tai niitä voidaan hyödyntää suoraan metsäkeskuksen verkkosivuilla olevassa karttapalvelussa. Suometsän hoitohankkeen suunnittelija voi hyödyntää työkaluja markkinointiin ja suunnitteluun, ojien kunnon ja perkaustarpeen arviointiin, ojitusalueella olevan puumäärän hahmottamiseen, maanpinnan korkeuksien ja kaltevuuksien hahmottamiseen sekä vesiensuojelurakenteiden sijoittamisen ja mitoituksen suunnitteluun.

Suometsien hoitohankkeen markkinointi ja suunnittelu lähtevät liikkeelle samalla valuma-alueella sijaitsevien tilojen yhteishankkeena toteutettavissa olevasta kokonaisuudesta. Työkalupakissa on oma välineensä valuma-alueen määritystä varten. Tietyn valtaojan valuma-alue on hyvä lähtökohta hahmottaa hankkeen laajuus, sillä markkinoitavan hankekokonaisuuden laatimisessa valuma-alueen määritys on avainasemassa. Kun valuma-alueeseen yhdistetään paikkatietona saatavat tilarajatiedot, saadaan selville maanomistussuhteet valuma-alueen sisällä. Suometsän hoitohankkeen markkinoinnin yhteydessä ojasuunnittelija voi tällaisen teemakartan avulla kuvata jokaiselle maanomistajalle hankkeeseen osallistumisen tärkeyttä. Hanke onnistuu parhaiten, kun koko valuma-alue hoidetaan kerralla.

Työkalupakista löytyvä avoin metsävaratieto auttaa suunnittelijaa hahmottamaan ja esittelemään maanomistajille suometsien hoidon kannattavuutta. Puunkorjuun ajoituksen suunnittelussa taas auttaa korjuukelpoisuusteemakartta. Työkalupakista löytyy lisäksi kitu- ja joutomaateemoitus, joka puolestaan ohjaa välttämään esimerkiksi ojien kunnostamisen markkinointia kohteille, joiden puuntuottokyky ei ole taloudellisesti kannattavaa.

Paikkatietoaineiston avulla maastotyöaikaa voidaan kohdentaa enemmän vaikeille alueille

Virtausverkon avulla kuvataan pintavesien virtaussuunnat ja reitit sekä eri väriteemojen avulla sitä, kuinka laajalta alueelta vedet kussakin tilanteessa virtaavat. Toki on muistettava, että korkeusmallin keskivirhe on noin 30 cm. Ajantasaisten vinovalovarjostuskuvien avulla hankkeen suunnittelija hahmottaa ojien kuntoa arvioimalla vinovalovarjostuskuvissa näkyvien ojaviivojen selkeyttä. Tämä auttaa markkinoinnissa ja antaa jo ennen maastosuunnittelua mielikuvan, mitkä ojat ovat erityisesti kunnostuksen tarpeessa. Vinovalovarjostuskuvaa kannattaa tarkastella yhdessä virtausverkon kanssa, jolloin voidaan päätellä veden luontaisia virtaussuuntia. Ojien kunnon arvioinnissa voidaan hyödyntää myös profiilityökalua, jolloin ojitusalueen poikki piirretystä profiilista voidaan varmentaa vinovalovarjostuskuvasta erottuvat heikkokuntoiset ojat, ja ojien pitkittäissuuntaisten profiilien avulla voidaan puolestaan hahmottaa esimerkiksi perkauskatkojen ja vesiensuojelurakenteiden paikat. Edellä kuvatulla ennakkosuunnittelulla maastosuunnittelua voidaan kohdistaa erityisesti alueille, jotka vaativat tarkkaa suunnittelua.

Virtausverkon avulla tietoa vesien johtamismahdollisuuksista suojelusuolle tai tulva-ajan varastoihin

Työkalupakissa on huomioitu tilanteet, joissa suometsän hoitohankkeen yhteydessä halutaan johtaa vesiä naapurissa olevalle Natura 2000 -suojelusuolle. Veden palauttamisella halutaan parantaa ojituksesta kuivahtaneen suon elinympäristön tilaa. Veden palauttaminen hyödyttää samalla suometsien hoitohankkeen vesiensuojelua: win-win -tilanne, josta kaikki hyötyvät. Vesien johtaminen suojelusuolle edellyttää tiivistä yhteistyötä Metsähallituksen Luontopalveluiden ennallistamisasiantuntijan kanssa. Henkilöiden yhteystiedot löytyvät myös työkalupakista. Tarinakartta sisältää tämän lisäksi hyödyllistä tietoa myös muista suojelusoista.

Vesien johtamisen ohella laserkeilausaineiston hyväksikäyttö mahdollistaa myös hallitun vesien varastoinnin tulva-aikaan soille ja metsiin. Vaikka nämä metsätalouden toimet saattavat olla tulvien hillinnän kannalta vähämerkityksellisiä, on niiden merkitys esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta merkittävä.

Myös pohjavesialueita koskevat erityisseikat on huomioitu työkalupakissa. Työkalupakkiin liitetään Tapio Oy:n koordinoimassa pohjavesihankkeessa WaterHope Oy:n tuottama ojituksen riskejä pohjavesialueella kuvaava työkalu, jota kehitetään 2018–2019. Työkalun avulla suunnittelija ja viranomainen voivat tulevaisuudessa arvioida ojien kunnossapidosta aiheutuvaa riskiä pohjavedelle, mikäli ojia perataan pohjavesialuerajauksen reunavyöhykkeellä.

Aineiston käyttäjäkoulutusta on tarjolla keväällä 2019

Tapio Oy ja Suomen metsäkeskus kouluttavat maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella suometsien hoitosuunnitelmia laativia suunnittelijoita käyttämään metsäkeskuksen sivuille tuotettua aineistoa. Koulutus toteutetaan kevään 2019 aikana toimijakohtaisena koulutuksena siten, että mahdollisimman moni aineistoja hyödyntävä suunnittelija saisi yksityiskohtaisia neuvoja aineiston käyttöön. Koulutuksessa hyödynnetään oikeita, valmisteilla olevia ojasuunnitelmia ja saadaan siten arvokasta tietoa myös työkalupakin mahdollisista kehittämiskohteista.

Samuli Joensuu
Kirjoittaja työskentelee Tapio Oy:ssä vesiensuojelun johtavana asiantuntijana.

TAPIO-konserni tarjoaa monipuolisia asiantuntijapalveluita metsäympäristön vesien ja vesistöjen hyödyntämiseen ja haittojen ehkäisyyn. Karttakeskus tarjoaa paikkatietoratkaisuja sekä kirjallisuutta ja karttasovelluksia vesillä liikkujille.

www.tapio.fi

www.karttakeskus.fi

Lähde: Tapio

Julkaistu: 27.2.2019

Tämän tiedon on tuottanut