Julkaistu: 17.12.2021

Tämän tiedon on tuottanut Suomen ympäristökeskus

Koottua tietoa tulvariskien hallinnasta vesi.fi-palvelussa

Vesi.fi-palvelussa julkaistiin tulvariskien hallinnasta uusi teemasivusto, joka esittelee tulvia ja niihin varautumista. Tietoa saa tulvariskien alustavasta arvioinnista, tulvavaaroista, tulvaryhmistä ja toiminnasta tulvatilanteissa. Lisäksi voi tutustua juuri hyväksyttyihin tulvariskien hallintasuunnitelmiin.

Tulvariskien hallinnan tavoite on arvioida ja vähentää tulvariskejä sekä estää tai vähentää tulvista koituvia vahinkoja. Vesistö- ja rannikkoalueitten tulvariskien hallinnan suunnittelusta vastaavat alueiden elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset).  Hulevesi- eli taajamatulvien hallinta kuuluu kuntien tehtäviin.

Tulvariskien alustava arviointi

Tulvariskien alustavassa arvioinnissa tunnistetaan tulvariskialueet. Tulvariskialueiden tunnistaminen perustuu aiempiin tulviin sekä saatavissa oleviin tietoihin ilmasto- ja vesiolojen kehittymisestä. Myös ilmastonmuutoksen vaikutukset otetaan huomioon.

Ne alueet, joilla tulvariski saattaa olla alustavan arvioinnin perusteella merkittävä, nimetään merkittäviksi tulvariskialueiksi. Näillä alueilla vesistöjen tai meriveden pinnan nousu voi aiheuttaa huomattavia tulvavahinkoja.

Tulvavaara- ja tulvariskikartat muodostavat hallinnan perustan

Merkittäville tulvariskialueille laaditaan tulvavaarakartta, joka kuvaa veden alle jääviä alueita ja veden syvyyksiä tietyllä tulvan todennäköisyydellä. Lisäksi niille laaditaan tulvariskikartta, josta selviää tulvavaara-alueen asukasmäärä ja muut kohteet, joille tulva voi aiheuttaa vahingollisia seurauksia.

Tulvariski- ja tulvavaarakartat muodostavat perustan tulvariskien hallinnalle. Karttoja voidaan käyttää apuna, kun suunnitellaan alueiden käyttöä, tulvariskien hallintatoimia tai pelastustoimintaa tulvatilanteessa.

Tulvariskien hallintasuunnitelmissa tavoitteet ja toimet

Sellaisille vesistö- tai rannikkoalueille, joilla sijaitsee yksi tai useampi merkittävä tulvariskialue, tehdään tulvariskien hallintasuunnitelma. Suunnitelmassa esitetään tulvariskien hallinnan tavoitteet kyseisellä alueella sekä toimet, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan.

Vesistöalueen kattavissa hallintasuunnitelmissa tarkastellaan muun muassa tulvien ennustamista ja niistä varoittamista sekä maankäytön ja pelastustoimien suunnittelua. Lisäksi selvitetään, onko vesistöalueella tarpeen ja mahdollista esimerkiksi pidättää tulvavesiä, kehittää vesistön säännöstelyä tai tehdä perkauksia ja pengerryksiä.

Alueellista tulvariskitietoa verkossa

Vesi.fi-palvelun tulvariskien hallinnan sivustolta voi hakea alueellista tulvariskeihin liittyvää tietoa joko karttatoiminnallisuuden tai kuntahaun kautta. Merkittäville tulvariskialueille perustetaan tulvaryhmä. Tulvaryhmä koostuu ELY-keskusten, maakunnan liittojen, kuntien ja alueiden pelastustoimien edustajista. Tulvaryhmän tehtävä on suunnitella tulvariskien hallintaa kyseisellä alueella ja seurata hallintasuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Tutustu uuteen tulvariskien hallinnan -teemakokonaisuuteen!