Julkaistu: 14.4.2021

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Miten parannamme vesien tilaa ja hallitsemme tulvariskejä? Kerro mielipiteesi

ELY-keskukset ovat valmistelleet yhteistyötahojensa kanssa ehdotukset Suomen eri alueiden vesienhoitosuunnitelmiksi. Suunnitelmiin voi jokainen vaikuttaa 2.11.2020–14.5.2021 välisenä aikana järjestettävässä kuulemisessa. Eri tahoja kuullaan samalla myös tulvariskien hallintasuunnitelmista. Hämeen ELY-keskuksen alue ulottuu kahdelle vesienhoitoalueelle: Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue ja Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalue.

Vesienhoidon tavoitteena on järvien, jokien, rannikkovesien ja pohjavesien vähintään hyvä tila. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan työtä, aikaa ja riittävä rahoitus, mutta vain yhdessä tekemällä onnistumme. Vesienhoitosuunnitelma on kooste tarkemmista ELY-keskuskohtaisista toimenpideohjelmista, joissa käsitellään mm. vesiemme tilaa, tavoitteita ja tarvittavia toimenpiteitä.

Ehdotukset vesienhoitosuunnitelmiksi ja ehdotuksen Hämeen vesienhoidon toimenpideohjelmasta vuosille 2022-2027:

Ehdotus Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi
Ehdotus Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi
Ehdotus Hämeen vesienhoidon toimenpideohjelmaksi vuosille 2022-2027

Merkittäville tulvariskialueille omat hallintasuunnitelmat

Tulvariskien hallinnan tavoitteena on ehkäistä tulvista aiheutuvia vahinkoja ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle, vesi- ja energiahuollon kaltaisille tärkeille toiminnoille, ympäristölle ja taloudelle.

Hämeen ELY-keskuksen alueella Riihimäen keskusta Vantaanjoen vesistöalueella on nimetty valtakunnallisesti merkittäväksi tulvariskialueeksi. Tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi Hämeen ELY-keskus on laatinut Vantaanjoen vesistöalueen tulvaryhmän ohjauksessa ehdotuksen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi, jossa käsitellään mm. tulvaryhmän asettamat tulvariskien hallinnan tavoitteet ja niiden saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Nyt laadittu suunnitelmaehdotus on jatkoa vuosille 2016-2021 laaditulle tulvariskien hallintasuunnitelmalle.

Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä Vantaanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksesta 14.5.2021 mennessä. Mielipiteitä toivotaan erityisesti siitä, saavutetaanko esitetyillä toimenpiteillä valitut tulvariskien hallinnan tavoitteet ja onko toimenpiteiden seurantaa, toteutettavuutta sekä vaikutuksia vesienhoidon tavoitteisiin arvioitu riittävästi. Mielipiteet käsitellään tulvaryhmässä ja niiden perusteella arvioidaan, onko ehdotusta tulvariskien hallintasuunnitelmaksi tarvetta tarkistaa.

Ehdotus Vantaanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022-2027