Julkaistu: 13.5.2022

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Kainuun ELY-keskus myönsi avustuksia vesienhoitoa ja vesistön käyttöä edistäviin kunnostushankkeisiin

Kainuun ELY-keskus on myöntänyt harkinnanvaraisia valtionavustuksia neljään vesienhoitoa edistävään kunnostushankkeeseen vuonna 2022. Kyseisten neljän kohteen avustusrahoituksen kokonaissumma on yhteensä 100 325 euroa.

Vesistökunnostusten tavoitteena on parantaa vesien tilaa ja vesiympäristöä, lisätä luonnon monimuotoisuutta ja vahvistaa yhteistyötä. ELY-keskukset jakavat vuosittain valtionavustuksia vesistöjen kunnostushankkeisiin. Taustalla on Ympäristöministeriön käynnistämä vesiensuojelun tehostamisohjelma, jonka tavoitteena on saavuttaa ja ylläpitää vesien hyvä tila.

Ensisijaisia avustuskohteita ovat konkreettiset, pinta- tai pohjavesien tilaa parantavat hankkeet vesistöissä ja valuma-alueilla, jotka edistävät vesien- ja merenhoidon toimenpideohjelmien toteuttamista. Yleisimpiä kunnostustarvetta aiheuttavia ongelmia järvissä ovat rehevöityminen, mataloituminen ja umpeenkasvu. Vesistöissä suoritettavat kunnostustoimenpiteet parantavat vesistöjen ekologista tilaa vähentäen leväongelmia, kehittävät kalakantojen rakennetta ja parantavat kohdevesistöjen virkistys- ja käyttöarvoja.

Avustukset ovat pääsääntöisesti 50 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista ja ne myönnetään 1–3 vuodeksi, jonka aikana hanke on toteutettava. Avustushakuun tuli kohteita viime vuoden avustushaussa 4 kpl.

Avustusrahoitusta saaneet kohteet:

Puokiojärven kunnostus, Puolanka. Hanketoimijana on Puokion kalastuskunta.
Puokiojärvi on hyvää huonommassa ekologisessa tilassa oleva vesistö. Ongelmana on ollut mm. runsaat leväkasvustot, jotka haittaavat järven virkistyskäyttöä. Toimenpiteistä on toteutettu jo aiemmin Puokiojärveen laskevan Lautinjärven settipadon muuttaminen pohjapadoksi. Kunnostussuunnitelmassa yhtenä toimenpiteenä on Puokiojärven hoitokalastus, jota tehdään vähintään kolmen vuoden ajan. Puokionjärvellä jatketaan vuonna 2019 aloitettua järven hoitokalastusta kunnostussuunnitelman mukaisesti. Hyväksytty kokonaiskustannusarvio on 19 520 euroa, josta ELY:n avustus on 14 640 euroa (75 %).

Suomussalmen kunnostushankkeet: Jumalisjärvi, Korpijärvi, Ruokojärvi, Pieni Kuivajärvi, Perangan reitin vesistö. Hanketoimijana on Suomussalmen kunta.
Kohdejärvet ovat hyvää huonommassa ekologisessa tilassa olevia järviä. Ongelmana on kesäisin runsaat leväkasvustot, jotka haittaavat järven virkistyskäyttöä sekä ylitiheä vähempiarvoisen kalan määrä. Osassa vesistöjä ongelmana on myös ajoittainen hapettomuus. Jatketaan vuonna 2012 laadittua kunnostussuunnitelman toteutusta vuonna 2022. Toimenpiteitä ovat mm. hapetus laitteistolla ja haitallisen vesikasvuston poisto sekä Perangan reitillä valuma-aluekunnostus. Hyväksytty kokonaiskustannusarvio on 15 800 euroa, josta ELY:n avustus on 7 900 euroa (50 %).

Syväjärven kunnostus, Hyrynsalmi. Hanketoimijana Hyrynsalmen kunta.
Matkailullisesti merkittävällä alueella sijaitsevassa kohdejärvessä on runsaasti virkistyskäyttöä haittaavaa vesikasvustoa. Järven ekologinen tila on hyvä, mutta tilan heikentyminen on mahdollista. Kunnostustoiminnalla, kuten vesikasvuston niitolla parannetaan järven veden laadun tilaa ja alueen yleistä viihtyvyyttä. Niitoilla estetään rehevöitymistä. Järven virkistyskäytön taso nousee. Hyväksytty kustannusarvio on 15 000 euroa, josta ELY:n avustus on 7 500 euroa.

Iso-Ruuhijärven kunnostushanke. Hanketoimijana on Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK) ja osarahoittajana hankkeessa on myös Kajaanin kaupunki.
Kajaanissa sijaitseva Iso-Ruuhijärvi on pinta-alaltaan noin 45 hehtaaria. Järvi on merkittävä retkeily ja -virkistyskalastuskohde. Veden laatu on käyttäjien mukaan heikentynyt viime vuosina, joka ilmenee mm. näkösyvyyden huonontumisena. Järvi on lievästi rehevä, vesi on hapanta ja vedessä on humusta väriä antamassa. Lisäksi Ruuhijärvessä on ilmeisesti syvänteissä hapettomia kohtia, jotka osaltaan johtuvat järveen kerääntyneistä ravinteista.

Hankkeessa tehdään valuma-aluekunnostuksia, kuten selkeytysaltaita. Muita kunnostustoimenpiteitä on vesikasvillisuuden vähentäminen ja hoitokalastus. Valumavesien ravinnekuormaa selvitetään mittauksilla ja laboratorioanalyyseillä. Hankkeeseen sisältyy ravinnekuorman leikkaamisen teknologiapilotointia ja hankkeessa on tarkoitus ottaa käyttöön mobiilisovellus, jonka avulla järven käyttäjät tulevat osaksi järven ympäristön tilan havainnointia. Hankkeen hyväksytyt kokonaiskustannukset ovat 140 570 euroa, josta ELY:n avustus on 70 285 euroa.

Edellä mainittujen neljän hankkeen lisäksi Kainuun ELY-keskus on myöntänyt myös maa- ja metsatalousministeriön (MMM) rahoitusta seuraaviin hankekohteisiin:

Osmankajärven pohjapato, Puolanka. Hanketoimijana on Väyrylä-Kongaksen osakaskunta.
Kainuun Ely-keskus on myöntänyt avustusrahoituksen Osmankajärven Kongasjoen luusuaan rakennettavalle pohjapatohankkeelle. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt avustettavalle hankkeelle vesitalousluvan. Rakennettavalla pohjapadolla voidaan tasata vedenkorkeuden vaihteluita sekä parantaa järven vesitilannetta alivirtaamakaudella. Hanketoimijan mukaan Osmankajärven vaikutuspiirissä on vakituisia asukkaita noin 100 ja vapaa-ajan asukkaita perheineen noin 300. Hankkeen hyväksytyt kustannukset toteutusaikana on 103 529 euroa, josta ELY:n avustus on korkeintaan 88 000 euroa.

OUMO-hankkeet
Kainuun ELY-keskus toimii osarahoittajana OUMO-hankkeessa (Oulujoen moninaiskäytön puitesopimus). Suurin rahoittaja on Fortum, joka rahoittaa OUMO-hankkeita vuosittain noin 150 000 eurolla. ELY-keskusten (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Kainuun ELY-keskus) vuosittainen kustannusosuus on yhteensä 80 000 euroa ja Oulun Energian 30 000 euroa. Lisäksi kunnilla on hankkeissa omarahoitusosuus. Puitesopimukselle on perustettu ohjausryhmä, joka kokoontuu vähintään kerran vuodessa ja päättää hankkeista. joita voidaan rahoittaa.

Vapaaehtoisten OUMO-hankkeiden tavoitteena on parantaa vesistön tilaa ja monipuolistaa virkistyskäyttömahdollisuuksia voimakkaasti säännöstellyllä Oulujoen vesistöalueella. Tänä vuonna Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskuksilta rahoituksen saajaksi hyväksyttiin ohjausryhmässä 8 erilaista Oulujoen virkistyskäytön edistämiseen tähtäävää OUMO-hanketta.

Kainuusta OUMO hankeavustusta myönnettiin Paltamon Metelin uimaranta-alueen kehittämiseen (laiturit ja rakenteet). Kustannusarvio hankkeelle on 88 630 euroa, josta ELY-avustus on 20 384 euroa. Lisäksi hankeavustusta myönnettiin Saukkoniemen alueen kunnostukseen Hyrynsalmella. Kustannusarvio hankkeelle on 93 159 euroa, josta ELY-avustus on 21 427 euroa.

OUMO-hankerahoitusta myönnettiin myös Kajaanin kaupungille Ounasjoen ruoppauksen suunnitteluhankkeeseen. Hankkeen valmistelu on kesken, joten sillä ei ole Kainuun ELY:n avustuspäätöstä. Hankkeen kustannusarvio on 5 000 euroa josta ELY-avustus 1 750 euroa.

Lisätietoja/yhteyshenkilöt:

Kainuun ELY-keskus
Vesitalousasiantuntija, Timo Piirainen, p. 0295 023 877
Ympäristöasiantuntija, Katja Vainionpää, p. 0295 027 240
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pääkuva: Kuhmon Peurajärvi juhannusyönä, kuva Timo Piirainen.

Melontalaituri, Sotkamo, OUMO-rahoituskohde vuonna 2021, kuva Timo Piirainen, Kainuun ELY-keskus