Julkaistu: 22.1.2020

Tämän tiedon on tuottanut Metsähallitus

Metsähallitus rakentaa vesiensuojelua tehostavan tulvakosteikon Aurejärven valuma-alueelle

Metsähallitus huolehtii vastuullisuudestaan panostamalla vesiensuojelun tasoon metsätaloudessa. Tähän liittyy myös  Ylöjärvellä sijaitsevaan Teeriojaan säätelypadon avulla toteutettava tulvakosteikko. Nyt toteutettava kosteikko tehostaa metsätalouden vesiensuojelua Aurejärven valuma-alueella. Aurejärvi on Pirkanmaan vesienhoidon toimenpideohjelmassa 2016-2021 tehostetun vesiensuojelun kohde metsätalouden osalta.

Aurejärven itäpuolella Poikelisjärveen laskevassa Teeriojassa sijaitsevan kosteikon valuma-alue on noin 8,9 km² ja kosteikko on kokonaan valtion maalla. Patoamisella ei ole vaikutusta muiden maanomistajien maille. Kosteikon tulva-alue on noin 5,8 hehtaaria, ja se rajautuu jyrkästi ympäröiviin kangasmaihin. Puusto on alueelta kuollut majavan noin 10 vuotta sitten tekemän padon vaikutuksesta. Pato sijaitsi lähellä toteutettavan säätelypadon paikkaa. Tällä hetkellä kosteikon alueella on vallitsevana sara- ja muu suokasvillisuus, säätelypadolla säilytetään alueen tämänhetkinen tila. Vesi on humuspitoista, valuma-alueesta arviolta 20-30 % on turvemaita.

Säätelypato rakennetaan Yhteinen Aurejärvemme ry:n teettämään Aurejärven kunnostussuunnitelmaan sisältyvän DI Jami Ahon toimenpide-ehdotuksen ja piirustusten mukaan. Arvioitu fosforin ja typen pidätyskyky on 15 % kosteikon läpi kulkevista määristä.

– Metsähallitus käyttää huomattavia summia luonnonhoitoon. Tällaiset erityiskohteet ovat tärkeitä, mutta vesiensuojelunäkökohdat ovat mukana kaikissa metsätaloustoimenpiteissämme. Esimerkiksi maanmuokkauksissa ja kunnostusojituksissa ovat mukana mm. suojavyöhykkeet, kaivukatkot ja pintavalunnat, kertoo Metsähallitus Metsätalous Oy:n tiimiesimies Ilkka Korhonen. – Työt toteutetaan ympäristöoppaan ja ohjeiden mukaisesti.

Lisätietoja: Metsähallitus Metsätalous Oy, tiimiesimies Ilkka Korhonen, puh. 020 639 5221