Julkaistu: 6.8.2021

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Kuiva ja helteinen kesä laskenut vedenpintoja Etelä-Savossa – myös pohjavedet laskussa

Etelä-Savon järvien vedenpinnat ovat laskeneet voimakkaasti vähäsateisen ja kuuman kesän johdosta. Myös pohjavesivarannot ovat laskeneet ja maankosteus on alhainen. Viime päivien sateet ovat hieman helpottaneet tilannetta, mutta vasta loppukesän ja syksyn sateet määrittävät, millaiseksi kuivuustilanne kehittyy.

Kesän sademäärä on ollut tavanomaista pienempi, etenkin maakunnan länsiosissa sademäärä jäi heinäkuussa vain noin kolmannekseen normaalista. Helteiden takia haihdunta on ollut keskimääräistä suurempaa.

Järvien vedenpinnat pääosin tavanomaista alempana

Etelä-Savon järvien pinnat ovat pääosin painuneet kesän aikana keskimääräistä alemmaksi. Poikkeuksena Saimaan pinta, joka on vielä ajankohtaan nähden hieman koholla mutta laskemassa kohti keskimääräistä. Etenkin valuma-alueeltaan pienissä latvajärvissä kuivuus on voinut laskea vedenpintaa voimakkaastikin.

Vuoksen vesistöalueella Saimaan vedenpinta oli 6.8. Lappeenrannan Lauritsalan asteikossa NN+76,10 m. Vedenpinta on noin 10 cm ajankohdan keskitason yläpuolella. Vedenpinta on laskenut heinäkuun alusta jo 25 cm ja jatkaa ennusteen mukaan laskuaan pitkälle syksyyn, mikäli sää ei muutu tavallista sateisemmaksi.

Mäntyharjun reitillä Puulan vedenkorkeus oli 6.8. tasolla NN+94,80 m. Pinta on laskenut kevään tulvahuipun jälkeen jo 30 cm ja on tällä hetkellä 5 cm ajankohdan keskikorkeuden alapuolella. Pinnanlaskun hillitsemiseksi voimalaitoksen juoksutusta on pienennetty, mikä on laskenut alapuolisten järvien vedenpintoja tavanomaista alemmaksi. Vahvajärvi on noin 20 cm ajankohdan keskiarvon alapuolella.

Kyyveden vedenkorkeus on tällä hetkellä ajankohdan keskikorkeuden tuntumassa. Mikkelin ja Pieksämäen rajalla sijaitseva Iso-Naakkima (-5 cm), Kangasniemen Synsiö (-12 cm) ja Mäntyharjun Pyhä-Kallavesi (-13 cm) ovat ajankohtaan nähden alempana.

Pohjavedenpinnat laskussa

Runsasvetisen kevään johdosta pohjavesien pinnat eivät ole vielä päässeet laskemaan niin alas kuin kuivan kesän vuoksi voisi olettaa. Pohjaveden pinnat ovat kuitenkin olleet voimakkaassa laskusuunnassa ja laskun ennakoidaan edelleen jatkuvan. Tällä hetkellä yhdellä pohjaveden havaintoasemalla ollaan vuodenaikaan nähden minimissä, mutta kahdella muulla ollaan pitkän ajan keskitasolla tai sen yläpuolella.

Kuivuuden vaikutukset vesihuoltoon

Vesihuoltolaitoksen vastuulla on huolehtia vesihuoltolaitoksen verkkoon liitettyjen kiinteistöjen talousveden saatavuudesta sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukaisesta viemäröinnistä. Kiinteistön omistajan tulee kuitenkin huolehtia, että puhdasta talousvettä on käytettävissä kiinteistöllä.

Haja-asutusalueella talousvesi hankitaan usein omasta rengas- tai porakaivosta. Tällöin kiinteistön omistajan tulee myös häiriötilanteissa, esimerkiksi kuivuustilanteessa, vastata kiinteistönsä vesihuollon järjestämisestä.

Kaivoveden kuivumista ja laatua hyvä seurata

Toistaiseksi Etelä-Savon ELY-keskukseen ei ole tullut ilmoituksia kaivojen kuivumisista. Erityisesti rengaskaivojen omistajat voivat huomata kuivuuden vaikutukset. Kuivuusjaksojen aikana rengaskaivot kuivuvat porakaivoja herkemmin. Mahdollisen vedenottamon kuivumisen vuoksi vedenpintaa on hyvä seurata aktiivisesti ja varaveden järjestäminen kiinteistölle on hyvä suunnitella ennakkoon. Pitkäaikaisen kaivoveden ehtymisen vuoksi kaivoon voidaan tehdä myös rakenteellisia muutoksia.

Kaivoveden laatuun kannattaa kiinnittää huomiota. Kuivuuden vuoksi kaivoveden laatu voi heikentyä ja veteen voi liueta kemiallisia aineita ja haitta-aineita. Vedenkäyttäjän on hyvä tehdä aistinvaraisia havaintoja vedenlaadusta ja tarvittaessa tutkituttaa kaivovesi kunnan ympäristöterveydenhuollossa. Ongelmatilanteissa voi ottaa myös yhteyttä ELY-keskuksen vesihuoltoon.

Lisätietoja:

Vesitalousasiantuntija Varpu Rajala, Etelä-Savon ELY-keskus,
p. 0295 024 224, varpu.rajala(at)ely-keskus.fi (vesistöjen vedenkorkeudet)

Vesihuoltotarkastaja Markus Tirkkonen, Etelä-Savon ELY-keskus,
p. 0295 024 066, markus.tirkkonen(at)ely-keskus.fi (vesihuolto)

Pohjavesiasiantuntija Panu Ranta, Etelä-Savon ELY-keskus,
p. 0295 026 220, panu.ranta(at)ely-keskus.fi (pohjavedet)

Kuva: Saimaan rantaa. © Varpu Rajala