Julkaistu: 11.5.2021

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Kangasalan Rikun pohjavesialueelle on tulossa geologinen rakenneselvitys

Mittaukset ovat alkaneet Kangasalan Rikun pohjavesialueella geologista rakenneselvitystä varten. Hankkeessa ovat mukana Pirkanmaan ELY-keskus, Geologian tutkimuskeskus, Kangasalan Vesi ja Kangasalan kaupunki.

Kangasalan Rikun pohjavesialueelle laaditaan parhaillaan geologista rakenneselvitystä. Sen on määrä valmistua tämän vuoden aikana. Rakenneselvityksessä saadaan tietoa muodostuman maaperästä ja pohjavesiolosuhteista sekä kallionperän syvyydestä.

– Tuloksia hyödynnetään vedenhankinnassa sekä maankäytön suunnittelussa ja pohjavesien suojelussa. Vedenhankinnan turvaamisen ja toimintavarmuuden merkitys on kasvanut entisestään muuttuvassa ilmastossa, kertoo ylitarkastaja Nina Nenonen Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Tärkeä pohjavesimuodostuma

Rikun vedenhankintaa varten tärkeä 1-luokan pohjavesialue sijaitsee Rikun kylässä Vesijärven länsirannalla Kangasalan keskustaajaman pohjoispuolella. Pohjavesialueeseen kuuluu pohjoispuolen Santasaari, etelässä harju muodostaa Likolammen Vesijärvestä erottavan kannaksen. Pohjavesimuodostumaan suotautuu vettä myös Vesijärven rantakerrostumien läpi.

Vuodesta 1971 asti käytössä olleelta Kangasalan Veden Rikun vedenottamolta otetaan vettä noin 3500 kuutiota vuorokaudessa.

Maastotyöt kesän aikana

Pohjavesialueelle laadittava rakenneselvitys tuottaa tietoa alueen kallionpinnan korkokuvasta, maaperäkerroksista, pohjaveden pinnan tasosta sekä päävirtaussuunnista. Lisäksi selvitetään Vesijärven ja pohjavesimuodostuman välistä suhdetta.

Tutkimukset koostuvat kallioon asti ulottuvista maaperäkairauksista, joihin asennetaan pohjaveden havaintoputket myöhempiä mittauksia varten. Muodostuman kerroksia ja kallioperän syvyyttä tutkitaan painovoimamittauksin ja maatutkaluotauksin.

Maastotyöt ovat nyt alkaneet ja ne valmistuvat kesän aikana. Maanomistajilta on pyydetty tutkimuksiin tarvittavat luvat.

Rakenneselvitys toteutetaan yhteistyöhankkeena, jonka rahoittavat Kangasalan Vesi -liikelaitos, Kangasalan kaupunki, Pirkanmaan ELY-keskus ja Geologian tutkimuskeskus. Geologian tutkimuskeskus vastaa tutkimusten toteuttamisesta ja tulkinnasta sekä raportoinnista. Projekti valmistuu vuoden 2021 aikana.

Apua vedenhankintaan ja kaavoitukseen

Tähän mennessä Pirkanmaan alueella vastaavanlaisia geologisia rakenneselvityksiä on tehty seitsemälle 1-luokan pohjavesialueelle.

Selvityksistä saatava tieto palvelee yhdyskuntien vedenhankinnan suunnittelua ja auttaa esimerkiksi kohdentamaan lisävedenhankintaan liittyviä tutkimuksia pohjavesialueella.

– Vedenhankinnan turvaamisen ja toimintavarmuuden merkitys on kasvanut entisestään muuttuvassa ilmastossa, Nina Nenonen kertoo.

Tutkimuksista saatava lisätieto palvelee maankäytön suunnittelua ja pohjavesien suojelua. Uuden tiedon avulla voidaan ohjata kaavoitusta ja rakentamista alueille, joilla riskit pohjavedelle ovat pienemmät sekä tarvittaessa voidaan myös tarkistaa pohjavesialueen rajausta. Tiedot palvelevat myös onnettomuustilanteissa tarvittavien toimenpiteiden ennakoimista ja suorittamista.

Yhteyshenkilö:
Ylitarkastaja Nina Nenonen, Pirkanmaan ELY-keskus, p. 050 396 0143
Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Lisätietoja:
Geologisen rakenteen selvitys Rikun pohjavesialueella Kangasalla (lahde.gtk.fi/)

Kuva: Kangasalan Rikun pohjavesialue, © PIRELY, MML, Syke