Julkaistu: 4.3.2020

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Lapväärtin-Isojoelle luodaan yhteistyössä vesivarojen kestävää käyttöä ja suojelua edistävä vesivisio (Pohjalaismaakunnat)

Lapväärtin-Isojoen vesistöalueelle laaditaan laajalla yhteistyöllä vesivisio. Vesivision tarkoituksena on koota yhteen alueen asukkaat sekä eri alojen toimijat ja laatia yhdessä vesistölle tulevaisuuteen ulottuva näkemys sen käytöstä ja tilasta. Yhteiset vesivaramme koskettavat tavalla tai toisella lähes kaikkia vesistöjen läheisyydessä asuvia ja toimivia. Työskentelyn periaatteena on, että kaikki osallistujat ja heidän mielipiteensä ovat tasa-arvoisia ja kaikkien näkemykset kuullaan.

Suuntaviivoja tulevaisuuteen

Vuosi 2020 on vesivision vuosi. Lapväärtin-Isojoen alueella järjestetään tapahtumia ja tilaisuuksia, joissa pääsee tutustumaan, antamaan näkemyksensä ja kuulemaan, miten vesistöaluetta kehitetään tulevaisuudessa. Vesivisiosta järjestetään myös kuuleminen loppuvuodesta 2020.  Tavoitteena on saada aikaan paikallista sitoutumista toimintaan, lisätä tietoisuutta vesistöön liittyvistä asioista ja parantaa alueellista vetovoimaa luontomatkailun ja muun elinkeinoelämän kannalta.

Lapväärtin-Isojoen vesivisio-työskentelyyn liittyy myös kaksi työpajaa, joissa tavoitteena on muodostaa yhteinen visio vesistön tulevaisuudesta ja suunnitella tavoitteet ja toimenpiteet, joilla tämä yhteinen näkemys saadaan toteutettua. Työpajoja vetää Innotiimi ICG, jolla on laaja kokemus vesivisiotyöstä mm. Iisalmen reitillä. Työpajat järjestetään Lapväärtin-Isojoen läheisyydessä olevassa tunnelmallisessa Pärus Caféssa 10.3.2020 ja 28.4.2020. Sidosryhmätyöskentelyyn osallistuville tahoille on lähetetty erilliset kutsut, joissa annetaan lisätietoa tilaisuuksista.

Työskentely on sidoksissa myös EU:n Life-rahoitteiseen FRESHABIT LIFE IP-hankkeeseen, joka käynnistyi vuonna 2016. Hankkeen aikana Lapväärtin-Isojoella on toteutettu useampia kunnostustoimia sekä vesien ja lajien suojelua edistäviä toimia. Hanke päättyy vuonna 2022 ja vesivisiotyön toivotaan jatkavan sitä hyvää yhteistyötä, jolla turvataan tulevaisuuden kestävä vesivarojen käyttö ja luonnon monimuotoisuus. Vesivision pohjana toimivat vuoden 2020 alkupuolella laadittavat Lapväärtin-Isojoen kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma sekä Lapväärtinjokilaakson Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma. Lisäksi käynnissä on tulvariskien hallinnan ja vesienhoidon suunnittelu, jotka osaltaan antavat suuntaviivoja vesivisiolle.  Vesivisiotyötä ohjaa vuonna 2018 toimintansa aloittanut valuma-aluesuunnittelun työryhmä.

Arvokas vesistöalue

Lapväärtin-Isojoki kuuluu Natura 2000 -verkostoon ja se on eteläisen Suomen merkittävimpiä meritaimenjokia. Joki on myös eteläisen Suomen viimeisiä jokia, joissa elää erittäin uhanalainen jokihelmisimpukka.  Viimeisen vuosikymmenen aikana Lapväärtin-Isojoessa on tehty kunnostustöitä, jotka ovat mm. avanneet taimenille vaellusreitin joen latvaosiin.

Lisätietoja:

Hankkeen nettisivut osoitteessa www.ymparisto.fi/freshabit-pohjanmaa ja www.metsa.fi/freshabit

Seuraa hanketta #FRESHABIT

Vesitaloussuunnittelija Oona Könönen, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 050 396 3101

Hankekoordinaattori Erika Raitalampi, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 028 027

freshabit_tunnus_rgb_small.jpg
life_liten.jpg
natura2000_liten.jpg