Tulvariskien hallintasuunnitelmat

Kalajoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma 2022–2027

Kalajoen tulvariskien hallintasuunnitelmaa ruvettiin tekemään vuonna 2012, jolloin Maa- ja metsätalousministeriö nimesi merkittävät tulvariskialueet ja niille tulvaryhmät. Tulvaryhmän jäseninä on Kalajoen vesistöalueen kuntien edustajat sekä Pohjois-Pohjanmaan liitto sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hallintasuunnitelman tavoitteena on vähentää vesistötulvasta aiheutuvia vahingollisia seurauksia erityisesti Alavieskan ja Ylivieskan välisellä alueella. Lisäksi pyritään siihen, että vesistötuvista aiheutuvat vahingolliset seuraukset koko vesistöalueella jäävät kokonaisuutena mahdollisimman vähäisiksi.

Kalajoen pääuoma saa alkunsa Reisjärven kunnassa sijaitsevasta Reis- ja Vuohtajärvistä, joista se virtaa Kalajanjokena Haapajärveen. Haapajärvestä Kalajoki laskee Nivalan, Ylivieskan, Alavieskan ja Kalajoen kuntien kautta Perämereen.

Kalajoen vesistöalueella asuu noin 50 tuhatta asukasta. Suurin osa asutuksesta sijoittuu Kalajoen pääuoman varrelle. Valuma-alueen pinta-alasta noin 80 % on metsä- ja suomaata.

Kalajoen vesistöalueella on yhdeksän säännösteltyä järveä tai tekojärveä. Haapajärvellä sijaitseva Hautaperän tekojärvi on näistä suurin. Sen säännöstelytilavuus on noin puolet kaikesta Kalajoen säännöstelytilavuudesta. Hautaperän tekojärven kautta virtaa noin 90 % säännöstelyistä vesistä vaikka sen valuma-alueen pinta-alasta on vain 25% Kalajoen valuma-alueesta.

Kalajoella on 4 vesivoimalaa, Hamari, Padingi, Oksava ja Hinkua. Voimaloiden yhteenlaskettu teho on noin 12 MW.

Kalajoen vesistöalueelle on esitetty kaksitoista tulvariskien hallinnan tavoitetta:

 1. Tulvahuippu ei ilmastonmuutoksesta huolimatta kasva
 2. Viranomaistoiminta on selkeää
 3. Väestö on turvassa
 4. Tulvasuojelupenkereet ovat turvalliset
 5. Tiedonkulku toimii
 6. Veden-, sähkön- ja lämmönjakelu toimivat
 7. Tärkeät tiet ovat liikennöitävissä
 8. Elintärkeää toimintaa ei sijoiteta tulva-alueelle
 9. Vesien tila ei heikkene
 10. Kulttuuriperinnölle ei aiheudu korjaamatonta vahinkoa
 11. Perusopetus on turvattu
 12. Yritystoiminnalle ei aiheudu kohtuuttomia vahinkoja

Kalajoella pyritään maan- ja alueenkäytön toimenpiteillä varmistamaan ettei jokivarren tulvariskit ainakaan kasva nykytilanteeseen verrattuna. Uusi rakentaminen tehdään sellaiselle korkeustasolle, ettei rakennuksille ja niiden käyttäjille aiheudu vaaraa tulvatilanteesta. Erityisen tärkeää on myös tulvaviestintä, jotta alueen asukkailla ja toimijoilla on käytössään ajankohtaista tulvatilannetietoa.

Tulvasuojauksen kannalta tärkeintä on huolehtia Kalajokivarren asutusta suojaavien tulvapenkereiden kunnossapidosta, jotta ne säilyttävät toimivuutensa myös tulevaisuuden tulvista. Kalajoelle on tarkoitus laatia uusi tulvakartoitus kaudella 2022- 2027.

Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyi tulvariskilain 18 § perusteella Kalajoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman 16.12.2021. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus kuuluttaa hyväksymisestä 21.12.2021 vesistöalueen kunnissa ja toimittaa tiedon niille viranomaisille, joita suunnitelman valmistelun aikana on kuultu.

Kalajoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma 2022-2027

Kalajoen vesistöalueen ympäristöselostus (pdf)

Maa- ja metsätalousministeriön päätös (mmm.fi)

Kuuleminen tulvariskien hallintasuunnitelmista

Sidostahoilla ja kansalaisilla oli mahdollisuus esittää mielipiteensä ehdotuksesta tulvariskien hallintasuunnitelmaksi sekä suunnitelman osana esitettävästä ympäristöselostuksesta 2.11.2020-14.5.2021. Kiitämme saadusta palautteesta! Lausuntopalveluun tulleet lausunnot ovat tarkasteltavissa www.lausuntopalvelu.fi -sivuston kautta.

Palaute käydään nyt läpi ELY-keskuksessa ja tulvaryhmässä ja palautteista laaditaan yhteenveto elokuun 2021 loppuun mennessä. Ehdotus tulvariskien hallintasuunnitelmaksi tarkastetaan palautteen pohjalta. Yhteystietonsa jättäneille lähetetään palautekooste. Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyy tulvariskien hallintasuunnitelmat joulukuussa 2021. Valmiit tulvariskien hallintasuunnitelmat julkaistaan 22.12.2021 mennessä tällä sivulla ja niistä tiedotetaan myös alueellisesti.