Julkaistu: 3.12.2021

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Lappeenrannan ja Taipalsaaren tarkistetut pohjavesialuetiedot ovat nyt kaikkien saatavilla

Lappeenrannassa ja Taipalsaarella on tarkistamistyön jälkeen yhteensä 46 pohjavesialuetta. Kaakkois-Suomen ELY-keskus tarkisti ja uudelleenluokitteli Lappeenrannan ja Taipalsaaren pohjavesialueet alkuvuoden aikana. Tuoreet luokitustiedot ovat nähtävillä karttapalveluissa (mm. Suomen ympäristökeskuksen Avoin tieto -palvelu).

Lappeenrannan ja Taipalsaaren pohjavesialueiden tarkastetut tiedot ja rajaukset on julkaistu 30.11.2021 Suomen ympäristökeskuksen Avoin tieto -palvelussa. Ajantasaiset pohjavesialuetiedot on mahdollista tarkistaa myös esimerkiksi Maanmittauslaitoksen Paikkatietoikkuna-palvelussa tai ympäristöhallinnon Karpalo-karttapalvelussa.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus tarkisti ja uudelleenluokitteli Lappeenrannan ja Taipalsaaren pohjavesialueet alkuvuoden aikana. Esitys luokitus- ja rajausmuutoksista oli nähtävillä 21.6–31.8.2021. Lisäksi ELY-keskus pyysi muun muassa alueen kunnilta ja vesilaitoksilta asiasta lausunnot. Kooste ELY-keskuksen saamista palautteista sekä niihin annetuista vastauksista on edelleen nähtävillä ympäristöhallinnon verkkopalvelussa (www.ymparisto.fi).

Lappeenrannassa 25 pohjavesialuetta

Pohjavesialueiden tarkistamisen ja uudelleenluokittelemisen jälkeen Lappeenrannassa on yhteensä 25 pohjavesialuetta. Lappeenrannassa tarkistamisen yhteydessä pohjavesialueluokitukseen palautettiin viisi aiemmin luokituksesta poistettua pohjavesialuetta. Lisäksi Ukonhaudan pohjavesialuetta laajennettiin kattamaan kolme aiemmin luokituksesta poistettua pohjavesialuetta ja Joutsenonkankaan pohjavesialueeseen liitettiin aiemmin luokituksesta poistettuna ollut osa-alue.

Taipalsaarella 21 pohjavesialuetta

Taipalsaarella on pohjavesialueiden tarkistamisen ja uudelleenluokittelemisen jälkeen yhteensä 21 pohjavesialuetta. Näistä kaksi aluetta on uudelleen luokitukseen nostettua pohjavesialuetta. Yksi Taipalsaaren pohjavesialue poistettiin luokituksesta tarkistamistyön seurauksena.

Luokitusmuutosten lisäksi ELY-keskus tarkisti pohjavesialueiden rajaukset. Kahdeksaa pohjavesialuetta lukuun ottamatta rajausmuutoksia tehtiin kaikkiin Lappeenrannan ja Taipalsaaren tarkistettuihin pohjavesialueiseen. Useimmiten rajausmuutosten syy oli pohjavesialueen muodostumisalueen rajauksen yhdenmukaistaminen vesialueen rantaviivaan. Paikoin rajauksia tarkistettiin myös esimerkiksi Geologian tutkimuskeskuksen maaperäkartoitusten tai Maanmittauslaitoksen tuottaman laserkeilausaineiston avulla.

Pohjavesialueluokat kertovat alueen vedenhankintakäytöstä ja luontoarvoista

Pohjavesialueiden rajaukset ja luokitukset perustuvat lakiin vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä. Lain mukaan pohjavesialueet luokitellaan 1-, 2-, 1E-, 2E- ja E-luokkiin.

Pohjavesialueiksi rajataan luonnontieteellisin perustein alueet, joilla­ muodostuu merkittävästi pohjavettä. Tällaisia alueita ovat yleisimmin jääkauden vaikutuksesta syntyneet harjut ja reunamuodostumat. Pohjavesialuerajat osoittavat alueen, joilla on vaikutusta pohjavesimuodostuman veden laatuun ja muodostumiseen. Pohjavesialueen rajojen sisäpuolella on yleensä esitetty myös pohjaveden varsinainen muodostumisalue. Pohjavesialueiden lisäksi pohjavettä esiintyy kaikkialla muuallakin maaperässä, ja pohjavesialueet kuvaavatkin vain merkittävimpiä pohjavesiesiintymiä.

Pohjavesialueita voidaan hyödyntää vedenhankinnassa. Pohjavesialueluokituksessa pohjavesialueet luokitellaankin vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden mukaan 1- ja 2-luokkiin. 1-luokan pohjavesialue on vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, jonka pohjavettä käytetään yhdyskunnan vedenhankintaan tai yli 50 ihmisen tarpeisiin. 2-luokan alue taas on 1-luokan mukaiseen vedenhankintakäyttöön soveltuva alue, jolla ei kuitenkaan toistaiseksi ole suunnitelmia merkittävästä vedenotosta. Suojelutarpeiden osalta 1- ja 2-luokan pohjavesialueet eivät eroa toisistaan.

Pohjavesialueiden pohjavedestä hyötyvät ihmisten lisäksi myös monet luontokohteet. Esimerkiksi lähteiköille ja lähdesoille pohjavesi on niiden olemassaolon edellytys. Uudessa pohjavesialueluokituksessa merkittäviä pohjavesivaikutteisia luontokohteita ylläpitävät pohjavesialueet saavat arvokkaista ekosysteemeistä kertovan E-merkinnän. E-luokan pohjavesialue voi olla samaan aikaan myös vedenhankintaan soveltuva alue, ja tällöin kyseessä on 1E- tai 2E-luokan pohjavesialue. Lappeenrannan ja Taipalsaaren alueella löytyi tarkastettujen pohjavesialueiden vaikutuspiiristä yhteensä 25 merkittäväksi katsottua lähteikköä tai muuta pohjavedestä riippuvaista ekosysteemiä. Lukumääräisesti eniten tällaisia merkittäviä pohjavedestä riippuvaisia luontokohteita on Taipalsaaren Pönniälänkankaan ja Lappeenrannan Joutsenonkankaan pohjavesialueiden vaikutuspiirissä. Kaiken kaikkiaan Lappeenrannassa seitsemän ja Taipalsaarella kaksi pohjavesialuetta sai merkittävistä ekosysteemeistä kertovan luokkamerkinnän (1E tai 2E). Pohjavedestä riippuvaiset ekosysteemit on esitelty kuntakohtaisissa tutkimusraporteissa, jotka löytyvät ympäristöhallinnon verkkopalvelusta.

Pohjavesialueiden tarkistamistyö jatkuu Etelä-Karjalassa

Pohjavesialueiden tarkistamistyö siirtyy seuraavaksi eteenpäin Etelä-Karjalassa. Seuraavaksi vuorossa ovat Imatran, Ruokolahden, Rautjärven ja Parikkalan pohjavesialueiden tarkistaminen ja uudelleenluokittelu. Näiden kuntien alueella on jo viime vuosien ajan tehty maastotutkimuksia, joiden perusteella nyt viimeistellään luokkamuutokset ja tehdään rajausmuutokset. Tämänhetkisen tiedon mukaan jäljellä olevien kuntien pohjavesialueiden muutosesitys tulee kuultavaksi talven aikana.

Yhteyshenkilöt:

Pohjavesialueiden tarkistus ja luokitus:
Hydrogeologi Heidi Rautanen, puh. 0295 029 279, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjavedestä riippuvaiset ekosysteemit:
Ympäristöasiantuntija Pyry Mäkelä, puh. 0295 029 121, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Kuva: Karttakuva Lakiakankaan pohjavesialueesta Lappeenrannassa.